Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1930.

lIl. volební období.

5. zasedání.Tisk 610.

Návrh

senátorov J. Pociska, dr Z. Farkasa a spol.,

aby bola poskytnutá podpora živelnými pohromami poškodenej obci Farkašd,

okr. Šala n./Váhom na Slovensku.

Majitelia a nájemci pozemkov v obci Farkašdu majú značnú čiastku pozemkov v bezprostrednej blízkosti ramena starého Dunaja, ktorého spodná voda na týchto pozemkoch častokrát zničí takmer celu úrodu. To samé máju za následok dlhotrvajiíce dážde, poneváč tam nie je dostatečné převedená drenáž a odvod-nuvanie.

Tohoto roku na jaro postihla majitelov a nájemcov týchto pozemkov dvakrát živelá pohroma a to jedenkrát následkem spodnej vody a druhýkrát velkých ďaždov a tým bola dvakrát zničená úroda.

Z týchto dôvodov podpisani navrhujú, aby sa slavný senát ráčil usniest:

Vládě sa ukládá, aby na zmiernenie škod. zapříčiněných živelnými pohromami v obci Farkašd, okr. Šala n./Váhom na Slovensku,

1. dala škody úradne vyšetřit,

2. postihnutým odpustila predpísané dane,

3. poškodeným poskytla potrebnů peňažnú podporu a udělením výhodného semena umožnila nahradit utrpenú tohoročnů škodu.

V Prahe. dna 21. októbra 1951.

Pocisk, dr Farkas,

Havránek, Filipínský, Zimák, Nentvich, Karpišková, Časný, Kříž, Modráček, Ant.

Novák, Dundr, Habrman.