Senát Národního shromáždění R.Čs. r 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 605.

Návrh

senátorů Doudy, Langera a soudr

na vydání zákona o zimní výpomoci nezaměstnaným a nouzově zaměstnaným.

Navrhujeme, aby senát Národního shromáždění usnesl se na tomto zákoně:

Zákon

ze dne..................................................

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

1. Všem nezaměstnaným dělníkům, zřízencům a drobným zaměstnancům vůbec, bez rozdílu jsou-li odborově organisováni či nic, bude nejpozději dva týdny po zavedení tohoto zákona v platnost poskytnuta a zimní výpomoc v této výši: svobodným, kteří nikoho neživí, 300 Kč, ženatým a všem, kdož živí osoby druhé, 500 Kč.

2. Za nezaměstnané ve smyslu tohoto zákona, odst., 1, § 1, jest pokládati i ty dělníky, kteří jsou zaměstnáni přechodně na nouzových pracech a pod.

§ 2.

Vyplácení zimní podpory provádí obec na útraty státu. Výplata děje se za účasti a kontroly akčních výborů nezaměstnaných, zvolených na veřejných schůzích nezaměstnaných.

§ 3.

Úhrada výloh s provedením tohoto zákona spojených budiž kryta uvolněním 300 milionů Kč, které byly v roce 1930 věnovány na sanaci bank.

§ 4.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provedou jej minstři sociální péče a financí.

Odůvodnění.

Nezaměstnaní potřebují okamžité nouzové výpomoci, neboť nemají peněž ani na jídlo, ani na topivo, ani na nejnutnější šatstvo. Stejnou bídou a nouzí trpí i dělníci zaměstnaní přechodně na nouzových pracech, kteří dlouhou nezaměstnaností byli finančně zcela vyčerpáni a na nouzových pracech mají tak mizerné platy, že stačí sotva na obživu, při čemž chodí otrhaní a bosí. Mají-li býti zachráněni před nejstrašlivější bídou, musí jim býti podle tohoto našeho návrhu co nejdříve vyplacena zimní výpomoc ve výši 300 Kč svobodným, kteří o nikoho nepečují, a 500 Kč ženatým a všem, kdož se starají o osoby druhé. Návrh dotýká se asi 500.000 nezaměstnaných a přechodně pracujících a vyžádá si nákladu kolem 280 milionů Kč. K úhradě tohoto vydání navrhujeme, aby byl uvolněn obnos 300 milionů Kč, věnovaný ze státních prostředků na sanaci zkrachovaných bank, a němž vláda prohlásila, že prý jej bankám dala jen k disposici až do odvolání. Máme za to, že zmírnění nejhorší bídy nezaměstnaných a přechodně pracujících dělníků a jejich rodin je důvodem, aby tento obnos 300 milionů Kč byl opět vyzvednut a věnován na jednorázovou zimní výpomoc podle tohoto návrhu.

Po stránce formální navrhujeme, aby tento návrh byl vzhledem k jeho naléhavosti nejdéle v jednom týdnu přidělen výboru sociálně-politickému a výboru rozpočtovému k projednání se 48 hodinnou lhůtou.

V Praze, dne 14. října 1931.

Douda, Langer,

Schwamberger, Fidlík, Mezö, Kello, Stejskalová, Hlávka, Mikulíček, Haken, Nedvěd, Pilz, Kindl.