Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 598.

Návrh

senátorů Mikulíčka, Mezö, Lokoty a soudruhů

na vydání zákona o hrazení škod domkářům, drobným rolníkům a živnostníkům vzniklých neúrodou, živelními pohromami nebo jinými škodami.


Senát Národního shromáždění republiky Československé se usnesl:


Zákon

ze dne.....................

na hrazení škod domkářům, drobným rolníkům a živnostníkům, vzniklých neúrodou, živelními pohromami nebo jinými škodami.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Domkářům, drobným zemědělcům a živnostníkům, postiženým živelními pohromami nebo jinými škodami, jichž roční příjem nepřesahuje 24.000 Kč, bude státem poskytnuta úplná peněžitá náhrada.

§ 2.

Domkářům, drobným zemědělcům a živnostníkům, uvedeným v §u 1, budou odepsány všechny daně za rok, v němž byli pohromami postiženi.

§ 3.

Daňové exekuce proti domkářům, rolníkům a živnostníkům, uvedeným v §u 1, se zastavují a dlužné daně seškrtají.

§ 4.

Tento zákon nabývá platnosti dnem vyhlášení se zpětnou účinností od 1. června 1931.

§ 5.

Provedením tohoto zákona pověřují se ministři financí a sociální péče.

Odůvodnění.

V roce 1931 byly různé kraje republiky postiženy velikými živelními pohromami, jimiž zejména utrpěli domkáři, drobní rolníci a živnostníci. Někde byly to povodně a zátopy, jinde průtrže mračen a krupobití, větrné smršti a požáry, či myši, v jižním Slovensku zejména sucho.

V četných případech dotkla se katastrofa ničivě existence domkářů a malorolníků tak, že jsou ohroženi bídou a hladem.

Naše návrhy, učiněné již v jarním zasedání byly zamítnuty a přijat vládní návrh, jenž prokázal naše tehdejší tvrzení, že je to totiž naprosto nepostačitelným. Ukázalo se, že předlužení domkáři a malorolníci nemohou se zúčastniti beztak nedostatečné úvěrové akce vládou navrhované. Pomocná akce jiného druhu dostala se zejména na Slovensku a Podkarpatsku do rukou soukromé spekulace a spekulace agrárních družstev, jež na bídě zemědělského lidu nehorázně vydělávala.

Opětujeme-li nyní své návrhy na pomoc živelními pohromami postižených domkářů a malorolníků, činíme tak proto, že se jim až do dnes uspokojující podpory vůbec nedostalo a že jdou vstříc zimě, bídě a hladu.

Výši úhrady nákladů vzniklých provedením navrženého zákona nemožno stanoviti, poněvadž vláda dodnes nevydala podrobné statistiky o rozsahu škod. Jako pramen úhrady navrhujeme, aby vláda ihned předložila osnovu zákona na zvýšené zdanění velkostatkářů, velkých průmyslových a bankovních podniků, akciových společností a milionářů.

Tento návrh budiž přidělen výborům národohospodářskému a rozpočtovému.

V Praze, dne 12. října 1931.

Mikulíček, Mezö, Lokota,

Douda, Schwamberger, Fidlík, Kello, Stejskalová, Hlávka, Kindl, Haken, Pilz.