Historické senátní tisky z 3. volebního období
8. zasedání - senátní tisky

3. volební období 1929 - 1935

Seznam senátních tisků

8. zasedání


č. zkrácený popis
1000 Návrh senátorů Stržila, Donáta, Vraného a společníků, kterým se vládě ukládá, aby opětně zavedla projednávání pozůstalostí soudy a snížila notářské tarify při těchto projednáváních.
1001 Návrh senátorů Donáta, Vraného, Foita, dr Šrobára a společníků na zjištění zadluženosti našeho zemědělství a vyvazení tohoto z dluhů.
1002 Odpovědi: 1002 /1. Odpověď ministra obchodu na interpelaci senátorů Šelmece, dr ing. Botta, dr Bačinského a spol. ve věci zmonopolisování vývozu ovoce (tisk 538/1). -1002/2. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora dr Reyla a druhů ve příčině vadného obsahu školních učebnic, schválených ministerstvem školství a národní osvěty (tisk 682/1). -1002/3. Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů Thoře, Pastyříka a druhů v otázce bezohledného předpisování a vymáhání daní u malých a středních podnikatelů (tisk 894/1). -1002/4. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Filipinského a soudr. ve věci nevyřizování schválených žádostí o vyživovací příspěvky a nekorektního jednání okresního úřadu v Boskovicích na Moravě (tisk 953/2). -1002/5. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů Curkanoviče, dr Bačinského, Merty a druhů ve věci nezákonné a protizákonné unifikace měšťanských škol na Podkarpatské Rusi (tisk 964/5). -1002/6. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Nentvicha, dr Farkase a soudruhů ve příčině odkladu jmenování starosty města Košic (tisk 984/1).
1003 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Chustu ze dne 19. srpna 1932, č. j. Nt V. 12/32-2, za udělení souhlasu k trestnímu stíhání sen. Ivana Lokoty pro přečin podle §u 14, č. 1 zák. č. 50/1923 Sb. z. a n. a přečin podle §u 2, 3, č. 2 zák. čl. XLI/1914 (č. 7010/1932 předs.).
1004 Zpráva imunitního výboru o žádosti okres. soudu v Nižních Vereckách ze dne 31. srpna 1932, č. j. Nt II. 23/32, za souhlas k trestnímu stíhání sen. Ivana Lokoty pro přestupek podle §u 15, č. 4 zák. čís.. 50/1923 Sb. zák. a nař. (č. 7060/32 předs.).
1005 Překlad. Návrh senátorů Tichiho, Eichhorna a soudruhů panu ministrovi sociální péče a panu ministrovi obchodu na vytvoření fondu pro nezaměstnané řemeslníky, živnostníky a obchodníky. -Původní znění. Antrag der Senatoren Tichi, Eichhorn und Genossen an den Herrn Minister für soziale Fürsorge und den Herrn Handelsminister auf Schaffung eines Fonds für erwerblose Handwerker, Gewerbetreibende und Kaufleute.
1006 Súrna interpelácia senátora dra Budayho a spol. na vládu Č. S. R. vo veci mýlneho vysvetľovania 4-ho §-u rečového zákona zo dňa 29. februára 1920, č. 122. - (pokračování předešlého-1)
1007 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2186) zákona o dani kuponové a o snížení úroků z některých cenných papírů pevně zúročitelných (tisk 2190).
1008 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2187) zákona o půjčce práce (tisk 2191).
1009 Vládný návrh. Zákon ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia živnostenského zákona pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi zo dňa 10. októbra 1924, č. 259 Sb. z. a n. (o zriaďovaní sväzov živnostenských spoločenství).
1010 Vládny návrh. Zákon ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia živnostenského zákona pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi zo dňa 10. októbra 1924, č. 259 Sb. z. a n. (o zriaďovaní odborných živnostenských spoločenství).
1011 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1007) k vládnímu návrhu zákona o dani kuponové a o snížení úroků z některých cenných papírů pevně zúročitelných.
1012 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1008) k vládnímu návrhu zákona o půjčce práce.
