Historické senátní tisky z 3. volebního období
7. zasedání - senátní tisky

3. volební období 1929 - 1935

Seznam senátních tisků

7. zasedání


č. zkrácený popis
889 Návrh senátorů Slámy, Thoře, Kianičky, Trčky, Kotrby, Pastyříka a druhů na změnu vládního nařízení ze dne 17. prosince 1920, 667 Sb., z. a n. o zadávání státních dodávek a prací.
890 Návrh senátora Janíka a spoločníkov na súrnu podporu obciam Rovné a Kamenica nad Cirochou v humenskom okrese na vychodnom Slovensku, ktoré boly ťažko postihnuté požiarom.
891 Usnesenie poslaneckej snemovni o návrhu poslancov Bečku, Brožíka, Husnaja a súdruhov (tisk 1479), ktorým sa rozširuje pôsobnost zákona zo dňa 25. února 1920, č. 144 Sb. z. a n., o závodných a revírných radách pri baníctve na územie Podkarpatskej Rusi (tisk 1891).
892 Usnesenie poslaneckej snemovni o vládním návrhu zákona (tisk 2000), kterým se prolužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (tisk 2001).
893 Odpověď vlády na interpelací senátora Pánka a spol. o nutnosti mimořádné ochrany služebního poměru soukromých zaměstnanců (tisk 632).
894 Interpelace: Překlad ad 894/1. Interpelácia. senátora Böhma a druhov ministrovi zemedelstva, aby odvolané boly predpisy, ktorými sa obmedzuje obchod s bravčovým dobytkom na Slovensku. -894/1 (původní znění). Interpelláció a főldtnívelésűgyí míníszter u, rhoz a szlovenszkói sertéskískereskedelmet korlátozó rendelkezések vissavonása tárgyában, Benyujtáks Bőhm Rudolf szenátor és társai. -894/2. Interpelace senátorů Thoře, Pastyříka a druhů na ministra financí v otázce bezohledného předpisování a vymáhání daní u malých a středních podnikatelů. -894/3. Interpelace senátorů Vojt, Dundra, Antonína Nováka a soudruhů na ministra vnitra o používání policie a četnictva při mzdových zápasech dělnictva fy Walter a spol., továrna automobilů v Jinonicích, a fy Ing. O. Podhajský, akc. spol. v Hostivaři.
895 Odpovědi: 895/1. Odpoveď mínistra školstva a národnej osvety na interpeláciu senátora dra Budaya a spoločníkov vo veci nespravedlivého pokračovania referátu ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave v záležitosti pretvorenia rím. kat. ľudovej školy v Trenčianskej Turnej na školu obecnú (tisk 73511). -895/2. Odpověď ministra vnitra na interpelací senátora Nedvěda a soudruhů ohledně protizákonného vyhotovení úředních listin okresním hejtmanem dr Dworzakem ve Vsetíně (tisk 783/2). -895/3, Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelací senátora Nedvěda a soudruhů ohledně persekuce a trestání školních dítek pro účast na besídce »Včely« 13. března 1932 v Nové Vsi, okres Kralupy n. Vlt. (tisk 783/5). -895/4. Odpoveď ministra školstva a národnej osvety na interpeláciu senátorovi dr Budaya, Hancku a spol. vo veci neobsadzovania riadnych stolic na lekárskej fakulte univerzity Komenského v Bratislave (tisk 843/2).
896 Návrh senátorů V. Donáta, J. Vraného, K. Sáblíka, dra V. Šrobára, Luksche, Stöhra, Kahlera a spol. na vydání novely zákona ze dne 5. června 1930, čís. 73 Sb. z. a n., o dovozních listech.
897 Návrh senátorů V. Donáta, J. Vraného, K. Sáblíka, dra V. Šrobára, Luksche, Stöhra, Kahlera a společníků na zavedení skladních listů (varrantů) na obilí za účelem usnadnění úvěru pro zemědělce.
898 Návrh senátorů V. Donáta, J. Vraného, K. Sáblíka, dra V. Šrobára, Luksche, Stölara, Kahlera a společníků na vybudování veřejné organisace pro zabezpečení našeho dobytkářství
899 Návrh senátorů V. Donáta, J. Vraného, K. Sáblíka, dra V. Šrobára, Luksche, Stölara, Kahlera a společníků na zabezpečení minimálních cen obilních v Českoslosvensku.
