Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.Tisk 617.

Návrh

senátorů J. Slámy, J. Kotrby, J. Thoře, J. Pastyříka, E. Trčky, B. Kianičky

a druhů

na doplnění zákona ze dne 19. srpna 1925, č. 203 Sb. z. a n., kterým se některé obory soukromého zprostředkování prohlašují za živnost koncesovanou ve smyslu živnostenského řádu (zákona).

Podepsaní navrhují:

Slavný senáte račiž se usnésti:

Zákon

ze dne.........,

jímž se doplňuje zákon ze dne 19. srpna 1925, č. 203 Sb. z. a n., kterým se některé obory soukromého zprostředkování prohlašují za živnost koncesovanou ve smyslu živnostenského řádu (zákona).

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 4.

odst. (7) doplňuje se novým odstavcem, který zní:

Podnikatel je povinen, převezme-li zprostředkování. Činí-li si nárok na poplatkovou neb dohodovou sazbu, dokázati straně buď dojednáním kupu neb prodeje a směny dle § 1 (1) se zájemníky, že tyto písemně neb osobně uvedl obapolně ve styk. Nestalo-li se tak, nemá podnikatel právo na odměnu vůbec.

Důvody:

V zákoně samém byly vytýčeny jen zásady provozu, ale nebylo pamatováno na precisování závaznosti, čehož bylo mnohokráte zneužíváno. Stávají se případy, že více realitních závodů nabízí své služby jednomu a témuž zájemníkovi, s nímž smluví určité procento odměny. Inserují ve svých listech, ale jinak se o zprostředkování nestarají vůbec.

Prodá-li, smění nebo koupí-li zájemník sám, bez jakéhokoli přičinění se strany druhé, bez vědomí inserujících závodů vůbec, vymáhají tyto závody na zájemníkovi smluvenou odměnu bez ohledu, pracovaly-li na uskutečnění tohoto obchodu nebo ne.

U soudu obyčejně zájemník prohraje a to v důsledku nejasnosti zákona samého, že judikatura přiznává, zjistí-li se jen pravděpodobnost, že firma zprostředkováním se zabývala, čímž se dává za pravdu firmám, zprostředkováním se zabývajícím.

V důsledku toho podávají podepsaní návrh na doplnění tohoto zákona, aby mezera v zákoně samém byla doplněna.

V Praze, dne 21. října 1931.

Sláma, Kotrba, Thoř, Pastyřík, Trčka, Kianička, dr ing. Botto, Šelmec, Sehnal, dr Rozkošný, dr Bačinský.