Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 596.

Návrh

senátora F. Nedvěda a soudruhů

na vydání zákona a zabírání bytů obcemi.

Navrhujeme, aby senát Národního shromáždění usnesl se na tomto zákoně:

Zákon

ze dne..............

o zabírání bytů obcemi.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Ve všech obcích s počtem obyvatelstva přes 2.000 zřizuje se bytový úřad.

§ 2.

Všichni majitelé domů jsou povinni do 8 dnů po zřízení bytového úřadu oznámiti bytovému úřadu:

1.) prázdné byty, které nejsou pronajaty,

2.) vypovězené byty, které nejsou znovu pronajaty,

3.) byty, které jsou sice zařízeny k obývání, ale ve skutečnosti nejsou aspoň po 4 neděle obývány,

4.) byty, kterých se užívá jen čas od času,

5.) byty, kterých se používá k jiným účelům než k bydlení,

6.) místnosti ať prázdné neb užívané, které byly dříve byty a byly upraveny nyní k jiným účelům,

7.) nepoužívané tovární, živnostenské a obchodní místnosti a nepoužívané místnosti, určené k provozování jiného zaměstnání.

Po uplynutí lhůty, stanovené v předešlém odstavci, musí býti pravidelně buď měsíčně neb čtvrtletně dle toho, jak se v obci platí nájemné, majiteli domů oznamovány:

1.) byty, tovární i živnostenské a obchodní místnosti a místnosti používané k provozování jakéhokoliv jiného zaměstnání do 3 dnů po výpovědi, nebo končí-li se nájem uplynutím doby bez výpovědi, do 3 dnů po skončení nájmu, nebo nešlo-li o nájemní poměr, do 3 dnů po té, kdy jakkoliv byly uprázdněny.

2.) Byty a místnosti, které se poprvé pronajímají v nově vystavených domech, do 3 dnů po té, kdy po udělení obývacího povolení je možno je pronajmouti.

3.) Stane-li se v ohlášených poměrech, po oznámení nějaká změna, ale ještě dříve než obec (bytový úřad) zabere byt nebo místnost, majitel domu musí změnu tu oznámiti obci (bytovému úřadu) do 3 dnů.

Ustanovení tohoto paragrafu o bytech vztahují se netoliko na domy obytné, nýbrž i na jiné budovy s byty a místnostmi k obývání způsobilými.

Ustanovení o bytech v podnájmu vztahují se také na jednotlivé obytné místnosti v podnájmu.

§ 3.

Majitel dvou neb více bytů v obci, musí učiniti bytovému úřadu oznámení o všech svých bytech.

Tutéž povinnost mají členové společné domácnosti, kteří mimo byt společný, mají v obci ještě byt zvláštní.

V oznámení budiž uveden byt, kterého strana potřebuje pro vlastní bytové účely.

Bytový úřad rozhodne, který z bytů se jí ponechá, když strana oznámením sama dotyčný byt neoznačí.

§ 4.

Oznámení jest povinen učiniti také majitel bytu o 4 nebo více obytných místnostech, je-li počet obytných místností větší než počet osob v nich bydlících.

§ 5.

Obec (bytový úřad) jest povinna opatřiti byty osobám, které se v obci zdržují, mají v obci domovské právo, z naléhavých důvodů jsou v obci nuceni bydleti, v obci pracují anebo v blízkém okolí a nemohou jiného bytu nalézti.

Za tím účelem jest povinna obec zabrati:

1.) všechny byty prázdné, které nejsou pronajaty,

2.) byty, které jsou zařízeny k obývání, ale obývány nejsou,

3.) byty, kterých se užívá jen příležitostně,

4.) byty, kterých se používá k jiným účelům,

5.) nadpočetné místnosti rodinám, kde počet členů rodiny je nižší než počet obytných místností,

6.) nadpočetné byty osobám, které mají více bytů v téže obci,

7.) prázdné místnosti, které dříve sloužily za byty,

8.) nepoužívané místnosti tovární, živnostenské a obchodní, určené k provozování jiného zaměstnání.

§ 6.

Zabráním bytů nebo místností pozbývají majitel domu a nájemník práva volně nakládati se zabranými byty a místnostmi. Nájemní smlouvy o zabraných bytech a místnostech pokládají se za zrušeny, jakmile projde lhůta k vyklizení.

