Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.Tisk 621.

Interpelace:

1. sen. dr Budayho a spol. na vládu vo veci obchádzania úradneho jazyka na Slovensku.... str. 1

2. sen. Hakena a soudr. ministru školství o persekučním přeložení učitele Františka Hoffmanna z Velkého Újezda u Olomouce............................................. str. 1

3. sen. Köhlera, Wenzela a soudr. na p. ministra financí stran vkladů ve starých korunách u vídeňské poštovní spořitelny........................................... str. 2

4. sen. Teschnera a soudr. na ministra pošt a telegrafů stran libovůle při úřadování u poštovního úřadu v Schönfeldu u Lokte........................................... str. 3

621/1.

Interpelácia

senátora dr Budayho a spoločníkov

na vládu

vo veci obchádzania úradneho jazyka na Slovensku.

Opätovne sme už povzniesli žalobu, že napriek zrejmému zneniu ústavnej listiny, že »na Slovensku úraduje sa zpravidla po slovensky slovenská reč býva hrubo obchádzaná, Odpovede vlády na naše interpelácie tohoto obsahu nemôžu nás uspokojiť. Tým väčšmi, že vždy znovu a znovu sa vyskytujú nové vládne nariadenia, ktoré sa protivia horeuvedenému ustnoveniu ústavnej listiny.

Tak ministerstvo železnic v smysle výnosu čís. 9530/31 zo dňa 16. marca t. r. vydal »Předpis o tiskopisech Č. S. D.«

Podľa tohoto předpisu sa nariaďuje, aby na Slovensku v žel. úradoch boly len české tlačivá užívané. Vynímečne vraj v slovenskej reči len tie tlačivá môžu sa užívať, ktoré pridu do rúk cestujúcich Slovákov.

Toto nariadenie hrubo uráža národný cit Slovákov, protiví sa tiež ústavnému zákonu a kedže vláda proti zákonom nič nariaďovať nesmie je i neplatné.

Preto úctive sa pýtame, či je vláda ochotná horeuvedené nariadenie ako neplatné odvolať a slovenčině ako úradnej reči na Slovensku na celej čiare platnosť vydobyť?

V Prahe, dna 21. obtóbra 1931.

Dr Buday,

Hancko, Volko, Ďurčanský, dr Kovalik, Rovnán, Trnobranský, Janík, Bohr, dr Krčméry, Janček.

621/2.

Interpelace

senátora Hakena a soudruhů

ministru školství

o persekučním přeložení učitele Františka Hoffmanna z Velkého Újezda u Olomouce.

Učitel František Hoffmann působí od r. 1926 ve Vel. Újezdě (okres Hranice), kde má definitivu. U občanů, rodičů a dítek těší se vážnosti a oblibě. Všeobecně je znám jako svědomitý a pilný učitel.

Asi čtyři jednotlivci z obce podali z politické nenávisti na. učitele Hoffmanna stížnost k okresnímu školnímu výboru v Hranících.

Učitel Hoffmann dověděv se o tom, žádal okresního školního inspektora o nahlédnutí do stížnosti, aby zvěděl kým a z čeho je obviněn, Okresní inspektor nemohl mu vyhověti, neboť stížnost měl v ruce jen okresní hejtman Wachsmuth a ten ji odeslal zemské školní radě v Brně, Okresnímu školnímu výboru nebyla stížnost předložena k jednání, aniž bylo disciplinární šetření zavedeno.

Učitel Hoffmann chtěl se informovati o udání u zemské školní rady, ale byl odmítnut.

Leč co se stalo? Učitel Hoffmann byl začátkem října zemskou školní radou přeložen do Budkova (okres Mor. Budějovice).

Náhlé přeložení definitivního učitele Hoffmanna měsíc po začátku školního roku, bez vyšetřování, bez udání důvodů, nelze jinak vysvětliti než troufalou persekucí.

Přeložení učitele Hoffmanna způsobilo v celé obci i okolí, rovněž i mezi učitelstvem oprávněné pobouření.

Právě v tutéž dobu byl podobným způsobem přeložen definitivní řídící učitel Donský z Rohatce (okres Roudnice n./L.), jehož křiklavý případ rovněž jsme interpelovali.

Je zřejmo, že se jedná o systém, nikoli o jednotlivé přehmaty.

Ptáme se pana ministra:

1. Byl dán z ministerstva školství pokyn k politickému pronásledování učitelstva?

2. Nebyl-li dán, je pan ministr školství ochoten otevřeně prohlásiti tento systém za neudržitelný a sděliti tazatelům, co učinil, aby byl odstraněn?

