Historické senátní tisky z 3. volebního období
9. zasedání - senátní tisky

3. volební období 1929 - 1935

Seznam senátních tisků

9. zasedání


č. zkrácený popis
1116 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu trestního v Praze ze dne 21. prosince 1932, č. J. T IV 400/32/24, za souhlas k trestnímu stíhání senátora Jaroslava Horáka pro přestupek proti bezpečnosti cti (č. 7808/32 předs.).
1117 Vládní návrh. Zákon o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové.
1118 Odpovědi: 1118/1. Odpověď ministrů vnitra a spravedlnosti na interpelaci senátorů Kindla, Hakena, Nedvěda a soudruhů o trestných činech spáchaných radou politické správy Drem Josefem Marunou (tisk 998/3). -1118/2. Odpověď ministra školství a národní osvěty a ministra vnitra na interpelaci senátora Nedvěda a soudruhů stran účasti školních dítek v sociálně-demokratickém průvodě 1. máje v Bratislavě (tisk 1063/1). -1118/3 Odpověď ministra vnitra a ministra zemědělství na interpelaci senátorů Janíka, dra Budaye a spol. o stranickém úřadování okresního náčelníka v Michalovcích (tisk 1063/3). -1118/4. Odpověď ministra veřejných prací a ministra spravedlnosti na interpelaci sen. Thoře a druhů ve věci nedodržování a porušování ofertního řízení (tisk 1078/2). -1118/5 (původní znění) Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Tichiho, Eichhorna a soudr. stran udělení revisní autorisace pro Slovensko Ústřednímu svazu živnostenských výdělkových a hospodářských družstev s německým jazykem jednacím v Brně (tisk 1078/4). -Překlad ad 1118/5. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation der Senatoren Tichi, Eichhorn und Genossen wegen Erteilung der Revisionsbefugnis Idr die Slovakei an den Zentralverband der gewerblichen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften mit deutscher Geschäftssprache in Brünn (Druck 1078/4).
1119 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsaná v Praze dne 6. října 1933.
1120 Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 1117) zákona o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové.
1121 Návrh Senátorů Kotrby, Thoře a spol., na novelisaci § 8 zákona ze dne 19. prosince 1918, č. 91 Sb. z. a n., tak, aby v pekárnách povolena byla práce u válu od 3. hod. ranní.
1122 Návrh senátorů Kotrby, Thoře a spol., na zrušení zákona ze dne 15. července 1932, č. 123 Sb. z. a n., o spotřební dani z droždí.
1123 Odpovědi: 1123/1. Odpověď ministrů obchodu, financí, vnitra, železnic, pošt a telegrafů na interpelaci senátorů Donáta, Kroihera, Hubky, Pichla, J. J. Krejčího, Šachla, Kříže, Johanise a druhů ve věci zabezpečení pravidelné, přesné a levné autodopravy (tisk 697/4). -1123/2. (původní znění) Odpověď vlády na interpelaci senátorů dr Hellera, Paline, Niessnera a soudr. stran vpádu ozbrojených haknkrajclerských tlup ze Saska do severních Čech a pokusu vraždy na dělnících (tisk 1013/2). -Překlad ad 1123/2. Antwort der Regierung auf die Interpellation der Senatoren Dr. Heller, Palme, Niessner und Genossen betreffend den Einfall bewaffneter Hakenkreuzlerbanden aus Sachsen in Nordböhmen und den Mordversuch an Arbeitern (Druck 1013/2). -1123/3. (původní znění) Odpověď ministra vnitra a ministra financí na interpelací senátora Füssyho a druhů o hromadném odnímání cestovních pasů obyvatelům v Komárně (tisk 1063/4). -Překlad ad 1123/3. Válasz a belügyi és pénzogyí miniszterektil Fáíssy szenátor és társaí ínterpellácíjára a komáromi lakosok utleveleínek tómeges bevonása tárgyában (1063/4. nysz.). -1123/4. (původní znění). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora dr Szilassyho a druhů ve věcí pensionování Ludvíka Scherera, profesora státního reálného gymnasia v Lučenci (tisk 1063/2). -Překlad ad 1123/4. Válasz az iskola- és nemzetművelődésügyi minisztertől Dr. Szilassy szenátor és társai interpellációjára Scherer Lajos volt losonci állami reálgimnáziumi tanár nyugdíjaztatása ügyében (1063/2. Nysz.).