Zabrání trvá i když se změní majitel domu nebo podnájemník.

§ 7.

O rozhodnutí obce (bytového úřadu), kterým se byt nebo místnost zabere, buďtež zpraveni všichni zúčastnění (majitel domu, nájemník a podnájemník).

Den převzetí musí býti v rozhodnutí výslovně stanoven a to tak, aby majitel bytu neb místnosti měl k vyklízení lhůtu nejméně 14 dnů.

Majitelé zabraných bytů a místností jsou povinni je vykliditi nejpozději do 12. hod. polední posledního dne lhůty, určené k vyklizení.

§ 8.

Zabere-li obec (bytový úřad) místnosti dle tohoto zákona, musí platit majiteli domu nebo pronajímateli náhradu ode dne převzetí až do dne vrácení ve výši činže, stanovené zákonem ochraně nájemníků.

Pokud činže ze zabraných místností nebyla stanovena, určí se její výše podle rovnocenných místností v téže obci, při čemž se přihlíží pouze k výměře obytné plochy. Výši činže stanoví nájemní úřad, zřízený dle zákona o ochraně nájemníků.

§ 9.

Obec (bytový úřad) může zabrané byty a místnosti svým nákladem upravit a provésti v nich stavební změny; o tom budiž napřed zpraven majitel domu.

§ 10.

Náklady obce (bytového úřadu) na úpravy a stavební změny dle tohoto zákona provedené, které jsou pro majitele domu prospěchem, musí majitel domu obci nahraditi.

Obec (bytový úřad) oznámí majiteli domu číselnou výši učiněného nákladu.

§ 11.

Na výdaje, spojené s prováděním tohoto zákona budiž do státního rozpočtu zařazena potřebná úhrada.

§ 12.

Bytový úřad sestává z předsedy, jeho náměstka a 4 přísedících.

4 členy bytového úřadu volí nájemníci v obci, na něž se vztahuje zákon o ochraně nájemníků, 2 členy majitelé domů. Ze skupiny nájemníků zvolí se předseda a ze skupiny majitelů domů místopředseda.

Úřad členů bytového úřadu jest čestný, schůze konají se ve večerních hodinách aneb v neděli.

§ 13.

Bytový úřad usnáší se většinou hlasů.

§ 14.

Věcný náklad bytového úřadu nesou obce, v nichž je zřízen.

Náklad spojený se zabíráním bytů a místností hradí stát.

§ 15.

Všechny veřejné úřady jsou povinny poskytovati bytovému úřadu právní pomoc. Rozhodnutí bytového úřadu vykonávají obecní úřady.

§ 16.

Proti rozhodnutí obce, vydanému na základě tohoto zákona může býti podán odpor do 3 dnů. Odpor budiž podán u obecního úřadu. O odporu rozhoduje nájemní soud, zřízený dle zákona o ochraně nájemníků. Odpor má účinek odkládací. Nájemní úřad jest povinen rozhodnouti o odporu do 14 dnů ode dne podání.

§ 17.

Všechna oznámení a ohlášení dle tohoto zákona osvobozena od kolků.

§ 18.

Přestupky tohoto zákona trestají se, pokud nenáležejí pod ustanovení trestního zákona, okresními úřady peněžitými pokutami, nejméně 1.000 Kč, maximálně 5.000 Kč nebo vězením do 6 týdnů. Oba tresty mohou býti současně uloženy.

§ 19.

Obce jsou povinny spolupůsobiti při provádění tohoto zákona.

Důvodová zpráva.

Zákon o zabírání bytů obcemi byl vydán v r. 1919, ale předčasně zrušen. Nynější stav je ten, že ve velkých městech jsou sta a tisíce prázdných místností k obývání způsobilých anebo místností, které je možno adaptacemi k obývání způsobilými učiniti, ale na druhé straně statisíce rodin bez bytů anebo tísnících se v bytech přeplněných a zdravotně závadných. Prázdné byty a místnosti slouží jedině k spekulaci a lichvě. Aby tento stav byl odstraněn a umožněno bylo každému pracujícímu získati byt, podávají navrhovatelé tento návrh.

V Praze dne 12. října 1931.

Nedvěd,

Douda, Schwamberger, Fidlík, Mezö, Kello, Stejskalová, Hlávka, Kindl, Mikulíček, Pilz, Haken.