3. Co hodlá pan ministr učiniti, aby okolní úřady nemohly § 55 učitelské pragmatiky zneužívat k persekuci či protekci?

4. Je pan ministr ochoten způsobiti, aby přeložení učitele Hoffmanna bylo ihned odvoláno?

V Praze, dne 21. října 1931.

Haken,

Douda, Schwamberger, Fidlík, Mezö, Stejskalová, Hlávka, Kindl, Nedvěd, Mikulíček, Kello, Pilz.

Překlad ad 621/3.

Interpelace

senátorů F. Köhlera, L. Wenzela a soudr. na pana ministra financí

stran vkladů ve starých korunách u vídeňské poštovní spořitelny.

Podle různých novinářských zpráv byla dávno skončena likvidace vkladů ve starých korunách u vídeňské poštovní spořitelny, pokud jde o československé státní občany. Tisíce malých střádalů táží se denně stran výplaty svých pohledávek a žádají informace o výši kvóty, která se má vypláceti. Aby se vyhovělo oprávněným přáním bývalých vkladatelů u vídenské poštovní spořitelny, táží se podepsaní pana ministra:

1.) Je pan ministr ochoten co nejdříve sděliti, do které doby dojde k vrácení vkladů a obzvláště, zda se tak stane ještě v tomto roce?

2.) Jaká kvóta bude se vypláceti na někdejší vklady?

V Praze, dne 22. října 1931.

Köhler, Wenzel,

dr Jesser, Teschner, dr Feierfeil, dr Hilgenreiner, Fr. Scholz, Stolberg, dr Grosschmid, Böhr, Tichi.

621/3 (původní znění).

Interpellation

der Senatoren Franz Köhler, Leo Wenzel

und Genossen

an den Herrn Finanzminister in Angelegenheiten der Altkronen-Einlagen bei der Wiener Postsparkassa.

Verschiedenen Zeitungsmeldungen zufolge ist die Liquidierung der Altkroneneinlagen bei der Wiener Postparkassa, soweit es sich um tschechoslowakische Staatsbürger handelt, längst zum Abschlüsse gekommen. Tausende von kleinen Sparern fragen täglich wegen Auszahlung ihrer Guthaben und verlangen Informationen bezüglich der Höhe der Quote, welche zur Auszahlung kommen soll. Um den berechtigten Wünschen ehemaliger Einleger bei der Wiener Postsparkassa zu entsprechen, stellen die Gefertigten an den Herrn Minister die Anfrage:

1. Ist der Herr Minister bereit, ehestens mitzuteilen, bis zu welchem Zeitpunkte die Rückzahlung der Einlagen erfolgt und insbesondere, ob dies noch in diesem Jahre geschehen wird?

2. Welche Quote wird auf die seinerzeitigen Einlagen zur Auszahlung gelangen?

Prag, den 22. Oktober 1931.

Köhler, Wenzel,

Dr. Jesser, Teschner, Dr. Feierfeil, Dr. Hilgenreiner, Fr. Scholz, Stolberg, Dr. Grosschmid, Bohr, Tichi.

Překlad ad 621/4.

Interpelace

senátora Teschnera a soudr.

na ministra pošt a telegrafů

stran libovůle při úřadování u poštovního úřadu v Schönfeldu u Lokte.

Obyvatelstvo obce Schönfeldu obrátilo se opětovně k tamnímu poštovnímu úřadu o odstraněni různých libovolností. Tyto stížnosti neměly však výsledku a množí se v poslední době opětovně, takže je naléhavě zapotřebí, aby vyšší úřad zasáhl. Tak vydávají se v této ryze německé obci úřední tiskopisy přes všechny žádosti a stížnosti důsledně jen jednojazyčně české. Poštovnímu úřadu v této skoro na 100% německé obcí je zákonité právo na vydávání dvojjazyčných tiskopisů zajisté známo, je však proti každému rozumu nadále sabotováno. Z této libovůle vzniká pro obyvatele řada dalších šikan při podávání balíků a peněz. Pro namnoze nesprávně vyplnění tiskopisu nebo vyplnění na nesprávném místě zamítne se přijetí, použitý tiskopis stane se bezcenným, strana poškozena výdajem a nad to zatížena dvojí námahou, výdajem a ztrátou času při opětovném vyplnění nebo vypravení. Nedosti na tom, není zde od několika měsíců žádné vyhlášky o služebních hodinách a přehledu služby a úřední hodiny se zachovávají libovolně, časem se silně zkracují. U tohoto poštovního úřadu ponecháno je poštmistrově, které spěšné zásilky se doručují skutečně spěšně. Množí se případy, že se spěšné zásilky doručují teprve o den později při normálním doručování. Dále určuje přednostka úřadu úřední označování poštovních úřadů v republice. Podaří se zde jen po tuhém boji, že se německá úřední označení v telegrafním styku nečítají výše než česká. Také tón styku, jakým se se stranami jedná, není tónem obchodního podniku a naprosto odporuje zdvořilému tónu ve službě se zákazníkem, který ministerstvo často zdůraznilo.