900 Návrh senátorov Ing. Dr Jána Bottu, Jána Danku a spol. na poskytutie okamžitej podpory pohorelým v obci Rejdová, okr. Rožňava.
901 Zpráva sociálně-politického výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 892) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče.
902 Návrh senátorov dr Jána Kovalika, Antona Hancku a spoločníkov na poskytnutie čo najrychlejšej a najvýdatnejšej podpory obyvateľom obce Bitarová pri Žiline, požiarom postihnutým.
903 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Levoči ze dne 23. června 1930 č. j. Nt. III. 47/30 za souhlas k stíhání senátora Jana Richtera pro přečin podle 14 č. 1 zákona na. ochranu republiky (č. 1837/30 předs.) (k tisku č. 441).
904 Odpovědi: 904/1. Odpověď vlády na interpelaci senátorů Donáta, Vraného, Sáblíka, dra Šrobára a společníků o těžké krisi našeho dobytkářství (tisk 646/1). -904/2. Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci senátora Slámy a druhů stran povolení, které obdržel polský příslušník MUdr Leib Birken k vykonávání lékařské prakse v Košťálově (tisk 859/2).
905 Interpelace: 905/1. Interpelace senátorů Štastného, Pánka a druhů na pana ministra vnitra, ve věcí sporu dělnictva s firmou J. Walter a spol, akc. továrna na automobily v Jinonicích, a s firmou inž. O. Podhájský akc. spol. v Hostivaři. -905/2. Interpelace senátora Kavana a druhů na pana ministra vnitra ve věci vylepování plakátů a rozšiřování letáků obsahujících trestné činy podle zákona na ochranu republiky.
906 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 6. října 1932 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. října 1932, č. 159 Sb. z. a n. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)
907 Zpráva sociálně-politického výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 891) o návrhu poslanců Bečka, Brožíka, Husnaje a soudr., kterým se rozšiřuje působnost zákona ze dne 25. února 1920, č. 144 Sb. z. a n., o závodních a revírních radách při báňském průmyslu na území Podkarpatské Rusi.
908 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu trestního v Praze ze dne 1. února 1930, č. j. Tk XXVIII/6264/29-12, aby bylo dáno svolení k trestnímu stíhání senátora Josefa Hakena pro zločin podle § 2 zák. na ochranu republiky (č. 562/1930, 6423/32 předs.).
909 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 854), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Smlouva o úpravě otázek, vyplývajících ze stanovení hranice mezi republikou Československou a republikou Polskou (hraniční statut) podepsaná v Gdyni dne 24. září 1931, se Závěrečným protokolem z téhož dne.
910 Zpráva I. zahraničního výboru II. ústavně-právního výboru o vládním návrhu (tisk 885), kterým se předkládají Národnímu shromáždění k projevu souhlasu: 1. Pařížská unijní úmluva ze dne 20. března 1883 na ochranu živnostenského vlastnictví, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtoně. dne 2. června 1911 a v Haagu dne 6. listopadu 1925, 2. Madridská dohoda ze dne 14. dubna 1891 o potlačování falešných údajů o původu zboží, revidovaná ve Washingtoně dne 2. června 1911 a v Haagu dne 6. listopadu 1925 a 3. Madridská dohoda ze dne 14. dubna 1891 o mezinárodním zápisu továrních neb obchodních známek, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1904. ve Washingtoně dne 2. června 1911 a v Haagu dne 6. listopadu 1925.
911 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 878), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Řeckou, sjednaná dne 30. července 1932 v Athénách a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. srpna 1932, č. 135 Sb. z. a n.
912 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. technicko-dopravního výboru III. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 882), kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky Podkarpatoruských elektráren, akciové společnosti v Užhorodě.
913 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Komárně ze dne 28. června 1932, č. j. Nt 323/32-3, aby byl udělen souhlas k trestnímu stíhání senátora Kolomana Füssyho pro přečin rušení obecného míru podle § 14 č. 5 zák. č. 50/1923 Sb. z. a n. (č. 6280/32 předs.).
914 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Písku ze dne 5. září 1932, č. j. Tl 9/32-2, aby senát dal svolení k trestnímu stíhání senátora Františka Kroihera pro přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491 tr. z. a § 1 zák. č. 124/19,4 Sb. z. a n. (č. ZOZ3/32 předs.).
915 Zpráva imunitného výboru o žiadosť okrasného súdu v Komárne zo dňa 17. srpňa 1932, č, j, Nt, 21-22132 o súhlas k trestnému stíhaniu senátora Kolomana Füssyho pra dvojnásobný prečin urážky na ctí dľa § 2 z. čl. XLI. z r. 1914 (č. 700411932 preds.).
