Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1930.

lIl. volební období.

5. zasedání. 

Tisk 611.

Zpráva

I. zahraničního výboru

II. národohospodářského výboru

o vládním návrhu (tisk 574), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o prodloužení dodatkové úmluvy k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 21. července 1927, sjednaná dne 11. července 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. července 1931, č. 112 Sb. z. a n.

Schvalovací usnesení:

Národní shromáždění republiky Československé schvaluje dohodu o prodloužení dodatkové úmluvy k obchodní dohodě mezi republikou Československou a.republikou Rakouskou ze dne 21. července 1927, sjednanou dne li. července 1931 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. července 1931, č. 112 Sb. z. a n.

I.

Rakouská spolková vláda vypověděla dne 14. dubna 1931 dodatkovou (tarifní) úmluvu ze dne 21. Července 1927 k platné československo-rakouské obchodní dohodě k 15. červenci 1931, následkem čehož by bylo došlo k beztarifnímu stavu až do doby uzavření nové úmluvy a ke škodám, jež by beztarifní stav byl způsobil.

Proto uzavřela vláda republiky Československé s vládou republiky Rakouské tuto dodatkovou úmluvu a výbor zahraniční doporučuje, aby slavný senát toto opatření vlády schválil usnesením shora navrženým.

V Praze, dne 3. listopadu 1951.

Dr Klouda v. r.,

Dr Rozkošný v. r.,

místopředseda.

zpravodaj. 

II.

Vládnou vyhláškou zo dňa 2. srpna 1927, č. 121 Sb. z. a n., bola uvedená v dočasnů platnosť dodatková úmluva zo dňa 21. červenca 1927 k obchodnej dohodě sjednanej dna 4. května 1921, medzi Československou republikou a republikou Rakúskou.

Táto dodatková úmluva pozostáva z I až IV článkov s patřičnými A a B tarifnými přílohami a závěrečným protokolem.

I. článok obsahuje ustanovenie, že plodiny a výrobky československého, poťažne rakúského povodu nebudil podrobené vyšším clám, než sů ujednané a uvedené v patřičných přílohách dodatkovej úmluvy.

II. článok hovoří o clách československého sadzobníka, ktoré sů stanovené v čsl. korunách, ktorých poměr k cudzím zlatým měnám je určený III. či. žák. zo dna 23. dubna 1925, č. 102 Sb. z. a n.

III. článok mení ustanovenie 2. a 5. či. obch. dohody zo dna 4. května 1921 o zvieracích nákazách.

IV. článok má 5 odstavcov, v ktorých sů uvedené směrnice o ratifikácii, době účinnosti, platnosti a výpovědných lehotách tejto dodatkovej úmluvy, poťažne obchodnej dohody z 4. května 1921.

V prílohe A sů vyměňované plodiny a výrobky pôvodu československého, od ktorých při dovoze do Rakúska platí sa clo v zlatých korunách.

Příloha B vyratuje plodiny a výrobky povodu rakúského, za ktoré při dovoze k nám platí sa clo v KČ.

Příloha C je přílohou k či. III. tejto dodatkovej úmluvy a obsahuje ustanovenie, poťažne změny dohody o nákazách zvierat.

Závěrečný protokol je dodatkem pod A k Rakúskému a pod B k Československému colnému sadzobníku a tvoří integrujúcu časť tejto dodatkovej úmluvy.

Rakúska vláda dna 14. dubna 1931 k 15. červenců 1931 vypovedala tuto dodatkovů (tarifnů) úmluvu, a aby k beztarifnému stavu nedošlo, výmenou medzi vládou Československou a Rakúskou 11. červenca 1931 bolo dohodnuté, predľžiť túto dodatkovů úmluvu do 20. červenca 1931. Toto predľženie bolo v dočasnů platnosť uvedené vládnou vyhláškou zo dňa 14. červenca 1951, č. 112 Sb. z. a n.

Národohospodářsky výbor prejednal v zasadnutí dna 20. rijna 1931 vládny návrh sen. tjisk č. 574 a doporučuje slavnému senátu predlženie dodatkovej úmluvy zo dna 21. červenca 1927 k obchodnej dohodě zo dna 4. května 1921 medzi republikou Československou a republikou Rakúskou i so schvalovacím usnesením, tak ako je ono uvedené vo vládnom návrhu sen. tisk č. 574. '

Praha. 20. rijna 1931.

K. Sáblík v. r.,

J. Danko v. r.

předseda.

zpravodaj.