Podepsaní táží se tudíž pana ministra:

1.) Je pan ministr ochoten učiniti opatření, aby tyto stížností přestaly a aby také německé obyvatelstvo ve svých právech státního občana nebylo dále zkracováno, nýbrž podporováno?

2.) Je dále ochoten, aby v budoucnosti byly zachovávány úřední předpisy o služebních hodinách, doručování pošty a styku se stranami?

V Praze, dne 15. října 1931.

Teschner,

Tichi, Stolberg, dr Hilgenreiner, dr Medinger, Fr. Scholz, dr Feierfeil, dr Jesser, Köhler, Wenzel, dr Grosschmid.

621/4 (původní znění).

Interpellation

des Senators Teschner und Genossen an den Minister für Post- und Telegraphenwesen,

in Angelegenheit der willkürlichen Amtsführung beim Postamte in Schönfeld bei Elbogen.

Die Bevölkerung der Gemeinde Schönfeld hat sich zu wiederholten Malen an das dortige Postamt um Abstellung von Willkürlichkeiten gewendet. Diese Beschwerden hatten aber keinen Erfolg und mehren sich in letzter Zeit neuerdings, sodaß das Eingreifen von höherer Stelle dringend geboten ist. So werden in dieser rein deutschen Gemeinde die amtlichen Drucksorten trotz aller Ersuchen und Beschwerde konsequent nur einsprachig tschechisch ausgefolgt. Dem Postamte in diesem fast zu I00% deutschen Orte ist das gesetzliche Anrecht auf Verabreichung doppelsprachiger Drucksorten wohl bekannt, wird aber entgegen aller Vernunft weiterhin sabotiert. Aus dieser Willkür ergeben sich für die Bewohner eine Reihe weiterer Schikanen bei der Paket- oder Geldaufgabe. Wegen vielfach nicht richtiger Ausfüllung des Vordruckes oder Ausfüllung am falschen Platze wird die Annahme verweigert, die benützte Drucksorte wertlos, die Partei um die Kosten geschädigt und überdies mit der doppelten Mühe, Kosten und Zeitaufwand einer neuerlichen Ausfüllung oder Ausfertigung belastet, Nicht genug damit, fehlt seit Monaten jede Affiche über die Dienststunden und die Dienstübersicht und die Amtsstunden werden willkürlich eingehalten, zeitweise stank gekürzt. Es ist bei diesem Postamte der Postmeisterin überlassen, welche Express-sendungen wirklich Express zugestellt werden. Es häufen sich die Fälle, daß Expressendungen erst einen. Tag später heim normalen Bestellgang zugestellt werden. Weiter bestimmt die Amtsvorständin die amtliche Bezeichnung der Postämter in der Republik. Es gelingt hier nur nach harten Kämpfen, daß deutsche amtliche Bezeichnungen im Telegrafenverkehr nicht höher berechnet werden als tschechische. Auch ist der Ton des Verkehres, in welchem die Parteien abgefertigt werden, nicht der eines kaufmännischen Unternehmens und mit dem vom Ministerium oftmals betonten Höflichkeitston des Dienstes an Kunden im vollen, Widerspruch.

Die Gefertigten fragen daher den Herrn Minister:

1. Ist der Herr Minister bereit Veranlassung zu treffen, daß diese Beschwerden abgestellt und auch die deutsche Bevölkerung in ihren staatsbürgerlichen Rechten nicht weiter beeinträchtigt, sondern gestützt werde?

2. Ist er ferner bereit, daß die amtlichen Vorschriften über die Dienststunden, Postzustellung und den Parteienverkehr in Hinkunft eingehalten, werden?

Prag, am 15. Oktober 1931.

Teschner,

Tichi, Stolberg, Dr. Hilgenreiner, Dr. Medinger, Fr. Scholz, Dr. Feierfeil, Dr. Jesser, Köhler, Wenzel, Dr. Grosschmid.