1124 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2355) zákona o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (tisk 2358).
1125 Vládní návrh Zákon o placení některých závazků státních a jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých po nich.
1126 Vládní návrh. Zákon o opatřeních pro zaměstnance zastavených periodických tiskopisů.
1127 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1124) k vládnímu návrhu zákona o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran.
1128 Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1109), kterým se mění a doplňuje zákon o lékařských komorách.
1129 Zpráva ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1125) o placení některých závazků státních a jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých po nich.
1130 Návrh senátorov dr. ing. Jána Bottu, Jána Danku a súdruhov na poskytnutie pomoci živelnou pohromou postiženým v okrese ružomberskom.
1131 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 1108), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná v Paříží dne 12. května 1933 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. července 1933, čís. 110 Sb. z. a n.
1132 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 1111), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení pátá dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 21. srpna 1933 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 26. srpna 1933, č. 179 Sb. z. a n.
1133 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 1119), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsaná v Praze dne 6. října 1933.
1134 Návrh senátora ing. Wintra a soudruhů, aby se Sovětovým Ruskem bylo zahájeno jednání za účelem jeho uznání de jure.
1135 Interpelace: 1135/1. Interpelace senátorů Thoře, Pastyříka, Kotrby, Slámy, Kianičky, Horáka a druhů na pana ministra průmyslu, obchodu a živností ve věci zákazu obchodů s jednotnými cenami. -1135/2. Interpelace senátora ing. Wintera a soudruhů na pana ministra železnic ve věci výpovědi železničnímu lékaři ředitelstvím říšsko-německých drah v Novém Bohumíně. -1135/3. Interpelácia senátorov Šelmeca, dr Bačinského a spoločníkov na pána ministra financií vo veci zneuživania ustanovení úmluvy o malom pohraničnom styku. -Překlad ad 1135/4. Interpelace senátora F. Scholze a soudruhů na veškerou vládu stran neudržitelných poměrů v pohraničních územích následkem uzávěry hranic pro živnostenské podniky. -1135/4 (původní znění). Interpellation des Senators Franz Scholz und Genossen an díe Gesamtregierung betreffend díe unhaltbaren Zustände in den Grenzgebieten infolge der Grenzsperre fűr die gewerblichen Unternehmungen
1136 Naléhavá interpelace senátorů Votruby, Klofáče, F. Nováka, dr Reyla, Filipínského a druhů na pana předsedu vlády ohledně protistátní činnosti pokoutních německých škol na Hlučínsku a jejich nezákonné existence.
1137 Vládní návrh. Zákon kterým se prodlužuje účinnost některých zákonných ustanovení v oboru trestního soudnictví a mění zákon ze dne 23. května 1922, č. 168 Sb. z. a n.
1138 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní a plavební smlouva mezi republikou Československou a královstvím Bulharským, podepsaná dne 29. srpna 1933. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3)- (pokračování předešlého-4)- (pokračování předešlého-5)- (pokračování předešlého-6)
1139 Návrh senátora Nentvicha a súdruhov na poskytnutie pomoci povodňou postihnutým obciam okresou Medzilaborce, Snina, Humenné a Michalovce.
1140 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 2373) zákona, kterým se prodlužuje mimořádná moc nařizovací podle zákona ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z. a n., a blíže upravuje její použití (tisk 2377).
1141 Odpovědi: 1141/1 (původní znění). Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátora Stolberga a druhů stran použití francouzské půjčky, sjednané v roce 1932 (tisk 998/2). -Překlad ad 1141/1. Antwort des Vorsitzenden der Regierung auf die Interpellation des Senators Stolberg und Genossen betreffend die Verwendung der im Jahre 1932 aufgenommenen franzözischen Anleihe (Druck 998/2). -Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelací senátora dr Budaye a druhů ve věci obcházení úředního jazyka slovenského >Vědeckou zkušební komisí pro učitelství na středních školách v Bratislavě< (tisk 1027/1).
