Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1930.

lIl. volební období.

5. zasedání. 

Tisk 612.

Zpráva

I. zahraničního výboru.

II. národohospodářského výboru

o vládním návrhu (tisk 575), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o dalším prodloužení dodatkové úmluvy ze dne 21. července 1927 k obchodní dohodě mezi republikou československou a republikou Rakouskou, sjednaná dne 17. července 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 20. července 1931, č. 117 Sb. z. a n.

Schvalovací usnesení

Národní shromáždění republiky Československé schvaluje dohodu o dalším prodloužení dodatkové úmluvy ze dne 21. července 1927 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, sjednanou dne 17. července 1931 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 20. července 1951, č. 117 Sb. z. a n.

I.

Jelikož rakouská spolková vláda vypověděla dne 14. dubna 1931 k 15. červenci 1931 dodatkovou (tarifní) úmluvu ze dne 21. července 1927 ke platné československo-rakouské obchodní dohodě, dohodly se dne 11. července 1931 obě vlády na prodloužení platnosti této úmluvy do 20. července 1931, a ježto do této doby nová úmluva nebyla dojednána, dohodly se dne 17. července 1931 na dalším. prodloužení této dohody až do doby, dostačující k dokončení a v platnost uvedení nové obchodní úmluvy tarifní, t. j. včetně do 27. července 1931.

Zahraniční výbor doporučuje, aby slavný senát tento návrh vlády schválil usnesením svrchu navrženým.

V Praze, dne 3. listopadu 1931.

Dr Klouda v. r.

Dr. Rozkošný v. r.

místopředseda.

zpravodaj.II.

Dľa VII či. zák. zo dna 22. června 1926. č. 109 Sb. z. a n., s účinnosťou od 21. červenca do 27. červenoa 1931. bola uvedená v dočasnú platnosť dohoda o ďalšom predľžení dodatkovej úmluvy československo-rakúskej zo dna 21. červenca 1927.

Táto dohoda bola sjednaná dna 17. červenca 1931 a v dočasnů platnosť vyhlášená vládnou vyhláškou zo dna 20. červenca 1931, č. 117 Sb. z. a n.

Toto opatrenie bolo nutným, aby nerušené mohla byť dokončená nová dodatková úmluva medzi Československem a Rakúskom.

Národohospodářsky výbor uznávajúc dôležitů potřebu usporiadania vzájemných obchodných pomerov Československa a Rakúska, činí návrh, aby sa slavný senát usniesol:

Národně shromaždenie republiky československej schvaluje dohodu o ďalšom predlžení dodatkovej úmluvy zo dňa 21. červenca 1927, k obchodnej dohodě medzi republikou Československou a Rakúskou, sjednánu dna 17. červenca 1931 a uvedenu v dočasnů platnosť vládnou vyhláškou zo dňa 20. červenca 1931, č. 117 Sb. z. a n.

Praha. 20. rijna 1931.

K. Sáblík v. r,

J. Danko v. r.,

předseda.

zpravodaj.