1013 Interpelace Překlad ad 1013/1, Interpelace senátorů Reyzla, dr Hellera a soudr. na pana ministra vnitra stran ztýrání dělníka četníky ve Cvikově. -1013/1 (původní znění). Interpellation der Senatoren Reyzl, Dr. Heller und Genossen an den Herrn Innenminister betreffend die Misshandlung eines Arbeiters durch Gendarmen in Zwickau. -Překlad ad 1013/2. Interpelace senátorů dr Hellera, Palme, Niessnera a soudr. na vládu stran vpádu ozbrojených haknkrajclerských tlup ze Saska do severních Čech a pokusu vraždy na dělnících. -1013/2 (původní znění). Interpellation der Senatoren Dr. Heller, Palme, Niessner und Genossen an die Regierung betreffend den Einfall bewaffneter Hakenkreuzlerbanden aus Sachsen in Nordböhmen und den Mordversuch an Arbeitern. -Překlad ad 1013/3. Interpelácia sanátora dr Korlátha a druhov ministrovi sociálnej pečlivosti o tom, že rodičom zatajuje sa miesto pobytu detí, odvezených orgánmi spolku Červeného kríža československého z Podkarpatskej Rusi do Čiech, a že deti sa odnárodňujú. -1013/3 (původní znění). Interpelláció a Népjóléti Miniszter Urhoz a csehszlovák Vőrös-Kereszt szervei által Podkarpatska Rusból Csehországba szállitott szegény gyermekek tartózkodási helyének szüleik előtti eltitkolása s a gyermekek elnemzetlenitése ügyeben, Beadja: Dr. Korláth szenátor. -1013/4. Interpelácia senátora Janíka a spol. na pána ministra orby vo veci zneužitia osivovej akcie v okrese Michalovskom.
1014 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 978) zákona o změně a doplnění některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách
1015 Vládny návrh. Zákon o otváracej a zatváracej hodine obchodných miestností v zemi Slovenskej a Podkarpatoruskej.
1016 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu ve Znojmě ze dne 31. ledna 1933, č. j. Nt 31/33, za souhlas k trestnímu stíhání senátora Pavla Havránka pro přečin urážky tiskem (č. 8124/1933 předs.).
1017 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Tačevě ze dne 2. srpna 1932, č. j. Nt V 14/32-4 za souhlas k trestnímu stíhání sen. Ivana Lokoty pro přestupek podle § 41, odst. II. zák. čl. XL z r. 1879 (č. 6991/1932 předs.).
1018 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2203) zákona, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (tisk 2208).
1019 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1018) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče.
1020 Návrh senátorov Šelmeca, dr Bačinského, Danka a spoločníkov na urychlenie vložkarských a pozemoknižných prác na Slovensku a Podkarpatske Rusi.
1021 Překlad. Návrh senátora Füssyho a druhov na plné preminutie zaplatenia ceny štátneho osiva prideleného na jeseň r. 1931. -Původní znění. Javaslat az 1931. év őszén kiosztott állami vetőmag árának teljes elengedése tárgyában. Beadják Füssy és társai szenátorok.
1022 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona (tisk 881) o poistnej smluve. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3)- (pokračování předešlého-4)
1023 Zpráva živnostensko-obchodného výboru o vládnom návrhu (tisk 1009) zákona, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia živnostenského zákona pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi zo dňa 10. októbra 1924, č. 259 Sb. z. a n. (o zriaďovaní sväzov živnostenských spoločenství).
1024 Zpráva živnostensko-obchodného výboru o vládnom návrhu (tisk 1010) zákona, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia živnostenského zákona pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi zo dňa 10. októbra 1924, č. 259 Sb. z. a n. (o zriaďovaní odborných živnostenských spoločenství).
1025 Překlad. Návrh senátora Kereszturyho a druhov, aby vládné návrhy vydávané boly tiež v úradnom maďarskom preklade. -Původní znění. Javaslat a kormányjavaslatoknak hivatalos magyar forditásban való kiadásáról. Benyujtják: Keresztury szenátor és társai.
1026 Odpovědi: 1026/1. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora dr Bačinského a druhů o pronásledování ruských učitelů na Podkarpatské Rusi (tisk 859/1). -1026/2 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora dr Grosschmida a druhů o naléhavé pomoci zemědělcům katastrofální neúrodou postižených krajů a vůbec všemu obyvatelstvu těchto krajů přídělem osiva, rychlou podporou, prominutím daní, daňovým moratoriem a zrušením zavedených právě berních exekucí (tisk 887/1). -Překlad ad 1026/2. Válasz a kormánytól dr. Grosschmid szenátor és társai interpellációjára a katasztrófális terméshiány által sujtott vidékek mezőgazdáinak s általában e vidékek lakósságának vetőmag kiosztásával, gyorssegélyek, adóelengedések és adófizetési halasztások nyujtásával s az éppen folyamatban levő adóvégrehajtások beszüntetése által leendő megsegítése tárgyában (887/1. nysz.). - (pokračování předešlého)-1026/3. Odpověď ministra školství a národní osvěty a ministra financí na interpelaci senátorů Curkanoviče, dr Bačinského, Merty, Nentvicha a spol. ve věci provádění lidovýchovných zákonů čís. 67/1919 a 430/1919 Sb. z. a n. na Podkarpatské Rusi a ve východním Slovensku (tisk 918/1). -1026/4. Odpověď ministra průmyslu, obchodu a živností na interpelaci senátora Thoře a druhů stran zákazu obchodů s jednotnými cenami (tisk 972). -1026/5. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Šimka a druhů v záležitosti konfiskace článku »Demonstrační stávka?« uveřejněného v časopise »Národní železničář« ročník VIII., č. 24 ze dne 28. prosince 1932 (tisk 975/2). -1026/6. Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci senátora Fr. Nováka a spol. ve věci nadržování některých okr. úřadů ve Slezsku elektrárnám soukromým, a to i zahraničním proti zájmům a přáním obyvatelstva (tisk 843/4). -1026/7. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Dundra, Ant. Nováka a soudruhů o používání policie a četnictva při mzdových zápasech dělnictva fy Walter a spol., továrna autumobilů v Jinonicích a fy Ing. O. Podhajský, akc. spol. v Hostivaři (tisk 894/3), a na interpelaci senátorů Šťastného, Pánka a druhů ve věci sporu dělnictva s firmou J. Walter a spol., akc. továrna na automobily v Jinonicích, a s firmou inž. O. Podhajský, akc spol. v Hostivaři (tisk 905/1). -1026/8. Odpověď vlády na interpelaci senátora Donáta a spol. o snížení tarifů za výkony advokátů, notářů, lékařů a civilních geometrů (tisk 984/3).