1142 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1140) k vládnímu návrhu zákona, kterým se prodlužuje mimořádná moc nařizovací podle zákona ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z. a n., a blíže upravuje její použití.
1143 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1137), kterým se prodlužuje účinnost některých zákonných ustanovení v oboru trestního soudnictví a mění zákon ze dne 23. května 1922, č. 168 Sb. z. a n.
1144 Návrh senátorov Stodolu, dr ing. Bottu, Šelmeca a druhov na poskytnutie pomoci postihnutým povodňou na Slovensku.
1145 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu ve Šluknově ze dne 26. května 1933 č. j. Nt 58/33-3 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Josefa Reyzla pro přestupek proti bezpečnosti cti (č. j. 8921/33 předs.).
1146 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 16. července 1933 č. j. T. IX. 804/33 za souhlas k trestnímu stíháni senátora Josefa Pilze pro přestupek § 2, 19 shromažďovacího zákona (č. j. 9516/33 předs.).
1147 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu trestního v Praze ze dne 3. června 1933 č. j. Nt XXIV 18/33/2 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Ferdinanda Foita pro přečin podle § 2 zákona ze dne 3. července 1924, č. 178 Sb. z. a n. (č. j. 9016/33 předs.).
1148 Vládní návrh. Zákon o dalším prodloužení účinnosti zákona ze dne 16. července 1931, č. 124 Sb. z. a n., kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímné předpisy o jízdě motorovými vozidly.
1149 Zpráva rozpočtového výboru o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1932, spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (tisk 1112).
1150 Zpráva ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu (tisk 1126) zákona o opatřeních pro zaměstnance zastavených periodických tiskopisů.
1151 Odpověď předsedy vlády na naléhavou interpelaci senátora V. Votruby a druhů ohledně protistátní činnosti pokoutních německých škol na Hlučínsku a jejich nezákonné existence (tisk 1136).
1152 Vládní návrh. Zákon o zřízení berních správ v zemích Slovenské a Podkarpatoruské.
1153 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1039) o náhradě členům volebního soudu.
1154 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1040), kterým se mění některá zákonná ustanovení o trestu smrti a o doživotních trestech na svobodě.
1155 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení protokol o interpretaci článku XX obchodní úmluvy ze dne 23. dubna 1925 mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsaný ve Varšavě dne 26. října 1933 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. listopadu 1933, č. 212 3b. z. a n.
1156 Interpelace: 1156/1. Interpelace senátora Nedvěda a soudruhů panu ministru spravedlnosti ve věci nemožné praxe soudní. -1156/2. Interpelace senátora Thoře a druhů na pana ministra financí v záležitosti defraudací daní firmy Bratří Šebestyenové, bankovní závod v Praze.
1157 Odpovědi: 1157/1. Odpověď vlády na interpelaci senátora Fr. Nováka a spol. o úpravě autobusového provozu (tisk 410/1). -1157/2. Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci senátorů Johanise, Koukala, Karpíškové a soudruhů ve věci snížení cen uhlí (tisk 989).
1158 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2366) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1934 (tisk 2385).-Příloha. STÁTNÍ ROZPOČET REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ NA ROK 1934. -Celkový přehled státního rozpoctu na rok 1934 Skupina I. Vlastní . státní správa. - Přehled výdajů vlastní státní správy (skupina I.) rozčleněný na osobní a na věcné výdaje.-Skupina II. Správa státních podniků. - Přehled výdajů provozních rozpočtů státních podniků (skupina II.). - Skupina III. Podíly na státních daních, dávkách a poplatcích. -Skupina IV. Správa státního dluhu - 1. President republiky a kancelář presidenta republiky. - 2. Zákonodárné sbory a kanceláře sněmoven -3. Předsednictvo ministerské rady - 4. Ministerstvo zahraničních věcí - 5. Ministerstvo národní obrany - pokračování předešlého- 6. Ministerstvo vnitra - 7. Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem - 8. Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy -9. Nejvyšší správní soud a Volební soud - 10. Ministerstvo školství a národní osvěty. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)- 11. Ministerstvo zemědělství - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2)
1159 Vládní návrh, kterým se předkládají Národnímu shromáždění ke schválení noty, jimiž se prodlužuje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Česko­slovenskou a republikou Polskou ze dne 6. října 1933, vyměněné v Praze dne 30. listo­padu 1933 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. prosince 1933, čís. 216 Sb. z. a n.
