Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1930.

lIl. volební období.

5. zasedání.Tisk 606.

Původní znění.

Antrag

der Senatoren F. Scholz, Bohr und Genossen

auf Zuwendung eines Betrages von 3O,0000.000 Kč aus den Ersparungen des Freijahres nach dem Hooverplan an die Textilarbeiterverbände.

Die Gefertigten beantragen:

Der Senat möge beschliessen:

Das Finanzministerium wird beantragt, aus den Ersparungen des Freijahres nach dem Hooverpian einen Betrag von Kč 3O,0000.000 dem Ministerium für soziale Fürsorge zum Zwecke einer ausserordentIichen Zuwendung an die Arbeitslosenkas-sen der Textilarbeitervenbände zur Verfügung zu stellen.

Eine Belastung des Budgets erfolgt nicht, da der Betrag bereits von der für das Jahr 1931 bewilligten Summe, die durch das Hooverjahr erspart wird, genommen werden kann.

In formaler Beziehung beantragen wir eine Zuweisung des Antrages an den sozialpolitischen- und Budgetausschuss,

Begründung:

Unter der Wirtschaftskrise leidet seit Jahren schon besonders hart die čecho-slovakische Textilarbeiterschaft, Die Arbeitslosenkassen der Textilarbeiterverbände befinden sich durch die ausserordentliche Arbeitslosigkeit in einer materiellen Bedrängnis, Keiner von den fünf Textilarbeitern erb an den war in der Lage, die seit dem 1. Jänner d, J, ermöglichte Krisenunterstützung auszubezahlen, Und doch gibt es kaum einen zweiten Berufszweig der dieser Unterstützung so bedürftig gewesen, wäre, wie die Textilarbeiterschaft. Würde es ermöglicht, dass die Ar-beitslosenkassen der Textilarbeiterverbände eine einmalige grössere Zuwendung seitens der Regierung einhalten, dann würden diese Verbände gewiss in die Lage versetzt sein, die gesetzlichen Bestimmungen über die Krisenunterstützung auch tatsächlich durchzuführen, Dadurch würde gewiss viel Not und Elend unter der Textilarbeiterschaft, d. i. eine ansehnliche Gruppe unserer Staatsbürger beseitigt, Die. Berechtigung unseres Antrages ist durch die angeführten Tatsachen begründet,

Prag, am 14. Oktober 1931.

F. Scholz, Bohr,

Stolberg, Dr, Hilgenreiner, Dr, Medinger, Dr, Grosschmid, Dr, Feierfeil, Eichhorn, Teschner, Köhler, Richter, Dr, Jesser, Wenzel,

Tisk 606.

Překlad.

Návrh

senátorů F. Scholze, Bohra a soudr.,

aby z úspor roku moratoria podle Hooverova plánu poskytnuta byla částka 30.000.000 Kč svazům textilních dělníků.

Podepsaní navrhují:

Senáte račiž se usnésti:

Ministerstvu financí se ukládá, aby z úspor roku moratoria podle Hooverova plánu přikázalo ministerstvu. sociální péče částku 30.000.000 Kč za účelem poskytnutí mimořádné podpory pokladnám svazů textilních dělníků pro nezaměstnané,

Zatížení rozpočtu nenastane, poněvadž částku tuto vzíti lze ze sumy, povolené na rok 1931, která Hooverovým rokem bude ušetřena.

V ohledu formálním navrhujeme, aby návrh byl přikázáni výborům sociálně-po-litickému a rozpočtovému.

Odůvodnění:

Hospodářskou krisí trpí jíž od několika let obzvláště krutě československé textilní dělnictvo, Pokladny svazů textilního dělnictva pro nezaměstnané nalézají se pro mimořádnou nezaměstnanost ve hmotné tísni. Žádnému z. pěti svazů textilních dělníků nebylo možno vypláceti podporu v křísí, od 1, ledna t. r. umožněnou. A přece existuje sotva druhý obor povolání, který by této podpory tak potřeboval, jako textilní dělnictvo. Kdyby bylo umožněno, aby pokladny svazů textilních. dělníků pro nezaměstnané obdržely od vlády jednorázovou větší výpomoc, pak bylo by těmto svazům zajisté umožněno, aby také skutečně prováděly ustanovení zákona o podpoře v křísí, Tím by se zajisté odstranilo mnoho nouze a bídy mezí textilním dělnictvem, t. j. značnou skupinou naších státních občanů. Oprávněnost našeho návrhu odůvodněna jest uvedenými skutečnostmi.

V Praze, dne 14. října 1931.

F. Scholz, B6hr,

Stolberg, dr Hilgenreiner, dr Medinger, dr Grosschmid, dr Feierfeil, Eichhorn, Teschner, K6hler, Richter, df Jesser, Wenzel.