916 Zpráva imunitného výboru o žiadosti krajského súdu v Bratislave zo dňa 19. srpňa 1932, č. j. Nt. XV. 367/32, za súhlas k trestnému stíhaniu senátora Štefána Mezö pre prečin dľa §u 14. čís. 1 zákona na ochranu republiky a prečin pomluvy četnictva podľa §u 1, 3 odst. II. č. 1, 2, a § 8, č. 3 zák. čl. XLI : 1914 (č. 7008/32 preds.).
917 Zpráva imunitného výboru o žiadosti krajského súdu v Komárne zo dňa 27. septembra 1932, č. j. Nt 325/32/3, o udělenie súhlasu k trestnému stihaniu senátora Kolomana Füssyho pre prečin rušenia obecného mieru dľa §u 14, bod 5 zák. č. 50/23 Sb. z. a n. (č. 7213/32 preds.).
918 Interpelace: 918/1. Interpelace senátorů Curkanoviče, dr Bačínského, Merty, Nentvicha a spol. na pana ministra školství a národní osvěty a pana ministra financí ve věcí provádění lidovýchovných zákonů č. 67/1919 a 430/1919 na Podkarpatské Rusi a východním Slovensku. -918/2. Interpelace senátorů Riedla, inž. Marušáka, Štastného a druhů na pana ministra veřejných prací v záležitostí okamžité intervence ve mzdovém sporu horníků Rosicko-Oslavanského revíru se správou podniků. -918/3. Interpelace senátorů Johanise, Havránka, Koukala a soudr. na pana ministra vnitra a na pána ministra průmyslu, obchodu a živnosti ve věci nesprávného postupu Zemského úřadu v Praze o povolení lomů osadě v Krhanicích pro fu. ing. Hlava v Praze. - (pokračování předešlého)
919 Vládní návrh. Zákon ktorým sa predlžuje účinnosť zákona zo dňa 27. marca 1930, č. 43 Sb. z. a n., o úprave užívania niektorých pastvín v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej v ročných pastevných obdobiach 1930-1932.
920 Vládní návrh. Zákon kterým se obnovuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 46 Sb. z. a n., o výrobě chleba.
921 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Báňské Bystřici ze dne 18. ledna 1928, č. j. Td 17/28/2, za souhlas k trestnímu stíhání senátora Gabriela Volko pro přečin pomluvy podle §§ 1, 3/11. č. 1, 2 § 8 č. 3 zák. čl. XLI/1914 a přečin podle § 18 č. 1, 3 zák. na ochranu republiky (č. 9806/29 předs.).
922 Zpráva imunitního výboru k žiadosti krajského súdu v Prahe zo dňa 7. januára 1930, č. j. Nt XIX 2/30, aby bol daný súhlas k trestné mu stíhaniu senátora H. Tichého pre prečin proti bezpečnosti cti spáchany tiskem (č. 314/1930 preds.).
923 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení III. dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem ze dne 16. února 1927, sjednaný dne 27. října 1932 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. listopadu 1932, č. 168 Sb. z. a n.
924 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 869), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení II. dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem ze dne 16. února 1922, sjednaný dne 27. června 1932 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. července 1932.
925 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 876), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k schválení dodatková úprava k prozatímní úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským ze dne 18. dubna 1925, sjednaná dne 4. července 1932 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 15. července 1932, č. 119 Sb. z. a n.
926 Zpráva I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 879), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o prodloužení platností dodatkové úmluvy ze dne 12. listopadu 1931 k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 27. srpna 1932 a uvedená v prozatimní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. září 1932, č. 149 Sb. z. a n.
927 Zpráva I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 906), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 6. října 1932 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. října 1932, č. 159 Sb. z. a n.
928 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2060) zákona o zastavení účinnosti zákona o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (tisk 2062).
929 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1981) zákona, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně známek (tisk 2021).
930 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1982) zákona, kterým se mění a zrušují některé předpisy o ochraně vzorků a modelů (tisk 2022).
931 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1983) zákona, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně vynálezů (tisk 2023).
932 Zpráva výboru národohospodářského o vládním návrhu zákona (tisk 920), kterým se obnovuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 46 Sb. z. a n., o výrobě chleba.