1160 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. technicko-dopravního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1148) o dalším prodloužení účinnosti zákona ze dne 16. července 1931, č. 124 Sb. z. a n., kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímné předpisy o jízdě motorovými vozidly.
1161 Zpráva ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1152) o zřízení berních správ v zemích Slovenské a Podkarpatoruské.
1162 Návrh senátorů dr Miloty, dr Kloudy, dr Veselého a druhů na vydání zákona, kterým se doplňuje § 5 zákona č. 3/1878 ř. z. a § 434 tr. por. zák. čl. XXXIII/1896 ustanovení řádu soudu trestního o stížnostech zmatečných.
1163 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatkové ujednání k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednané dne 25. listopadu 1933 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. prosince 1933, č. 221 Sb. z. a n.
1164 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tisk 1158) k vládnemu návrhu štátneho rozpočtu republiky Československej a finančného zákona pre rok 1934. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)-Finanční zákon republiky Československé kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1934 - (pokračování předešlého)- Celkový přehled státního Skupina I. Vlastní rozpočtu na rok 1934. státní správa. - (pokračování předešlého)- Přehled výdajů vlastní rozčleněný na osobní státní správy (skupina I.) a na věcné výdaje. - (pokračování předešlého)- Skupina II. Správa státních podniků - (pokračování předešlého)- Přehled výdajů provozních rozpočtů státních podniků (skupina II.). - (pokračování předešlého-)- Skupina III. Podíly na státních daních, dávkách a poplatcích - Skupina IV. Správa státního dluhu. - Jednání rozpočtového výboru. - (pokračování předešlého)- Část všeobecná. -Část zvláštní. Kapitola 1. President republiky a kancelář presidenta republiky. -Kapitola 2. Zákonodárné sbory a kanceláře sněmoven - Kapitola 3. Předsednictvo ministerské rady -Kapitola 4. Ministerstvo zahraničních věcí -Kapitola 5. Ministerstvo národní obrany - Kapitola 6. Ministerstvo vnitra -Kapitola 7. Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem -Kapitola 8. Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy. -Kapitola 9. Nejvyšší správní soud a Volební soud -Kapitola 10. Ministerstvo školství a národní osvěty - Kapitola 11. Ministerstvo zemědělství -Kapitola 12. Státní pozemkový úřad. -Kapitola 13. Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností - Kapitola 14. Ministerstvo veřejných prací -Kapitola 15. Ministerstvo pošt a telegrafů -Kapitola 16. Ministerstvo železnic - Kapitola 17. Ministerstvo sociální péče -Kapitola 18. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy - (pokračování předešlého-)- Kapitola 19. Odpočivné a zaopatřovací platy. -Kapitola 20. Ministerstvo financí -Kapitola 21. Nejvyšší účetní kontrolní úřad
1165 Návrh senátora Modráčka a soudruhů, aby zřízena byla Hospodářská rada.
1166 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2427) zákona, jímž se opět mění čl. XVI, odst. 1, písm. b) uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních (tisk 2444).
1167 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2429) zákona, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 15. července 1932, č. 120 Sb. z. a n., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (tisk 2445).
1168 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2437) zákona, jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 47 Sb. z. a n., o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními (tisk 2450).
1169 Unesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2440) zákona, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (tisk 2451).
1170 Odpověď vlády na interpelaci senátora dra Budaye a spol. ve věci mylného vysvětlování § 4 jazykového zákona z 29. února 1920, č. 122 Sb. z. a n. (tisk 1006).
1171 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení posl. sněmovny (tisk 1166) k vládnímu návrhu zákona, kterým se opět mění čl. XVI, odst. 1, písm. b) uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních.
1172 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1167) o vládním návrhu zákona, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 15. července 1932, č. 120 Sb. z. a n., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem.
