Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 603.

Návrh

senátora Danku a spol.,

aby bola poskytnutá podpora živelnými pohromami poškodeným obciam:

Môlča a Klokoč v okresoch B. Bystrica a Zvolen na Slovensku.

V obci Môlča, v okrese B., Bystrica živelnou pohromou zapríčinená škoda je komisielne odhadnutá na Kč 219,504,-. V Klokoči, okres Zvolen, obecná soc. kom. ustálila nasledujúcu škodu:

Na lukách co výmere 250 k. j................................................................... Kč 10.000.-

Na oráčinách vo výmere 300 k. j...............................................................Kč 19..216.-

Spolu..................................................................................................... Kč 29.216.-.

Škodu na lúkách zapríčinil hmyz. Tu sú podžraté celé hony, takže na týchto plochách je úroda ztratená nielen v tomto, ale i na ďalšie roky.

Na oráčinách pochádza škoda od strmého dažďa, ľadovca a víchrice, čím bolo obilie na 90% zničené.

Z týchto dôvodov podpísaní navrhujú, aby sa slávny senát ráčil usniesť:

Vláde sa ukladá, aby na zmiernenie škód, zapríčinených živelnými pohromami v obciach Môlča, okr. B. Bystrica a Klokoč, okr. Zvolen na Slovensku:

1. dala škody úradne vyšetriť,

2. postihnutým odpustila predpísané dane,

3. poškodeným poskytla potrebnú peňažnú podporu a udelením umelého hnojiva a výhodných semien umožnila úpravu lúk.

V Prahe, 14. októbra 1931.

Danko,

dr Šrobár, dr Havelka, Sáblík, Šimonek, dr Bačinský, Pivko, Fr. Novák, dr ing. Botto, Ušák, Stodola, Sehnal, Donát, Sechtr, Foit, Vraný, Olejník, Chlebounová, Stržil, Šelmec, Kroiher, Dresler, dr Rozkošný.