1027 Interpelace: 1027/1. Interpelácia senátora dr Buday-ho a spoločníkov na pána ministra školstva a nár. osvety vo veci obchádzania úradného jazyka slovenského skrze »Vědeckou zkušební komisi pro učitelství na středních školách v Bratislavě«. -1027/2. Interpelaee senátorů Fr. Nováka, Pavelky a spol. na pana ministra železnic v záležitosti zastavení přezkoušení zaměstnanců německé národnosti ze služebního jazyka v podniku ČSD a poskytnutí zvláštních výhod a ohledů těmto zaměstnancům. -Překlad ad 1027/3. Interpelácia senátora Kereszturyho a druhov ministrovi školstva a národnej osvety vo veci opozdievajúceho sa schvaľovania synodálnych zákonov generálnej cirkvi reformovanej, o krivdení reformovaným duchovným vo veci kongrui a štátneho občianstva a o započítaní ich služobných rokov. -1027/3 (původní znění). Interpelláció az iskola- és népmüvelődésügyi Miniszter Urhoz az egyetemes református egyház zsinati törvényeinek késedelmes jóváhagyása, a református lelkészek kongrua- és állampolgársági sérelmei és szolgálati éveik beszámitása tárgyában. Benyujtják: Keresztury szenátor és társai. -Překlad ad 1027/4. Interpelace senátorů Reyzla, dr Hellera a soudr. na ministra vnitra stran konfiskační praxe okresního úřadu ve Varnsdorfu. -1027/4 (původní znění). Interpellation der Senatoren Reyzl, Dr. Heller u. Genossen an den Minister des Innern betreffend die Konfiskationspraxis des Bezirksamtes in Warnsdorf.
1028 Návrh senátorov dr Budayho, dr Kovalika, Jančeka a spol. na poskytnutie okamžitej podpory pohorelým v obci Gombáš, okres Ružomberok.
1029 Zpráva imunitního výboru o žádosti finančního ředitelství v Košicích ze dne 11. srpna 1932, č. Tr. z. 2241-1/1932, aby dán byl souhlas k trestnímu stíhání senátora dr E. Korlátha pro přestupek podle §§ 14, 15 a 16 zákona č. 116/1927 Sb. z. a n. o silničním fondu (č. 7000/1932 předs.).
1030 Zpráva imunitného výboru o žiadosti krajského súdu v Chuste zo dňa 5. decembra 1932, čj. Nt. 29/32/3 za súhlas k trestnému stíhaniu senátora I. Prokopa Lokotu pre zločin podľa §u 15 č. 3 zák. č. 50/1923 Sb. z. a n. (č. 7750/1932 preds.).
1031 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2228), kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům (tisk 2232).
1032 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2207), jímž mění se §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 323 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 10. října 1930, čís. 150 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného (tisk 2229).
1033 Zpráva ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu (tisk 844) zákona o finančních prokuraturách.
1034 Návrh senátorů V. Donáta, J. Vraného, F. Foita, dr V. Šrobára a společníků na snížení poplatků při převodu nemovitostí.
1035 Zpráva I. národohospodářského výboru II. ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1031) o vládním návrhu zákona, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům.
1036 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1032) o vládním návrhu zákona, jimž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 323 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 10. října 1930, čís. 150 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného.
1037 Návrh senátora Šelmeca a spol. na zriadenie dvojtriednej štátnej ľudovej školy pre deti slovenských kolonistov v Mlynskej Doline v okrese Modrý Kameň na Slovensku.