1173 snesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2438) zákona, jímž se mění §§ 1 a 2 zákona ze dne 5. května 1933, č. 74 Sb. z. a n., kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům, a §§ 1 a 2 vládního nařízení ze dne 29. července 1933, č. 155 Sb. z. a n., o dočasných opatřeních v oboru řízení konkursního na jmění zemědělců (tisk 2453).
1174 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců Berana, Pika, Zeminové, Koška, Schäfera, Ježka, dra Hodiny a druhů (tisk 2436), aby byl vydán zákon, kterým se stanoví srážky z platů členů N. S. (tisk 2452).
1175 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 2439) zákona o prodeji zboží za jednotné ceny (tisk 2454).
1176 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení ujednání, kterým se dále prodlužuje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6. října 1933, sjednané v Praze dne 13. prosince 1933 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. prosince 1933, čís. 228 Sb. z. a n.
1177 Zpráva národohospodářského výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1168) o vládním návrhu zákona, jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 47 Sb. z. a n., o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními.
1178 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1169) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče.
1179 Zpráva I. národohospodářského výboru II. ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1173) o vládním návrhu zákona, jímž se mění §§ 1 a 2 zákona ze dne 5. května 1933, č. 74 Sb. z. a n., kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům, a §§ 1 a 2 vládního nařízení ze dne 29. července 1933, č. 150 Sb. z. a n., o dočasných opatřeních v oboru řízení konkursního na jmění zemědělců.
1180 Zpráva I. rozpočtového výboru II. ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1174) o návrhu posl. Berana, Pika, Zeminové, Koška, Schäfera, Ježka, dra Hodiny a druhů, aby byl vydán zákon, kterým se stanoví srážky z platů členů N. S.
1181 Zpráva živnostensko-obchodního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1175) k vládnímu návrhu zákona o prodeji zboží za jednotné ceny.
1182 Interpelace: 1182/1. Interpelace senátora Ant. Nováka a soudruhů ministrovi národní obrany ve věci přeložení vojenské střelnice v Kobylisích za obvod hlavního města Prahy. -1182/2. Interpelace senátora Mezö a soudruhů ministrovi školství a národní osvěty ve školských věcech na Slovensku.
1183 Zpráva imunitního výboru o žádosti senátora Josefa Koukala ze dne 18. prosince 1933 za zavedení kárného řízení proti senátoru Vítězslavu Mikulíčkovi pro urážku podle § 51 jedn. řádu (č. j. 10236/33 předs.).
1184 Návrh senátorů Kotrby, Thoře, Kianičky, Slámy, Horáka, Pastyříka a druhů na doplnění zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 46 Sb. z. a n., o výrobě chleba.
1185 Interpelace: 1185/1. Interpelace senátorů Johanise, Filipínského, Pociska a soudruhů na pana ministra vnitra ve věcí typování váhy chleba a jeho ceny. -Překlad ad 1185/2. Interpelace senátora Pilze a soudruhů na vládu stran zničení 200 vagonů chlebového obilí ve Starém Městě u Děčína. -1185/2 (původní znění). Interpellation des Senators Pilz und Genossen an die Regierung betreffend Vernichtung von 200 Waggon Brotgetreide in Altstadt bei Tetschen.
1186 Návrh senátorů Pastyříka, Donáta a společníků na doplnění zákona ze dne 21. března 1929, č. 43 Sb. z. a n., o státních starobních podporách.
1187 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení doplňkový protokol k dodatkové úmluvě ze dne 1. března 1924 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským ze dne 23. března 1921, sjednaný v Praze dne 27. listopadu 1933 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 12. prosince 1933 čís. 234 Sb. z. a n.
1188 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatkové ujednání k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednané dne 21. prosince 1933 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1933, č. 241 Sb. z. a n.
1189 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda k II. dodatkovému protokolu ze dne 27. června 1932 k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem ze dne 16. února 1927, sjednaná dne 2. prosince 1933 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1933 č. 255 Sb. z. a n.
1190 Návrh senátora Mikulíčka a soudruhů na vydání zákona o mimořádné dani ze zisků majitelů horních podniků a provozoven.
