Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 599.

Návrh

senátora F. Nedvěda a soudr.

na novou úpravu zákona č. 45 Sb. z. a n. ze dne 28. března 1928 o vyklizení najatých místností.

Navrhujeme, aby senát Národního shromáždění usnesl se na tomto zákoně:

Zákon

ze dne . . . .......................... . . . . .,

o vyklizení najatých místností.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Exekuční soud může na návrh povinného (nájemníka, domovníka, zaměstnance s bezplatným bytem atd.) až na dobu jednoho pololetí odložiti exekuci vyklizením najatých nebo používaných místností, nemá li povinný beze své viny jiné přiměřené náhrady, nebo byl-li povolen odklad vyklizení místnosti, do níž se má povinný nastěhovati.

Trvalí-li důvody odložení exekuce i po uplynutí lhůty, na kterou byl odklad povolen, může býti na návrh povinného vyklizení odloženo ještě dvakráte, vždy na dobu jednoho čtvrtletí.

 

§ 2.

Nemá-li ten, kdo byl z dosavadních místností vystěhován, kam by se uchýlil se svou rodinou a složil své věci, jest povinna obec, ve které se vystěhování stalo, neprodleně vystěhovanému přiděliti byt.

Aby mohla obec včas učiniti přiměřená opatření, budiž ji o zamýšleném vyklizení dána zpráva ihned po jeho povolení, nejpozději jeden měsíc před výkonem.

§ 3.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí do 31. prosince 1936. Provésti zákon náleží ministrům sociální péče, spravedlnosti a vnitra.

 

Důvodová zpráva.

Zákon o odkladu exekučního vyklizení místností vyprší 31. prosince 1931. Vzhledem k tomu, že v nynější těžké situaci dochází stále k častému deložování proletářských rodin jest nutno nejen zákon o exekučním vyklizení místností prodloužit ale i novelisovat tak aby o ochranu deložovaných rodin bylo postaráno. Chybou zákona jest, že ustanovuje povinnost obce postarati se o uložení nábytku deložované rodiny, ale neobsahuje žádného předpisu, dle něhož by obec byla povinna postarati se o ubytování deložované rodiny. Navrhovatelé tento nedostatek odstraňují tím, že do svého Návrhu vkládají ustanovení o povinnosti obce ubytovati deložovanou rodinu v řádných místnostech.

V Praze, dne 13. října 1931.

Nedvěd,

Louda, Stejskalová, Mikulíček, Schwamberger, Hlávka, Pilz, Fidlík, Kindl, Mezö, Haken, Kello.