1038 Vládní návrh. Zákon o náhradě členům státního soudu.
1039 Vládní návrh. Zákon o náhradě členům volebního soudu.
1040 Vládní návrh. Zákon kterým se mění některá zákonná ustanovení o trestu smrti a o doživotních trestech na svobodě. - (pokračování předešlého)
1041 Odpovědi: 1041/1. Odpověď vlády na interpelaci senátora dr Bačínského a spol. o zabezpečení práce na Podkarpatské Rusi (tisk 859/5). -1041/2. Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci sen. Riedla, inž. Marušáka, Šťastného a druhů v záležitosti okamžité intervence ve mzdovém sporu horníků rosicko-oslavanského revíru se správou podniku (tisk 918/2). - (pokračování předešlého)-1041/3. Odpověď ministra vnitra a ministra veřejných prací na interpelaci senátorů inž. Marušáka, inž. Wintra, inž. Koubka a spol. ve věci organisace státní stavební služby v zemi Moravskoslezské (tisk 953/3).
1042 Návrh senátora Hakena a soudr. na doplnění zákona ze dne 19. března 1920, čís. 195 Sb. z. a n., o úpravě služebních požitků československého vojska.
1043 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení čtvrtá dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 8. května 1933 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 12. května 1933, čís. 79 Sb. z. a n.
1044 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2248), kterým se prodlužuje platnost asanačních zákonů pro hlavní město Prahu (tisk 2264).
1045 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2265), kterým se prodlužuje lhůta stanovená v § 6, odst. 1 zákona o půjčce práce (tisk 2269).
1046 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců Mašaty, Tomáška, dra Patejdla, dra Noska, Ježka, Hackenberga, dra Hodiny a druhů (tisk 2266) na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. a n., o jednacím řádu poslanecké sněmovny Národního shromáždění RČS. (tisk 2271).
1047 Návrh senátorů V. Donáta, J. Filipínského, V. Klofáče, dr F. Reyla, V. Votruby, dr K. Hellera, J. Luksche a druhů na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 326 Sb. z. a n., o jednacím řádu senátu Národního shromáždění.
1048 Návrh senátorů V. Donáta, J. Filipínského, V. Klofáče, dr F. Reyla, V. Votruby, dr K. Hellera, J. Luksche a druhů na změnu některých ustanovení jednacího řádu senátu Národního shromáždění ze dne 15. dubna 1920, č. 326 Sb. z. a n.
1049 Návrh senátora Havleny a soudruhů na poskytnutí pomoci obyvatelstvu obcí postižených krupobitím v okresu Chrudim.
1050 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Nitře ze dne 20. března 1928 č. j. Nt VII 36/28/5 znovu předložené podáním vrchního státního zastupitelství v Bratislavě ze dne 14. listopadu 1929 č. j. 9522/29 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Jana Richtera pro přečin rušení obecného míru podle § 14 č. 1 a přečiny rušení obecného míru podle § 14 č. 1 a 3 a podle § 14 č. 5 zákona na ochranu republiky (čís. 9810/29 předs.).
1051 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1044) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje platnost asanačních zákonů pro hlavní město Prahu.
1052 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1045) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje lhůta stanovená v § 6, odst. 1 zákona o půjčce práce.
1053 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1046) o návrhu poslanců Mašaty, Tomáška, dr Patejdla, dr Noska, Ježka, Hackenberga, dr Hodiny a druhů na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. a n., o jednacím řádu poslanecké sněmovny Národního shromáždění RČS.
1054 Zpráva ústavně-právního výboru o návrhu senátorů V. Donáta, J. Filipínského, V. Klofáče, dr F. Reyla, V. Votruby, dr K. Hellera, J. Luksche a druhů (tisk 1047) na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 326 Sb. z. a n., o jednacím řádu senátu Národního shromáždění.
1055 Zpráva ústavně-právního výboru o návrhu senátorů V. Donáta, J. Filipínského, V. Klofáče, dr F. Reyla, V. Votruby, dr K. Hellera, L. Luksche a druhů (tisk 1048) na změnu některých ustanovení jednacího řádu senátu Národního shromáždění ze dne 15. dubna 1920, č. 326 Sb. z., a n.
1056 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o pěninské cestě a o usnadnění styku v pohraničním území Dunajce, podepsaná ve Gdyni dne 24. září 1931, se Závěrečným protokolem z téhož dne. -Úmluva mezi Republikou Československou a Republikou Polskou o pěninské cestě a o usnadnění styku v pohraničním území Dunajce. - (pokračování předešlého)
1057 Odpovědi: 1057/1. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Zimáka a soudruhů ve věci konfiskační prakse policejního úřadu v Bratislavě (tisk 970/1). -1057/2. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora Hakena a soudruhů o protizákonném postupu okresního školního výboru Praha-Venkov proti obecnímu zastupitelstvu a místní školní radě v Ruzýni (tisk 975/1). -1057/3. Odpověď ministrů financí a vnitra na interpelaci senátorů F. Nováka, Donáta, Vraného, Foita, dr Šrobára a společníků v záležitosti podloudnictví na Těšínsku a na Slovensku (tisk 984/2). -1057/4. Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora Trnobranského a druhů o křivdě spáchané na poštovním podúředníku v. v. Aloisu Vrabcovi a o nespravedlivém vyměření pense (tisk 998/1).