1191 Návrh senátora Mikulíčka a soudruhů na vydání zákonů na podporu, ochranu a zabezpečení horníků a jejich rodin.
1192 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 1138), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní a plavební smlouva mezi republikou Československou a královstvím Bulharským, podepsaná dne 29. srpna 1933. Schvalovací usnesení.
1193 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 1155), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení protokol o interpretaci článku XX obchodní úmluvy ze dne 23. dubna 1925 mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsaný ve Varšavě dne 26. října 1933 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. listopadu 1933, č. 212 Sb. z. a n.
1194 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 1159), kterým se předkládají Národnímu shromáždění ke schválení noty, jimiž se prodlužuje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6. října 1933, vyměněné v Praze dne 30. listopadu 1933 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. prosince 1933, č. 216 Sb. z. a n.
1195 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 1163), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatkové ujednání k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednané dne 25. listopadu 1933 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. prosince 1933, č. 221 Sb. z. a n.
1196 Usnesení poslanecké sněmovny k usnesení senátu N. S. R. Č. (tisk 1886) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 787 a 821), jímž se mění některá ustanovení obecného horního zákona (tisk 2465).
1197 Interpelace: 1197/1. Interpelace senátora Medvěda a soudruhů ministru zahraničních věcí ohledně zabavení motorového kola československému státnímu příslušníku Adolfu Mül- lerovi německými úřady. -1197/2. Interpelace sen. Hubky, Berkovce, Černého a druhů na pana ministra zemědělství a na pana ministra financí ve věci technického provedení a finančního nákladu melioračních a regulačních prací vodního družstva ve Velkém Boru u Horažďovic
1198 Odpovědi: 1198/1. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Nedvěda a soudr. ve věci nemožné praxe soudní (tisk 1156/1). -1198/2 (původní znění). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora dra E. Korlátha a druhů o účasti užhorodské školní mládeže na protirevisionistické demonstraci, pořádané dne 2. června 1933 (tisk 1115/1). -Překlad ad 1198/2. Válasz az iskola- és nemzetűvelődésügyi minisztertől dr Korláth szenátor és társai interpellációjára az užhorodi iskolai ifjuságnak f. é. június hó 2.-án rendezett revizióllenes tüntetésen való részvétele tárgyában (1115/1, nysz.). -1198/3 (původní znění). Odpověď ministrů vnitra a spravedlnosti na interpelácii senátora Füssyho a druhov o zneužívaniach páchaných četníctvom na Slovensku (tisk 1115/2). -Překlad ad 1198/3. Válasz a belügyi és igazságügyi miniszterektől Füssy szenátor és társai interpellációjára a szlovenszkói csendőrség által elkövetett visszaélések tárgyában (1115/2, nysz.).
1199 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení ujednání, kterým se dále prodlužuje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6. října 1933, sjednané v Praze dne 13. ledna 1934 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. ledna 1934, č. 5 Sb. z. a n.
1200 Návrh senátora Doudy a soudruhů ve věci ničení obilí.
1201 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu (tisk 413) zákona, kterým se upravují některé služební poměry soudců.
1202 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1097) o usnesení senátu k vládnímu návrhu zákona o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a 79 ústavní listiny.
1203 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1196) k usnesení senátu o vládním návrhu zákona, jímž se mění některá ustanovení obecného horního zákona.
1204 Interpelace: 1204/1. Interpelace senátorů Kotrby, Thoře a druhů na pana ministra sociální péče ohledně nezákonného postupu okresního živn. inspektorátu a okresního úřadu v Mladé Boleslavi vůči mistrům pekařským tamtéž. -1204/2. Interpelace senátorů Kotrby, Thoře a druhů na vládu republiky Československé ohledně zvláštního postupu státního zastupitelství v Praze proti dennímu tisku.
1205 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení ujednání, kterým se dále prodlužuje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6. října 1933, sjednané v Praze dne 27. ledna 1934 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 31. ledna 1934, č. 14 Sb. z. a n.
