Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.Tisk 614.

Zpráva

I. zahraničního výboru

II. národohospodářského výboru

k vládnímu návrhu (tisk 588), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k udělení souhlasu dodatkový protokol ze dne 3. září 1931 k obchodní smlouvě uzavřené dne 16. února 1927 mezi republikou Československou a Švýcarskem, uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. září 1931, č. 149 Sb. z. a n.

Schvalovací usnesení:

Národní shromáždění republiky Československé souhlasí s dodatkovým protokolem ze dne 3. září 1931 k obchodní smlouvě uzavřené dne 16. února 1927 mezi republikou Československou a Švýcarskem, uvedeným v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. září 1931, č. 149 Sb. z. a n.

I.

Dodatková smlouva musila býti uzavřena proto, že Švýcarsko hrozilo nám výpovědí obchodní smlouvy sjednané v roku 1927.

Vývoz našich výrobků, hlavně obuvi a jiných, především výrobků zemědělských, přesahoval od r. 1927 průměrně ročně 100 mil. Kč v náš prospěch proti dovozu ze Švýcar, ku př. vývoz koženého zboží činil poměrně ročně 30 mil. Kč a stoupal, čímž se cítil tento průmysl ve Švýcarsku ohrožen.

Clo na obuv, jež nám bylo smlouvou z r. 1927 zajištěno, bylo Švýcarskem již vyvázáno z obchodních smluv s Itálií a Francií.

Německo mělo rovněž clo na obuv ve výši nám přiznané ve své smlouvě se Švýcarskem konsolidováno a bylo jisto, že Německo Švýcarsko z tohoto jeho závazku nepropustí. Mohli jsme tedy vyhověti švýcarskému přání, ježto clo i po propuštění Švýcarska z jeho závazku vůči nám zůstává téměř nezměněno.

Clo na boty a trepky činí 240 švýcarských franků, na textilní obuv 120 švýcarských franků (při kursu 6.80).

Naše clo na dovoz kožených výrobků ze Švýcarska činí Kč 1200 až 1300 za 1 q.

Ze Švýcarska jako kompensaci povolili jsme zrušení smluveného cla na dovoz

1. Hedvábných krajek a krajkových šátků - clo činilo Kč 6875, autonomní sazba Kč 30.000.

2. Hřebeny a spojky do vlasů (z mořské pěny a lávy) - clo činilo Kč 1800, nyní Kč 3000.

3. Hřebeny a jehlice z napodobené slonoviny a perletě - clo Kč 1800, nyní Kč 5400.

4. Smluvní clo ponecháno na zvukové desky k fonografům a podobným přístrojům - clo činilo za 1 kg Kč 7.70, nyní Kč 11.90.

Tyto výrobky dovážejí se také hlavně z Německa, průměrně za rok asi za 130 mil. Kč.

Při této příležitosti se podotýká, že náš vývoz do Německa poklesl do 1. října t. r. o 747 mil. Kč a zástupci našich ministerstev sjednávajících obchodní smlouvy se žádají, aby brali zřetel k tomu, by i obchodní poměry s Německem v zájmu našeho zemědělství a průmyslu byly co možno nejdříve upraveny.

Zahraniční výbor projednav vládní návrh doporučuje slavnému senátu, aby vyslovil souhlas s dodatkovým protokolem ze dne 3. září 1931 k obchodní smlouvě se Švýcarskem ze dne 16. února 1927.

V Praze, dne 3. listopadu 1931.

Dr Klouda v. r.

Frant. Novák v. r.

místopředseda.

zpravodaj.II.

Vývoz z našeho státu do Švýcar jest průměrně ročně o 100 milionů vyšší než vývoz ze Švýcar k nám.

Vývoz koženého zboží činil průměrně 30 milionů, ale od r. 1930 počal rapidně stoupati vývoz obuvi, čímž byla výroba obuvi ve Švýcarsku tísněna.

Vyjednávalo tudíž Švýcarsko o změnu obchodních smluv s Německem, Itálií, Francií a konečně i s republikou Československou. a jednání to mělo tento výsledek:

Na dovoz bot a trepek do Švýcarska, položky 195 a 199 přílohy B obchodní smlouvy ruší se smluvní clo a nastupuje clo autonomní.

Naproti tomu vyšlo nám Švýcarsko vstříc v tom, že povolilo:

1. změnu při odbavování dovážených k nám kapesních šátků, čímž bylo vyclívání zjednodušeno;

2. zrušení smluvního cla na dovoz krajek a krajkových šátků polohedvábných ex 255 přílohy A:

3. zrušení smluvního cla na dovoz hřebenů, jehlic a sponek do vlasů ex 361 přílohy A;

4. smluvní clo ponecháno na dovoz fonografů a podobných přístrojů, na dovoz zvukových desek k fonografům a podobným přístrojům nastupuje clo autonomní.

Změna obchodní smlouvy přináší výhodu naší výrobě krajkářské, průmyslu vyrábějícímu hřebeny, jehlice, sponky do vlasů a zvukové desky k fonografům a podobným přístrojům.

Národohospodářský výbor projednal vládní návrh ve schůzi dne 20. října 1931 a usnesl se doporučiti slavnému senátu dodatkový protokol ze dne 3. září 1931 k obchodní smlouvě, uzavřené dne 16. února 1927 mezi republikou Československou a Švýcarskem ke schválení.

V Praze, dne 20. října 1931.

K. Sáblík v. r.,

Josef Petřík v. r.,

předseda.

zpravodaj.