933 Návrh senátorov J. Danku, dra ing. Bohu a spoločníkov, aby okresu Brezno nad Hronom bola bezodkladne poskytnutá mimoriadaná štátná pomoc.
934 Zpráva imunitního výboru o oznámení krajského soudu v Užhorodě ze dne 22. listopadu 1932, č. j. Nt X 24/32-4, že byla uvalena na senátora Ivana Lokotu zatímní vazba (č. 7526/1932 předs.).
935 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Užhorodě ze dne 25. listopadu 1932, č. j. Nt X 24/32-11, aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání senátora Ivana Lokoty pro zločin podle § 15 č. 3, pro přečin podle § 18 č. 2, 3 zákona na ochranu republiky, pro přečin. podle § 69 č. 1 tr. zák. a § 4. odst. I. zák. čl. XL z r. 1914, v pro přečin podle § 4 odst. II. zák. čl. XL z r. 1914 a § 15 č. 2 zákona na ochranu republiky a pro přečin podle § 14 č. 5 zák. na ochranu republiky (č. 7550/1932 předs.).
936 Odpověď ministra financí a ministra sociální péče na interpelací senátora Johanise a soudruhů ve věci vydání předpisů o hodnocení převodních částek a započítání soukromé služby pro výměru odpočivných požitků státních zaměstnanců (tisk 509).
937 Vládní návrh. Zákon kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné.
938 Vládní návrh. Zákon o prodloužení účinnosti zákona ze dne 16. července 1931, č. 124 Sb. z. a n., kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímní předpisy o jízdě motorovými vozidly.
939 Interpelace: 939/1. Interpelace senátorů dr Bačinského, Curkanoviče, Merty a druhů na vládu republiky Československé ve věci platnosti, resp. neplatnosti t. zv. >Generálního statutu< pro Podkarpatskou Rus z roku 1919, a ve spojení s tím neschvalování ruských učebnic. -939/2. Interpelace senátora Hakena a soudruhů vládě o trpění a podporování vojenských organisací ruských bělogvardějců čsl. vládou. -939/3. Interpelace senátora Hakena a soudruhů ministru zahraničí ve věci Svazu národů. -Překlad ad 939/4. Interpelace senátorů Eichhorna, Tichiho a soudruhů, na pana ministra financí ve věci řezníka a hostinského Františka Hasche v Košťanech, který byl berní exekucí dohnán k sebevraždě. -939/4 (původní znění). Interpellation der Senatoren Eichhorn, Tichi und Genossen an den Herrn Finanzminister in Angelegenheit des durch Steuerexekution zum Selbstmord getriebenen Fleischhauermeisters und Gastwirtes Franz Hasche in Kosten.
940 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2044) zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (tisk 2070).
941 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2045) o dalším poskytování poplatkových úlev při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků (tisk 2073).
942 Vládní návrh. Zákon o dopravě motorovými vozidly. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3)- (pokračování předešlého-4)- (pokračování předešlého-5)
943 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu (tisk 919) zákona, ktorým sa predlžuje účinnosť zákona zo dňa 27. marca 1930, č. 43 Sb. z. a n., o úprave užívania niektorých pastvín v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej v ročných pastevných obdobiach 1930-1932.
944 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. živnostensko-obchodního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 929) o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně známek.
945 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. živnostensko-obchodního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 938) o vládním návrhu zákona, kterým se mění a zrušují některé předpisy o ochraně vzorků a modelů.
946 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. živnostensko-obchodního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 931) o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně vynálezů.
947 Zpráva technicko-dopravního výboru k vládnímu návrhu (tisk 937) zákona, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné.
948 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. technicko-dopravního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 938) o prodloužení účinnosti zákona ze dne 16. července 1931, č. 124 Sb. z. a n., kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímné předpisy o jízdě motorovými vozidly.
949 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 940) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních.
950 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 941) o vládním návrhu zákona o dalším poskytování poplatkových úlev při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků.
951 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2046) zákona o báňských dávkách z kutišť a z měr (tisk 2097).
952 Vládní návrh. Zákon kterým se pozměňuje zákon ze dne 28. dubna 1932, č. 56 Sb. z. a n., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti.