1058 Překlad. Návrh senátora Stőhra a soudr. na poskytnutí bezodkladné vydatné pomoci obci Lipenci, okres Postoloprty. -Původní znění. Antrag des Senators Stöhr und Genossen auf sofortige ausreichende Hilfeleistung für die Gemeinde Lippenz, Bezirk Postelberg.
1059 Návrh senátorů Ušáka, Sechtra a společníků na poskytnutí pomoci krupobitím postiženým obcím v okresech žateckém a lounském.
1060 Návrh senátorů Stržila, Chlebounové, Sehnala a společníků na poskytnutí pomoci krupobitím postiženým zemědělcům v některých obcích soudního okresu chrudimského a nasavrckého.
1061 Návrh senátora dr Kovalika a spol. na poskytnutie podpory požiarom postíhnutým obyvateľom obce Vranie, okres Kysucké Nové Mesto, Slovensko.
1062 Návrh senátora Hancku a spoločníkov na poskytnutie pomoci požiarom postihnutým obyvateľom obce Krásno n. Kysucou.
1063 Interpelace:1063/1. Interpelace senátora Nedvěda a soudruhů ministrům školství a národní osvěty a vnitra stran účasti školních dítek v sociálně-demokratickém průvodě 1. máje v Bratislavě. -Překlad ad 1063/2. Interpelácia senátora dra Szilassyho a druhov ministrovi školstva a národnej osvety vo veci penzionovania Ludvika Scherera, profesora štát. reálneho gymnázia v Lučenci. -1063/2 (původní znění). Interpelláció a nemzetmüvelödési és iskolaügyi miniszter úrhoz, Scherer Lajos, volt losonci áll. reálgimn. tanár nyugdijaztatása ügyében, Beadják Szilassy Béla dr. szenátor és társai. - (pokračování předešlého)-1063/3. Interpelácia sen. Janíka, dr Budayho a spol. na pána ministra vnútra o straníckom úradovaní okresného náčelníka v Michalovciach. (Zemplín). -Překlad ad 1063/4. Interpelácia senátora Füssyho a druhov ministrom vnútra, vecí zahraničných a financií o hromadnom odnímaní cestovných pasov obyvateľom v Komárne. -1063/4 (původní znění). Interpelláció Beadják Füssy szenátor és társai. a belügy, külügy és pénzügyminiszter urakhoz, komáromi lakosok utleveleinek tömeges bevonása tárgyában. -1063/5. Interpelace senátora Nedvěda a soudruhů ministru spravedlnosti ohledně zabavení pohlednice s obrazem senátora Ivana Lokoty.
1064 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 830) zákona o ochraně cti (tisk 2268). - (pokračování předešlého)
1065 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 2290) zákona o mimořádné moci nařizovací (tisk 2292).
1066 Zpráva ústavně -právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1065) k vládnímu návrhu zákona o mimořádné moci nařizovací.
1067 Návrh sen. dr Jána Kovalika, Antona Hancko a spol. na udelenie podpory pohorelcom v obci Zástranie, okres Žilina.
1068 Návrh senátora dr Jána Kovalika a spol. na udelenie podpory požiarom postíhnutým obyvateľom obce Hliník, okres Veľká Bytča.
1069 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 1043), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení čtvrtá dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 8. května 1933 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 12. května 1933, čís. 79 Sb. z. a n. Schvalovací usnesení:
1070 Zpráva I. zahraničního výboru II. technicko-dopravního výboru III. rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 1056), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o pěninské cestě a o usnadnění styku v pohraničním území Dunajce, podepsanou ve Gdyni dne 24. září 1931 a se Závěrečným protokolem z téhož dne.
1071 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Užhorodě ze dne 7. února 1933 čj. Nt. X 5/33 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Ivana Lokoty pro přečin podle § 1, 2, 3 odst. II. č. 1, 2 zák. čl. XLI/1914 a přečin podle § 1, 3 odst. II. č. 1, 2 téhož zák. čl. (č. j. 8155/33 předs.).
1072 Zpráva imunitného výboru o žiadosti okresného súdu trestného v Prahe zo dňa 22. septembra 1931, čj. Nt. II. 1/31 za súhlas k trestnému stihaniu senátora Václava Johanisa pre priestupok urážky na cti dľa § 491, 496 tr. z. (č. j. 4828/1932 preds.).
1073 Překlad. Návrh senátora Adolfa Scholze a soudr. na poskytnutí okamžité vydatné podpory obyvatelům osady Bušína, kteří byli těžce poškození požárem. -Původní znění. Antrag des Senators Adolf Scholz und Genossen auf Gewährung einer sofortigen ausreichenden Unterstützung für die durch Feuersbrunst schwer geschädigten Bewohner der Ortschaft Puschein.
