Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.Tisk 624.

Zpráva

imunitného výboru

o žiadosti vrch. štátneho zastupiteľstva v Bratislave so žiadosťou krajského súdu v Bratislave zo dňa 29. januára 1931 Nt XVII 58/30-9 za súhlas k stíhaniu senátorov Štefana Mezö-ho a Štefana Fidlíka pre prečiny výzvy k trestným činom podľa § 15 č. 2, prečiny rušenia obecného mieru podľa § 14 č. 5 a č. 1, prečiny šírenia nepravdivých zpráv podľa § 18 č. 1 a 2, prečiny podľa § 17 č. 1 zák. na ochranu republiky a prečin podľa § 24 č. 3 tisk. zákona (č. 3348/31 preds.).

Skutkový stav.

Dňa 14. alebo 15. júla 1950 priviezli senátori Štefan Mezö a Štefan Fidlík do Dunajskej Stredy dva balíky tlačív a letákov, ktoré malý nasledujúce nadpisy:

a) »Instrukce pro tvorení a výstavbu Proletárske Obrany (Instruktion zur Schaffung und zum Aufbau des proletarischen Selbstschutzes); b) »korešpondencia č. 5« ohľadne článkov s nadpisom: »Stupňujte mobilisaci mas«, »Úkoly dělnických dopisovatelů«, »V každém závodě závodní časopis« a »O čem mají psáti dělničtí dopisovatelé«; c) leták s nadpisom: »Munkanélküliek (nezamestnaní); d) leták s nadpisom: »Arbeitslose Arbeiter«; e) leták s nadpisom: »Földmüvesek« (poľnohospodári); f) leták s nadpisom: »Proletarische Mütter«; f) leták s nadpisom: »Proletářské matky«; h) leták s nadpisom: »Arbeiterfrauen«; ch) leták s nadpisom: »Proletár fiatalság« (proletárska mládež); i) leták s nadpisom: »Arbeiter«; j) leták s nadpisom: »Demonstráljatok augustus 1.én« (demonštrujte v deň 1. augusta).

Na základe udania zemského četníckeho veliteľstva v Bratislave podalo vrchné statne zastupiteľstvo v Bratislave krajskému súdu v Bratislave návrh, aby podľa § 24 ústavnej listiny a dľa § 40 tr. por. podal vyšetrujúci sudca žiadosť na predsedníctvo senátu Národného shromaždenia za zrušení imunitného práva senátora Štefana Mezö-a a senátora Štefana Fidlíka pre tieto trestné činy:

1. Pre prečin výzvy k trestným činom dľa § 15, čís. 2 zák. na ochranu republiky (§ 17, čís. 1 zák. na ochranu republiky a ku zločinu dľa § 4/I., § 6/I. zák. článku XL/1914).

2. Pre prečin výzvy k trestným činom dľa § 15, čís. 2 zák. na ochr. republiky (§ 24, č. 5, 4 tlač. zák.).

3. Prečin rušenia obecného mieru dľa § 14, čís. 5 zák. na ochr. republiky, prečin výzvy k trestným činom dľa § 15, čís. 2 zák. na ochr. republiky (§ 3, čís. 2 zák. na ochr. rep.) a prečin šírenia nepravdivých zpráv dľa § 18, čís. 1, 2 cit. zákona.

4. Šesťnásobný prečin rušenia obecného mieru dľa § 14, čís. 5 zák. na ochr. rep. a šírenia nepravdivých zpráv dľa § 18, čís. 1 a 2 cit. zák.

5. Pre prečin rušenia obecného mieru dľa § 14, čís. 1 zák. na ochr. rep. a prečin šírenia nepravdivých zpráv dľa § 18, čís. 1 a 2 zák. na ochr. rep.

6. Pre prečin rušenia obecného mieru dľa § 14, čís. 1 a 5 zák. na ochr. rep. a prečin šírenia nepravdivých zpráv dľa 18, čís. 1 a 2 cit. zák.

7. Pre prečin rušenia obecného mieru dľa § 14, čís. 1 zák. na ochr. rep.

8. Prečin dľa § 24, čís. 3 tlač. zák. (zák. čl. XIV z r. 1914).

9. Pre prečin združenia štátu nepriateľského dľa § 17, čís. 1 zák. na ochr. rep.

Ohľadne rozširovania horeuvedených tlačív a letákov poukazuje statne zastupiteľstvo na to, že ide o dokonané trestné činy, lebo menovaní senátori tlačivá a letáky doniesli do Dunajskej Stredy a uložili ich u Jána Biró. Tam dostal tlačivá k nahliadnutiu Július Fikécz, ktorý ich aj prečítal. Na koniec dodáva ešte, že všetky horeuvedené tlačivá a letáky boly zabavené štátnym zastupiteľstvom v Bratislave.

Návrh.

Imunitní výbor navrhuje, aby senát nevyhovel žiadosti krajského súdu v Bratislave zo dňa 29. januára 1931, Nt 58/30-9 a nedal súhlas k trestnému stíhaniu senátora Štefana Mezö-ho a senátora Štefana Fidlíka podľa § 24 ústavnej listiny a dľa § 40 tr. por.

Dôvody.

V zabavených tlačivách sú obsažené inštrukcie pre tvorenie a výstavbu proletárskej obrany a, robí sa tu výzva, že pri demonštráciách a prejavoch má byť robotníctvo udržiavané pohromade a zabraňovať roztrieštenie demonštrujúcich pri srážkach s políciou a tam, kde je to účelné a nútne, organizovať a viesť masový odpor. Toto môže byť považované za internú inštrukciu jednotlivých organizácií komunistickej strany, ktorá nebola daná k tomu účelu, aby bola rozširovaná medzi široké masy ľudu, čo sa ani nestalo. V inštrukciách uvedený tak zvaný masový odpor nemusí byť aktívny a nesmeruje k tomu, aby vyvinul napadnutie ozbrojenej státnej moci, čo vysvietá už aj z toho, že posledná veta tejto výzvy upozorňuje na to, aby vystupovanie demonštrujúcich bolo také, aby mohli v páde nutnosti sa vyhýbať srážkám atď. Z toho je videť, že obsah zabavených letákov nie je do tej miery závadný, aby z neho vznikalo priame nebezpečenstvo pre verejný poriadok a verejnú bezpečnosť a preto navrhuje imunitný výbor, aby senát nevyhovel žiadosti krajského súdu v Bratislave. nedal súhlas k trestnému stíhaniu senátorov Štefana Mezö-ho a Štefana Fidlíka.

V Prahe, dňa 4. novembra 1931.

Ad. Šelmec v. r.,

Ján Pocisk v. r.,

predseda.

zpravodaj.