953 Interpelace: 953/1. Interpelace senátora Johanise a soudruhů na pana ministra vnitra, pana ministra zdravotnictví a tělesné výchovy a na pana ministra sociální péče o nezákonném postupu Zemského úřadu v Praze v záležitosti účtování léčebného všeobecnými veřejnými nemocnicemi pojištěncům po uplynutí 28 dnů jejich pobytu v nemocnicích. -953/2. Interpelace senátora Filipínského a soudruhů na pana ministra vnitra ve věci nevyřizování schválených žádostí o vyživovací příspěvky a nekorektního jednání okresního úřadu v Boskovicích na Moravě. -953/3. Interpelace senátorů ing. Marušáka, ing. Wintra, ing. Koubka a spol. na pana ministra vnitra a pana ministra veřejných prací ve věci organisace státní stavební služby v zemi Moravskoslezské. -953/4. Interpelácia senátora Šelmeca a spol. na pána ministra priemysľu obchodu, a živností a na pána ministra financií v záležitosti predlženia 5%ovej slovenskej výhody pri štátnych a verejných dodávkach pre slovenských a podkarpatoruských oferentov.
954 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Užhorodě ze dne 9. července 1932 č. j. Nt 18/32-2 za souhlas k stíhání senátora Ivana Lokoty pro podezření ze zločinu podle § 15 č. 3 zákona na ochranu republiky (č. 6930/32 předs.).
955 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu trestního v Praze ze dne 27. října 1932, č. j. Nt VI.-3/32, za souhlas k stíhání senátora Vítězslava Mikulíčka pro přestupek proti bezpečnosti cti podle § 488 tr. zák. (č. 7354/1932 předs.).
956 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 951) o vládním návrhu zákona o báňských dávkách z kutišť a z měr.
957 Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 952) zákona, kterým se pozměňuje zákon ze dne 28. dubna 1932, č. 56 Sb. z. a n., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti.
958 Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu (tisk 2081) zákona o zmene a doplnení niektorých predpisov o exekučnom pokračovaní a o trestnom stíhaní pletích pri dražbách (tisk 2105).
959 Návrh senátora Emila Reila a soudr. stran dočasné odpočítatelnosti dobrovolných příspěvků na pomoc pro nezaměstnané v letech 1933 a 1934. -Původní znění. Antrag des Senators Emil Reil und Genossen, betreffend die zeitweilige Abzugsfähigkeit freiwilliger Beiträge zur Arbeitslosenhilfe in den Jahren 1933 und 1934.
960 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2099) zákona o úsporných opatřeních personálních (tisk 2113).
961 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 958) o vládním návrhu zákona o změně a doplnění některých předpisů o exekučním řízení a o trestním stíhání pletich při dražbách.
962 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2101) o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise (tisk 2111).
963 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2110) zákona o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1933 (tisk 2120). - Příloha - Státní rozpočet Republiky československé na rok 1933 = (ve formátu PDF)
964 Interpelace: Překlad ad 964/1. Interpelace senátora Fr. Scholze a soudr. na vládu stran státních starobních podpor. -964/1 (původní znění). Interpellation des Senators Franz Scholz und Genossen an die Gesamtregierung betreffend die staatlichen Altersunterstützungen. -964/2. Interpelace senátorů dr Bačinského, Curkanoviče, Merty a druhů na gangy ministra školství a národní osvěty ve věci nedostatku cvičné školy při státním učitelském ústavě v Mukačevě. -Překlad ad 964/3. Interpelácia senátora Füssyho a druhov ministrov verejných prác a zahraničných vecí o spravovaní medzinárodného koryta rieky Dunaja -964/3 (původní znění). Intepelláció a kőzmunkaügyi és külügyminiszter urakhoz A Duna folyam nemzetkőzi medrének karbahtartása ügyében Beadják Füssy szenátor és társai. -Překlad ad 964/4. Interpelácia senátora Füssyho a druhov celej vláde o bezdôvodnom pátraní po štátnom občianstve osôb, ktoré sa prihlašujú na právu. -964/4 (původní znění). Interpelláció az ősszkormányhoz a munkára jelentkező személyek állampolgárságának ok nélkül való firtatása tárgyában. Beadják Füssy és társai. -964/5. Interpelace senátorů Curkanoviče, dr Bačinského, Merty a druhů na pana ministra školství a národní osvěty ve věci nezákonné a protizákonné unifikace měšťanských škol na Podkarpatské Rusi.
965 Zpráva I. rozpočtového výboru II. technicko-dopravního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 942) o dopravě motorovými vozidly. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3)- (pokračování předešlého-4)
966 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 960) k vládnímu návrhu zákona o úsporných opatřeních personálních. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3)
967 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecká sněmovny (tisk 962) o vládním návrhu zákona o zřízení parlamentní úsporní a kontrolní komise.
