Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.Tisk 619.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne.............. 1931,

jímž se mění zákon o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931.

Národní shromáždění republiky československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

Zákon ze dne 16. července 1931, č. 122 Sb. z. a n., o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931, mění se takto:

1. V § 1, odst. 2. zvyšuje se peníz 65.000.000 Kč na 100.000.000 Kč.

2. V § 2, odst. 1., č. 1 zvyšuje se peníz 5.000.000 Kč na 22.000.000 Kč a v č. 2 téhož odstavce peníz 25.000.000 Kč na 50.000.000 Kč.

3. V § 2, odst. 1., č. 2 nahrazují se slova: "veřejnoprávních peněžních a sociálně-pojišťovacích ústavů" slovy: "u veřejnoprávních peněžních ústavů, veřejných fondů, spořitelen a pojišťovacích ústavů".

čl. II.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provedou jej ministři zemědělství, vnitra a průmyslu, obchodu a živností v dohodě s ministrem financí.

Důvodová zpráva.

Zákon ze dne 16. července 1981, č. 122 Sb. z. a n., o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1931, postaral se o hmotnou pomoc ve prospěch postižených živelními pohromami, a to ve způsobu státního příspěvku na zúrokování zápůjček, jež postižení uzavřeli nebo uzavrou na nápravu způsobených škod resp. převzetí státní záruky za tyto zápůjčky.

Při stanovení míry státní pomoci bylo přihlédnuto k rozsahu živelních pohrom, jak se jevil při přípravě zákona, resp. při jeho ústavním projednání. V době, která následovala po ústavním vyřízení cit. zákona, udaly se bohužel mimo očekávání další mimořádné živelní katastrofy, při nichž živly přírodní zničily ve velkém rozsahu majetek, resp. úrodu na polích postižených. Mimo krupobití nutno se zmíniti o katastrofálním suchu, zejména v zemi Slovenské a Podkarpatoruské, které způsobilo, že postiženým zemědělcům nedostává se obilí nutného nejen k výživě, nýbrž i k osevu. Konečně vyskytly se četné požáry, které postihly a zničily zpravidla najednou větší počet obytných budov i s hospodářským příslušenstvím a v některých případech větší části celých obcí (na př. Vážec, Bardějovská Nová Ves a Lučky).

Škody způsobené těmito živelními pohromami jsou těžké a rozsáhlé, takže státní pomoc podle shora citovaného zákona daleko nestačí pro všechny postižené, kteří státní pomoci nutně potřebují, aby mohli uhájiti hospodářskou a namnoze i jen holou svoji existenci. Zejména jeví se potřeba zvýšení úhrnu státních záruk za zápůjčky postižených, poněvadž zhoršená hospodářská situace zemědělců a jejich mimořádné zadlužení znemožňují uzavření zápůjček na nápravu způsobených škod, nebude-li v jejich prospěch převzata státní záruka.

Podle § 2, odst. 1., č. 2 zákona č. 122/1931 Sb. z. a n. může býti převzata státní záruka za splacení peněz, které si peněžní ústavy nebo pro ně jejich ústředí opatří na poskytování zápůjček podle cit. zákona u veřejnoprávních peněžních a sociálně-pojišťovacích ústavů. Při provádění tohoto ustanovení ukázalo se, že omezení peněžních ústavů při opatřování si peněz jen u veřejnoprávních a sociálně-pojišťovacích ústavů projevilo určité závady v tom směru, že hlavní veřejnoprávní peněžní a sociálně-pojišťovací ústavy nemají peněz, jež by mohly nyní dáti peněžním ústavům k disposici, aby z nich tyto ústavy mohly poskytovati zápůjčky těm, kteří byli postiženi živelními pohromami. Je proto učiniti opatření, aby peněžním ústavům mohly býti dány k disposici peníze nejen veřejnoprávními peněžními a sociálně-pojišťovacími ústavy, nýbrž i veřejnými fondy, spořitelnami a soukromými pojišťovnami.

Vláda navrhuje tudíž, aby jednak pomoc státu podle zákona č. 122/1931 Sb. z. a n. byla přiměřeně zvýšena, jednak aby shora uvedené omezení při opatřování peněz jen u určitých ústavů bylo poněkud modifikováno. Vládní návrh tedy jednak zvyšuje úhrn zápůjček podle § 1, odst. 2. cit. zákona, na jejichž zúročení bude poskytnut státní příspěvek ve výši 3% z 65.000.000 Kč na 100.000.000 Kč, úhrn státní záruky podle § 2, odst. 1., č. 1 z 5.000.000 Kč na 22,000.000 Kč a úhrn státní záruky podle § 2, odst. 1., č. 2 z 25.000.000 Kč na 50,000.000 Kč, jednak nahrazuje v ustanovení § 2, odst. 1., č. 2 slova: "u veřejnoprávních peněžních a sociálně-pojišťovacích ústavů" slovy: "u veřejnoprávních peněžních ústavů, veřejných fondů, spořitelen a pojišťovacích ústavů".

Úhrada nákladů, jež si vyžádá provedení zákona, bude provedena v tomto a příštím roce stejně, jako u zákona č. 122/1931 Sb. z. a n., podle ustanovení finančního zákona (čl. XI. a XII.) a v letech následujících bude o úhradu výdajů postaráno rozpočtově.

Vláda doporučuje, aby tento její návrh byl přikázán v senátě výboru národohospodářskému a rozpočtovému a v poslanecké sněmovně výboru zemědělskému a rozpočtovému ku podání zprávy, a to vzhledem k obzvláštní naléhavosti ve lhůtě co nejkratší.

V Praze dne 16. října 1931.

Předseda vlády:

Udržal v. r.

Ministr zemědělství:

Bradáč v. r.