1074 Vládní návrh. Zákon o obilních zástavních listech a o veřejných obilních skladištích. - (pokračování předešlého)
1075 Naléhavá interpelace senátorů dr Bačinského, Curkanoviče, Merty a spol. vládě ohledně protizákonného jmenování zvláštní zkušební komise (odbočky) pro externí zkoušky učitelské dospělosti na Podkarpatské Rusi.
1076 Zpráva I. národohospodářského výboru II. ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1074) o obilních zástavních listech a o veřejných obilních skladištích. - (pokračování předešlého)
1077 Zpráva imunitního výboru o žádostí krajského soudu v Litoměřicích ze dne 7. února 1933, č. j. Tl XIII 170/32 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Františka Köhlera pro přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488 a 491 tr. z., spáchaný tiskem (č. j. 8463/1933 předs.).
1078 Interpelace: 1078/1. Interpelace senátora Kříže a soudruhů na pana ministra zemědělství ve věci pronájmu vypuštěných rybničních ploch na Třeboňsku. -1078/2. Interpelace sen. Thoře a druhů na ministra veřejných prací a ministra spravedlnosti ve věci nedodržování a porušování ofertního řízení. -1078/3. Interpelace senátorů Kotrby, Thoře, Slámy, Pastyříka, Kianičky, Horáka a druhů na pana ministra financí ohledně nevyřizování oprávněných žádostí poplatníků za odpis daní. -Překlad ad 1078/4. Interpelace senátorů Tichiho, Eichhorna a soudr. na pana ministra vnitra stran udělení oprávnění k revisím Ústřednímu svazu živnostenských výdělkových a hospodářských družstev s německým jazykem jednacím na Moravě. -1078/4 (původní znění). Interpellation der Senatoren Tichi, Eichhorn und Genossen an den Herrn Minister des Innern wegen Erteilung der Revisionsbefugnis an den Zentralverband der gewerblichen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften mit deutscher Geschäftssprache in Mähren.
1079 Zpráva I. živnostensko-obchodného výboru II. sociálne-politického výboru o vládnom návrhu (tisk 1015) zákona o otváracej a zatváracej hodine obchodných miestností v zemi Slovenskej a Podkarpatoruskej.
1080 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1064) k vládnímu návrhu zákona o ochraně cti.
1081 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1727) zákona, kterým se mění a doplňují tiskové zákony (tisk 2282).
1082 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2293), kterým se doplňuje zákon na ochranu republiky (tisk 2301).
1083 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 2278) zákona, jímž se mění zákon o mimořádných opatřeních (tisk 2297).
1084 Odpovědi: 1084/1 (původní znění). Odpověď ministra veřejných prací a ministra zahraničních věcí na interpelaci senátora Füssyho a druhů o spravování mezinárodního koryta řeky Dunaje (tisk 964/3). -Překlad ad 1084/1. Válasz a közmunkaügyi és külügyi miniszterektöl Füssy szenátor és társai interpellációjára a Duna folyam nemzetközi medrének karbantartása tárgyában (964/3 nysz.). -1084/2 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Reyzla, dr Hellera a soudr. stran ztýrání dělníka četníky ve Cvikově (tisk 1013/1). -Překlad ad 1084/2. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senatoren Reyzl, Dr. Heller und Genossen betreffend die Mißhandlung eines Arbeiters durch Gendarmen in Zwickau (Druck 1013/1). -1084/3. Odpověď ministra železnic na interpelaci senátorů Fr. Nováka, Pavelky a spol.
1085 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1081) k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňují tiskové zákony.
1086 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1082) k vládnímu návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon na ochranu republiky.
1087 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1083) k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění zákon o mimořádných opatřeních.
1088 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2277) o změnách řádu volení v obcích.
1089 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2309) zákona, kterým se prodlužuje lhůta k dosažení daňové výhody podle §§ 7 až 11 zákona o půjčce práce (tisk 2313).
1090 Zpráva I. zahraničního výboru II. technicko-dopravního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 785), jímž se propůjčuje vnitrostátní účinnost Úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě a jejímu Dodatkovému protokolu. I.
1091 Překlad. Návrh senátora Pilze a soudruhů na poskytnutí podpory obyvatelům obce Honsberku u Jablonce n./N. postiženým živelní pohromou. -Původní znění. Antrag des Senators Pilz und Genossen auf Gewährung einer Unterstützung für die durch eine Elementarkatastrophe geschädigten Einwohner der Gemeinde Johannesberg bei Gablonz a./N.
1092 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1088) k vládnímu návrhu zákona o změnách řádu volení v obcích.
1093 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2314) o stíhání protistátní činnosti státních zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo proti jejich vůli (tisk 2317).