968 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 963) o vládním návrhu zákona o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1933.
969 Odpovědi: 969/1. Odpověď ministra železnic na interpelaci senátorů ing. Marušáka, Riedla, Pichla a druhů ve věci snížení jízdného o dovolených (tisk 843/1). -969/2. Odpověď ministra průmyslu, obchodu a živností na interpelaci senátorů Šolce, dr Kloudy, Černého a druhů ve věci nesprávného postupu okresního úřadu v Jičíně při udílení koncesí hostinských a při stíhání jejich neoprávněného provozu (tisk 859/4).
970 Interpelace: 970/1. Interpelácia sen. Zimáka a súdruhov na pána ministra spravedlnosti, v záležitostí konfiskačnej prakse policajného úradu v Bratislave. -Překlad ad 970/1. Interpelace senátorů Tichiho, Eichhorna a soudruhů na pana ministra průmyslu, obchodu a živností stran zákazu obchodů s jednotnými cenami. -970/2 (původní znění). Interpellation der Senatoren Tichi, Eichhorn und Genossen an den Herrn Minister für Handel, Gewerbe und Industrie wegen Verbotes der Einheitspreisgeschäfte.
971 Návrh senátorů Navrátila, Fr. Nováka a spol. na zavedení III. a IV. služební třídy u podnikových úředníků státních železnic.
972 Interpelace senátorů Thoře, Pastyříka, Kotrby, Horáka, Slámy, Kianičky a druhů na pana ministra průmyslu, obchodu a živností stran zákazu obchodů s jednotnými cenami.
973 Vládní návrh kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda mezi republikou Československou a Rakouskou republikou o snížení cla u některých druhů zboží, sjednaná výměnou not dne 17. prosince 1932 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1932, čís. 203 Sb. z. a n.
974 Odpovědi: 974/1 (původní znění). Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátora dr. Szilassyho a druhů o státní podpoře maďarskému vládnímu deníku, který v blízké budoucnosti bude vycházeti v Praze (tisk 843/5). -Překlad ad 974/1. Válasz a kormányelnőktől dr. Szilassy szenátor és társai interpellációjára a közeli jövőben Prahában kiadandó magyar kormánypárti napilap államsegélye tárgyában (843/5. nász.). -974/2 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Lokoty a soudruhů o teroru na Podkarpatí (tisk 887/3). -974/3. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Mikulíčka a soudruhů o řádění městské policie proti dělníkům ve Zlíně (tisk 887/4). -974/4. Odpověď ministra obchodu na interpelaci senátorů Johanise, Havránka, Koukala a soudruhů ve věci nesprávného postupu zemského úřadu v Praze o povolení lomů osadě v Krhanicích pro firmu Ing. Hlava v Praze (tisk 918/3).
975 Interpelace: 975/1. Interpelace senátora Hakena a soudruhů ministru školství a národní osvěty o protizákonném postupu okresního školního výboru Praha -Venkov proti obecnímu zastupitelstvu a místní školní radě v Ruzýni. -975/2. Interpelace senátora Šimka a druhů na pány ministry vnitra a spravedlnosti v záležitostí konfiskace článku >Demonstrační stávka?< uveřejněného v časopise >Národní železničář< roč. III. čís. 24 ze dne 28. prosince 1932.
976 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2100) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1933 (tisk 2150). - Příloha - Státní rozpočet Republiky československé na rok 1933 = (ve formátu PDF)
977 Zpráva I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 923), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení III. dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem ze dne 16. února 1922, sjednaný dne 27. října 1932 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. listopadu 1932, č. 168 Sb. z. a n.
978 Vládní návrh. Zákon o změně a doplnění některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách.
979 Návrh senátorů Filipínského, Antonína Nováka a soudruhů na vydání zákazu nošení a užívání zbraní.
980 Návrh rozpočtového výboru o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1931 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (tisk 880).
981 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Bratislavě ze dne 5. srpna 1932, č. j. Nt XIV 366/32/2, za souhlas k trestnímu stíhání senátora Jana Janíka pro přečin pomluvy podle § 1, 3, odst. II. č. 1, 2, § 9 č. 6 zák. čl. XLI/1914 (č. 6969/1932 předs.).
982 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Chustu ze dne 24. září 1931, č. j. Nt 35/31, aby byl dán souhlas k stíhání senátora Ivana Prokopa Lokoty pro přečin ublížení na cti podle § 2, zák. čl. XLI z r. 1914 (č. 4899/1931 předs.).
