Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.Tisk 618.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne.......................1931,

kterým se doplňují zákony týkající se bytové péče.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

částka 650.000.000 Kč, uvedená v čl. IV., § 3, zákona ze dne 26. listopadu 1930, č. 166 Sb. z. a n., kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče, zvyšuje se na 1.100.000.000 Kč a částka 20.000.000 Kč, uvedená v § 51 zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 45 Sb. z. a n., o stavebním ruchu, zvyšuje se na 30.000.000 Kč.

§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

§ 3.

Provésti tento zákon náleží ministru sociální péče v dohodě s ministry spravedlnosti, financí, vnitra a veřejných prací.

Důvodová zpráva.

Naděje kladené do posledního zákona o stavebním ruchu ze dne 10. dubna 1930, č. 45 Sb. z. a n., splnily se úplně a dříve než bylo očekáváno. Svědčí o tom skutečnost, že částky povolené tímto zákonem a zákonem ze dne 26. listopadu 1930, č. 166 Sb. z. a n., na podporu staveb obytných domů, s nimiž bude začato do konce roku 1932, ve způsobe státní záruky a u domů s nejmenšími byty ve způsobe státního příspěvku jsou úplně vyčerpány. Tento zjev lze si vysvětliti předně stále velikou a naléhavou poptávkou po nejmenších bytech, takže na ně nyní všechny obce a převážná většina stavebních družstev soustředily veškerou svou stavební činnost. Dále celkem příznivými poměry na peněžním trhu dovolujícími získati potřebné hypotékami úvěry a ne v poslední řadě také ustálením cen na stavebním trhu, jevícím podle stavebního indexu jen zcela nepatrně klesající tendenci. Všechny tyto příčiny podnítily letos vydatnou měrou stavební podnikavost. Nad očekávání rychlé vyčerpání částek povolených na státní podporu staveb obytných domů má však nesporně svou příčinu také v tom, že zvýšené úsilí úřadů obecních, povolujících stavby a spolupůsobících při jejich provádění, a úřadů státních, provádějících zákony o stavebním ruchu, přivodily nejen rychlejší vyřizování žádostí ve stavebním řízení a v řízení o státní podporu, nýbrž i rychlý postup v provádění stavebních prací.

Vyčerpání částek povolených zákonem na udílení podpor mělo nutně za následek, že ministerstvo sociální péče bylo nuceno koncem měsíce července úplně zastaviti další přislibování podpor a obmeziti udílení podpor jenom na stavby, na které byla podpora závazně již dříve přislíbena. Leží na bíledni, že téměř úplné zastavení udílení podpor, vyjímajíc případy, ve kterých nebylo ještě realisováno přislíbení podpory, vyvolalo znepokojení ve vrstvách, které mají zájem na vývoji stavebního podnikání, a v prvé řadě mezi stavebníky. Mnozí stavebníci, zejména ti, kdož již zahájili stavbu v důvěře na udělení podpory, ač ji neměli přislíbenou, octli se zastavením udílení podpor ve finanční situaci, ohrožující netoliko je, nýbrž i živnostníky, kterým zadali provádění prací. Ve svízelné situaci jsou hlavně živnostníci, kteří podle zvyklosti stavbu financují do uvolnění stavebního nebo hypotekárního úvěru. Stav tento je tím méně žádoucí, že jedná se pravidelně o stavby, jejichž financování jest úplně zajištěno, ale u nichž nelze peněžním ústavům uvolniti povolené stavební a hypotékami úvěry, dokud ministerstvo nevydá výměr o udělení neb aspoň o přislíbení státní záruky.

Zastavení udílení podpor na stavby obytných domů projevuje se ovšem netoliko obmezením nabídky nových bytů zejména nejmenších, kterých je tolik stále potřebí, nýbrž i obmezováním a zastavováním výroby ve všech stavebních živnostech a ve stavebním průmyslu. Tím však přibývá nezaměstnanosti měrou vzbuzující obavy Veřejnosti, jak na to bylo v tisku již opětovně upozorněno. Vláda nemůže dopustiti, aby rostl počet nezaměstnaných i ve stavebním oboru, dá-li se tomu účelně předejíti, a to tím spíše, že v příštích zimních měsících nutno beztak počítati s rostoucí nezaměstnaností.

Povolení dalších prostředků k podpoře stavebního ruchu je věcí naléhavou, nesnášející odkladu, neboť stavební sezóna blíží se ke konci a vše záleží na tom, aby co nejvíce velikých staveb bylo vyvedeno do zimy pod střechu, aby tak v pracích mohlo býti pokračováno v zimních měsících.

Vláda z důvodů právě uvedených cítí se povinna učiniti ihned opatření, které by umožnilo další nerušený vývoj stavebního podnikání.

Vláda navrhuje, aby částka 650.000.000 Kč, povolená zákonem č. 166/1930 Sb. z. a n. na udílení podpory ve způsobe státní záruky, byla zvýšena o částku 450.000.000 Kč a částka 20.000.000 Kč, povolená zákonem č. 45/1930 Sb. z. a n. na udílení podpory ve způsobe státního příspěvku, byla zvýšena o částku 10.000.000 Kč.

Vláda doporučuje, aby tento její návrh zákona byl přikázán v obou sněmovnách Národního shromáždění výboru sociálně-politickému a rozpočtovému k podání zprávy, a to vzhledem k obzvláštní naléhavosti ve lhůtě co nejkratší.

V Praze dne 16. října 1931.

Předseda vlády:

Udržal v. r.

Ministr sociální péče:

Dr Czech v. r.