1094 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2320) o kartelech a soukromých monopolech (kartelový zákon) (tisk 2325).
1095 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2322), kterým se ruší ministerstvo pro zásobování lidu (tisk 2328).
1096 Odpověď vlády na naléhavou interpelaci senátorů dr Bačinského, Curkanoviče, Merty a spol. ohledně protizákonného jmenování zvláštní zkušební komise (odbočky) pro externí zkoušky učitelské dospělosti na Podkarpatské Rusi (tisk 1075).
1097 Usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu (tisk sněm. 2) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 887 a 2016-I) o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a 79 ústavní listiny (tisk 2321).
1098 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1089) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje lhůta k dosažení daňové výhody podle §§ 7 až 11 zákona o půjčce práce.
1099 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1093) o vládním návrhu zákona o stíhání protistátní činnosti státních zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo proti jejich vůli.
1100 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1094) k vládnímu návrhu zákona o kartelech a soukromých monopolech (kartelový zákon).
1101 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1095) o vládním návrhu zákona, kterým se ruší ministerstvo pro zásobování lidu.
1102 Návrh senátorů Nentvicha, dr Farkase, Pociska, Zimáka a soudruhů na pomoc krajům na Podkarpatské Rusi, stiženým katastrofální povodní.
1103 Návrh senátorů dra Bačinského, Curkanoviče a společníků na poskytnutí státní pomoci postiženým povodní na Podkarpatské Rusi.
1104 Interpelácia senátora dr Budayho a spoločníkov na ministra spravedlnosti vo veci nemiestneho konfiškovanía denníka »Slovák«.
1105 Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci senátora Hakena a soudruhů ve věci Svazu národů (tisk 939/3).
1106 Zpráva I. národohospodářského výboru II. rozpočtového výboru o návrzích na poskytnutí státní pomoci a podpory poškozeným živelními pohromami (tisky čís. 828, 836, 838, 839, 762, 804, 842, 848, 851, 855, 856, 857, 858, 860, 864, 865, 866, 868, 871, 872, 874, 875, 877, 884, 890, 900, 902, 1028, 1049, 1060, 1061, 1062, 1067, 1068, 1058, 1059, 1073, 1091, 1102 a 1103).
1107 Návrh senátorov dr Bačinského, Šelmeca a spol. na doplnenie zákona zo dňa 5. kvetňa 1933, číslo 74 Sb. z. a n., ktorým sa dočasne upravuje výkon exekucie proti roľníkom.
1108 Vládní návrh kterým se předkládá národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná v Paříži dne 12. května 1933 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. července 1933 čís. 110 Sb. z. a n. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)
1109 Vládní návrh. Zákon kterým se mění a doplňuje zákon o lékařských komorách.
1110 Překlad. Návrh senátora Lipperta a soudruhů stran škod způsobených krupobitím v obcích Hunčicích a Všerubech, okres Stříbro. -Původní znění. Antrag des Senators Lippert und Genossen betreffs Hagelschäden in den Gemeinden Hundschitz und Wscherau, Bezirk Mies
1111 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení pátá dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 21. srpna 1933 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 26. srpna 1933, č. 179 Sb. z. a n.
1112 Státní závěrečný účet Republiky československé za rok 1932 - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12) - (pokračování předešlého-13) - (pokračování předešlého-14) - (pokračování předešlého-15) - (pokračování předešlého-16) - (pokračování předešlého-17) - (pokračování předešlého-18) - (pokračování předešlého-19) - (pokračování předešlého-20) - (pokračování předešlého-21) - (pokračování předešlého-22) - (pokračování předešlého-23) - (pokračování předešlého-24) - (pokračování předešlého-25) - (pokračování předešlého-26) - (pokračování předešlého-27) - (pokračování předešlého-28) = (ve formátu PDF)