983 Zpráva imunitného výboru o žiadosti krajského súdu v Chustu zo dňa 25. novembra 1932, č. j. Nt V 25/32/3, aby senát dal súhlas k trestnému stíhaniu senátora Ivana Lokotu pre prečin §u 15 bod 1. zákona č. 50/1923, prečin §u 15 bod 2. zákona č. 50/1923, prečin §u 14 bod 3. zákona č. 50/1923, prestupok §u 46 zák. čl. XL/1879, prestupok §u 15 bod 4. zákona č. 50/1923, prečin §u 2, 3, odst. II., čís.2 zák. čl. XLI/ 1914 a prečin §u 14 bod 1. zákona č. 50/1923 Sb. z. a n. (č. 7579/32 preds.).
984 Interpelace: 984/1. Interpelace senátorů Nentvicha, dra Farkasa a soudruhů na pana ministra vnitra ve příčině odkladu jmenování starosty města Košic. -984/2. Interpelace senátorů F. Nováka, Donáta, Vraného, Foita, dra Šrobára a společníků na pány ministry financí a vnitra v záležitosti podloudnictví na Těšínsku a na Slovensku. -984/3. Interpelace senátorů Donáta, Vraného, Foita, dra Šrobára a spol. na celou vládu ohledně snížení tarifů za výkony advokátů, notářů, lékařů a civilních geometrů.
985 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 1815) zákona, jímž se určuje pro další leta výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí poskytnuty býti podle II. Hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z. a n., o podpoře zahraničního obchodu (tisk 2148).
986 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2147) o zřízení pomníků Dr. Aloisu Rašínovi a Dr. Milánu Rostislavu Štefánikovi (tisk 2156).
987 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2143) zákona o dani z elektrických zdrojů záření (tisk 2155).
988 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 986) o vládním návrhu zákona o zřízení pomníků Dr. Aloisu Rašínovi a Dr. Milánu Rostislavu Štefánikovi.
989 Interpelace senátorů Václáva Johanise, Jos. Koukala, Betty Karpíškové a soudr. na pana ministra veřejných prací ve věci snížení cen uhlí.
990 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tisk 976) k vládnemu návrhu štátneho rozpočtu republiky Československej a finančného zákona pre rok 1933. - Finanční zákon republiky Československé kterým se stanoví statní rozpočet na rok 1933. - Celkový přehled státního rozpočtu na rok 1933. Skupina I. Vlastní státní správa - (pokračování předešlého)- Skupina II. Správa státních podniků. - (pokračování předešlého)- Přehled výdajů provozních rozpočtů státních podniků (skupina II.). - Skupina III. Podíly na státních daních, dávkách a poplatcích -Skupina IV. Správa státního dluhu. - Jednání rozpočtového výboru -Část všeobecná -Část zvláštní. Kapitola 1. President republiky a kancelář presidenta republiky -Kapitola 2. Zákonodárné sbory a kanceláře sněmoven Kapitola 3. Předsednictvo ministerské rady -Kapitola 4. Ministerstvo zahraničních věcí. - Kapitola 5. Ministerstvo národní obrany -Kapitola 6. Ministerstvo vnitra -Kapitola 7. Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem. -Kapitola 8. Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy. -Kapitola 9. Nejvyšší správní soud a Volební soud. -Kapitola 10. Ministerstvo školství a národní osvěty - Kapitola 11. Ministerstvo zemědělství -Kapitola 12. Státní pozemkový úřad -Kapitola 13. Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností. -Kapitola 14. Ministerstvo veřejných prací, - Kapitola 15. Ministerstvo pošt a telegrafů -Kapitola 16. Ministerstvo železnic - Kapitola 17. Ministerstvo sociální péče -Kapitola 18. Agenda ministerstva pro zásobování lidu -Kapitola 19. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy - Kapitola 20. Odpočivné a zaopatřovací platy -Kapitola 21. Ministerstvo financí -Kapitola 22. Nejvyšší účetní kontrolní úřad.
991 Zpráva I. živnostensko-obchodního výboru II. zahraničního výboru III. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 985) k vládnímu návrhu zákona, jímá se určuje pro další leta výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí poskytnuty býti podle II. Hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 321 Sb. z. a n., o podpoře zahraničního obchodu.
992 Zpráva I. živnostensko-obchodního výboru II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 987) k vládnímu návrhu zákona o dani z elektrických zdrojů záření.