1206 Odpovědi: 1206/1. Odpověď ministra průmyslu, obchodu a živností na interpelaci senátora Thoře a druhů ve věci zákazu obchodů s jednotnými cenami (tisk 1135/1). -1206/2. Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora ing. Wintera a soudruhů ve věci výpovědí železničnímu lékaři ředitelstvím říšsko-německých drah v Novém Bohumíně (tisk 1135/2). -1206/3. Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů Šehmece, dr Bačinského a spol. ve věci zneužívání ustanovení úmluvy o malém pohraničním styku (tisk 1135/3). -1206/4 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora F. Seholze a soudruhů stran neudržitelných poměrů v pohraničních územích následkem uzávěry hranic pro živnostenské podniky (tisk 1135/4). -Překlad ad 1206/4. Antwort der Regierung auf die Interpellation des Senators F. Scholz und Genossen betreffend die unhaltbaren Zustände in den Grenzgebieten infolge der Grenzsperre für die gewerblichen Unternehmungen (Druck 1135/4).
1207 Unesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 2483), kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení jednak opatření Stálého výboru ze dne 7. listopadu 1929, č. 166 Sb. z. a n., o konečné úpravě československé měny; jednak zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové (tisk 2485).
1208 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1207) o vládním návrhu zákona, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení jednak opatření Stálého výboru ze dne 7. listopadu 1929, č. 166 Sb. z. a n., o konečné úpravě čsl. měny, jednak zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové.
1209 Zpráva imunitného výboru o žiadosti krajského trestného súdu v Prahe zo dňa 26. septembra 1933 č. j. Nt XVII 34/33 za súhlas k trestnému stihaniu sernátora Jaroslava Horáka pre prečin podľa § 27 zákona proti nekalej súťaži (č. 9625/1933 preds.).
1210 Zpráva Imunitného výboru o žiadosti okresného trestného súdu v Prahe zo dňa 26. októbra 1933 č. j. Nt XVI 7/33 za súhlas k trestnému stihaniu senátora Jaroslava Horáka pre priestupok proti bezpečnosti cti podľa §§ 488, 491 tr. zák. (č. 9968/1933 preds.).
1211 Vládní návrh. Zákon o exekucích a konkursech proti nezaměstnaným.
1212 Zákon o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům.
1213 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení ujednání, kterým se dále prodlužuje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6. října 1933, sjednané v Praze dne 10. února 1934 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. února 1934, č. 20 Sb. z. a n.
1214 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. sociálně-politického výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1211) o exekucích a konkursech proti nezaměstnaným.
1215 Zpráva I. ústavně-právní výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1212) o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům.
1216 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2473), jímž se mění některá ustanovení branného zákona (tisk 2492).
1217 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2488), kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (tisk 2493).
1218 Zpráva branného výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1216) o vládním návrhu zákona, jímž se mění některá ustanovení branného zákona.
1219 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1217) k vládnímu návrhu zákona, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče.
1220 Usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu (tisk 249) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1212 a 1215) o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům (tisk 2500).
1221 Návrh senátorů Thoře, Kotrby, Kianičky, Pastyříka, Horáka, Slámy a druhů na vydání zákona o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti živnostníkům.
1222 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. národohospodářského výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1220) o usnesení senátu k v1ádnímu návrhu zákona o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům.
1223 Vládní návrh. Zákon kterým se živnost masérství a pěstění lidského těla prohlašuje za koncesovanou.
1224 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslancov Jána Zemana, dra Milana Ivanku, Igora Hrušovského, Jána Lišku, Fedora Ruppeldta, dra A. Štefánka, dra J. Slávika, inž. J. Žilku, Vladimíra Polívku, Fr. Machníka a druhov (tisk 2380) na zriadenie teologickej fakulty evanjelickej v Bratislave (tisk 2487).
1225 Interpelace: 1225/1. Interpelace senátora Mezö a soudruhů ministrům vnitra a spravedlnosti ve věci strašného stlučení dělníka Josefa Penzeše v policejním vězení v Komárně. -1225/2. Interpelace senátora Nedvěda a soudruhů ministrům spravedlnosti a vnitra ohledně neslýchané konfiskace brožury >Kdy bude lépe.<