1113 Odpovědi: 1113/1. Odpověď vlády a ministra veřejných prací na interpelaci senátorů Merty, ing. Marušáka a druhů ve věci zašantročení mukačevské elektrárny (tisk 658/3). -1113/2. Odpověď vlády na interpelaci senátora Hakena a soudruhů o trpění a podporování vojenských organisací ruských bělogvardějců čsl. vládou (tisk 939/2). -1113/3 (původní znění). Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů Eichhorna, Tichiho a druhů ve věci řezníka a hostinského Františka Hasche v Košťanech, který byl berní exekucí dohnán k sebevraždě (tisk 939/4). -Překlad ad 1113/3. Antwort des Finanzministers auf die Interpellation der Senatoren Eichhorn, Tichi und Genossen in Angelegenheit des durch Steuerexekution zum Selbstmord getriebenen Fleischhauermeisters und Gastwirtes Franz Hasche in Kosten (Druck 939/4). -1113/4 (původní znění). Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátora dr Korlátha a druhů o tom, že se zatajuje rodičům místo pobytu dětí, odvezených orgány spolku Československého Červeného Kříže z Podkarpatské Rusi do Čech a že děti se odnárodňují (tisk 1013/3). -Překlad ad 1113/4. Válasz a népjólétügyi minisztertől Dr. Korláth szenátor és társai interpellációjára a Csechszlovák vörös kereszt közegei által Podkarpatszka Rusból Csehországba elszállított gyermekek tartózkodáshelyének a szülők előtt való titkolása s a gyermekek elnemzetlenitése tárgyában (1013/3. nysz.). -1113/5. Odpověď ministra zemědělství na interpelaci senátora Janíka a spol. ve věci zneužití osivové akce v okrese michalovském (tisk 1013/4). -1113/6 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Reyzla, dr Hellera a soudr. stran konfiskační praxe okresního úřadu ve Varnsdorfu (tisk 1027/4). -Překlad ad 1113/6. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation der Senatoren Reyzl, Dr. Heller und Genossen betreffend die Konfiskationspraxis des Bezirksamtes in Warnsdorf (Druck 1027/4). -1113/7. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Nedvěda a soudruhů stran zabavení pohlednice s obrazem senátora Ivana Lokoty (tisk 1063/5). -Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů Kotrby, Thoře, Slámy, Pastyříka, Kianičky, Horáka a druhů stran nevyřizování oprávněných žádostí poplatníků za odpis daní (tisk 1078/3).
1114 Odpovědi: 1114/1. Odpověď ministra vnitra a ministra spravedlnosti na interpelaci senátorů Nedvěda, Pilze a soudruhů stran protizákonného vyhoštění dělníka Nováčka z Velkého Meziříčí a protizákonného držení ve vazbě (tisk 277/1). -1114/2. Odpověď vlády na interpelaci senátorů inž. Marušáka, Riedla, Merty a spol. v záležitosti zřízení projekční kanceláře při Ústředí moravskoslezských měst, obcí a okresů v Brně (tisk 492/1). -1114/3. Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci senátora Šelmece a spol. ve věci prodloužení 5%ní slovenské výhody při státních a veřejných dodávkách slovenských a podkarpatoruských oferentů (tisk 953/4). -1114/4 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora F. Scholze a druhů stran státních starobních podpor (tisk 964/1). -Překlad ad 1114/4. Antwort der Regierung auf die Interpellation des Senators F. Scholz und Genossen betreffend die staatlichen Altersunterstützungen (Druck 964/1). -1114/5. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora dr Budaye a spol. ve věci nemístného konfiskování deníku »Slovák« (tisk 1104). -1114/6 (původní znění). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora Kereszturyho a druhů ve věci opozděného schvalování synodálních zákonů generální církve reformované, o křivdění reformovaným duchovním ve věci kongruy a státního občanství a o započítání jejich služebních let (tisk 1027/3). -Překlad ad 1114/6. Válasz az iskola és nemzetművelődésügyi minisztertől Keresztury szenátor és társai interpellációjára az egyetemes református egyház zsinati törvényeinek késedelmes jóváhagyása, a református lelkészeket a kongrua és állampolgárság tekintetében ért sérelmek s nevezettek szolgálati éveinek beszámítása tárgyában (1023/3. nysz.). -1114/7. Odpověď ministra zemědělství na interpelaci senátora Kříže a soudruhů ve věci pronájmu vypuštěných rybničních ploch na Třeboňsku (tisk 1078/1).
1115 Interpelace: Překlad ad 1115/1. Interpelácia senátora dra Korlátha a druhov ministrovi školstva a národnej osvety o účasti užhorodskej školskej mládeže na protirevizionistickej demonštrácii poriadanej dňa 2. júna t. r. -1115/1 (původní znění). Interpelláció az iskolaügyi Miniszter Urhoz az užhorodi ungvári tanulóifjuságnak a folyó évi junius hó 2-án rendezett revizióellenes tüntetésben való szerepeltetése tárgyában. Beadják: Dr. Korláth Endre szenátor és társai. -Překlad ad 1115/2. Interpelácia senátora Füssyho a druhov ministrom vnútra a spravedlnosti o zneužívaniach páchaných četnictvom na Slovensku. -1115/2 (původní znění). Interpelláció. Beadják Fűssy szenátor és társai a belügyi és igazságügyi miniszterekhoz a szlovenszkói cendörség által elkövetett visszaélések tárgyában.

Upozornění: Pokud je ve zkráceném názvu tisku uveden (jako poslední) odkaz na dokument i ve formátu PDF, je určujícím dokument v tomto formátu, dokumenty v HTML formátu nemusí být kompletní. Dokument ve formátu PDF může být i o velikosti desítek MB, jeho stažení bude trvat delší dobu úměrně kapacitě Vaší přípojné linky do Internetu.