993 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 973), kterým se předkládá Národnímu shromáždění dohoda mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o snížení cla u některých druhů zboží, sjednaná výměnou not dne 17. prosince 1932 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1932, čís. 203 Sb. z. a n.
994 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2154) zákona, kterým se vydávají zvláštní předpisy o soutěži ve věcech peněžnictví a o úpravě úrokové úrovně (tisk 2172).
995 Zpráva I. rozpočtového výboru II. živnostensko-obchodního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 994) k vládnímu návrhu zákona, kterým se vydávají zvláštní předpisy o soutěži ve věcech peněžnictví a o úpravě úrokové úrovně.
996 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu trestního v Praze ze dne 31. prosince 1929, č. j. Tl XIV 104/25/78, za souhlas k trestnímu stíhání senátora Jana Richtera pro přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 487, 488 a 491 tr. z., spáchaný tiskem (č. 298/30 předs.).
997 Odpovědi: 997/1 (původní znění). Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci senátorů Stolberga, F. Scholze a soudruhů řízenou ministru obchodu stran dovozu polského uhlí do Československé republiky (tisk 735/5). -Překlad ad 997/1. Antwort des Ministers für öffentliche Arbeiten auf die an den Handelsminister gerichtete Interpellation der Senatoren Stolberg, F. Scholz und Gen., betreffend die Einfuhr polnischer Kohle in die Čechoslovakische Republik (Druck 735/5). -997/2 (původní znění). Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci senátorů Reyzla, dr Hellera a soudruhů stran dodávek štěrku pro rekonstrukci státních silnic (tisk 783/4). -Překlad ad 997/2. Antwort des Ministers für öffentliche Arbeiten auf die Interpellation der Senatoren Reyzl, Dr. Heller und Genossen betreffend die Schotterlieferungen für Staatsstrassenrekonstruktionen (Druck 783/4). -997/3 (původní znění). Odpoveď ministra zemedelstva na interpeláciu senátora Böhma a druhov, aby boly odvolané predpisy, ktorými sa obmedzuje obchod bravčovým dobytkom na Slovensku (tisk 894/1). -Překlad ad 997/3. Válasz a főldművelésügyi minisztertől Bőhm szenátor és társai interpellációjára a szlovenszkói sertéskereskedemet gátló rendelkezések visszavonása tárgyában (894/1. nysz.). -997/4. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Kavana a druhů ve věci vylepování plakátů a rozšiřování letáků obsahujících trestné činy podle zákona na ochranu republiky (tisk 905/2). -997/5 (původní znění). Odpověď ministra průmyslu, obchodu a živností na interpelaci senátorů Tichiho, Eichhorna a soudruhů stran zákazu obchodů s jednotnými cenami (tisk 970/2). -Překlad ad 997/5. Antwort des Ministers für Industrie, Handel und Gewerbe auf die Interpellation der Senatoren Tichi, Eichhorn und Genossen wegen Verbotes der Einheitspreisgeschäfte (Druck 970/2.
998 Interpelace: 998/1. Interpelace senátora Trnobranského a druhů panu ministru pošt a telegrafů ohledně křivdy spáchané na poštovním podúředníku Aloisu Vrabcovi a nespravedlivého vyměření pense. -Překlad ad 998/2. Interpelace senátora Stolberga a soudruhů na pana ministerského předsedu stran použití francouzské půjčky, sjednané v roce 1932. -998/2 (původní znění). Interpellation des Senators Stolberg und Genossen an den Herrn Ministerpräsidenten betreffend die Verwendung der im Jahre 1932 aufgenommenen französischen Anleihe. -998/3. Interpelace senátorů Kindla, Hakena, Nedvěda a soudr. ministrům vnitra a spravedlnosti o trestných činech spáchaných radou politické správy v Třeboni dr Josefem Marunou. V Třeboni je na okresním hejtmanství rada politické
999 Návrh senátorů Nedvěda, Hajníkové a soudruhů na vydání zákona o hospodářství obcí, okresů a zemí.

Upozornění: Pokud je ve zkráceném názvu tisku uveden (jako poslední) odkaz na dokument i ve formátu PDF, je určujícím dokument v tomto formátu, dokumenty v HTML formátu nemusí být kompletní. Dokument ve formátu PDF může být i o velikosti desítek MB, jeho stažení bude trvat delší dobu úměrně kapacitě Vaší přípojné linky do Internetu.