Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.Tisk 628.

Zpráva

I. národohospodářského výboru

II. rozpočtového výboru

o vládním návrhu zákona (tisk 619),

jímž se mění zákon o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931.

I.

Veliké živelní pohromy, jež postihly již v prvých měsících letošního roku mnohé kraje naší republiky, zničily úrodu zemědělských plodin v takové míře, že postižení zemědělci ocitli se v situaci, jež ohrožuje jejich existenci a možnost dalšího provozu hospodářství.

Poněvadž fondy, zřízené při zemědělských radách zákony ze dne 14. července 1927, č. 118 Sb. z. a n., a z 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., daleko nestalí poskytnouti aspoň skrovné podpory všem postiženým a pomoci potřebujícím, bylo nutno umožniti jim další hospodaření alespoň levným úvěrem. - K tomu cíli usnesen a schválen byl zákon ze dne 16. července 1931, č. 122 Sb. z. a n., podle něhož stát přispěl poškozeným tím způsobem, že převzal závazek platiti po dobu až 15 let 3% úroků ze zápůjček, jež by jim poskytly peněžní ústavy k tomu zmocněné. úhrn zápůjček omezen do výše 65.000.000 Kč. Mimo to převzal stát záruku do výše 5.000.000 Kč za zápůjčky, poskytnuté postiženým peněžními ústavy, a za 25,000.000 Kč za splacení peněz, jež si peněžní ústavy opatří k poskytování těchto zápůjček.

Během léta a podzimu běžícího roku přišly nové veliké živelní pohromy, jež namnoze úplně zničily sklizeň obilí a brambor, jakož i požárem budovy mnoha obcí. - Tak jmenovitě, vedle velikých škod krupobitních, postiženy byly mnohé krajiny, zvláště jižní Čechy, českomoravská vysočina, jižní Morava, Slovensko a Podk. Rus katastrofálním suchem, takže úroda obilí v krajích těch byla velice nízká. A tato úroda byla ještě v hornatějších krajích dlouhotrvajícími dešti v srpnu a září téměř úplně znehodnocena. Taktéž požáry zničeno bylo mnoho budov hospodářských a obytných. Škody tyto jsou tak veliké, že pomoc státu, usnesená zákonem ze 16. července 1931, jeví se nedostatečnou a vláda navrhuje tudíž změnu zákona v těchto bodech:

1. Výše půjček (§ 1, odst. 2), z nichž stát hradí 3% úroků, má býti zvýšena z 65.000.000 na 100.000.000 Kč.

2. Záruka státu (§ 2, odst. 1, č. 1) za zápůjčky postiženým má býti zvýšena z 5.000.000 Kč na 22.000.000 Kč.

3. Záruka státu (§ 2, odst. 1, č. 2) za splacení peněz, poskytnutých peněžním ústavům k povolování půjček, zvýšena bude z 25,000.000 Kč na 50,000.000 Kč.

4. V § 2, odst. 1, č. 2 rozšiřuje se počet ústavů, u nichž si peněžní ústavy mohou opatřiti peněžní prostředky.

Národohospodářský výbor ve schůzi konané dne 10. listopadu 1931 projednal tento vládní návrh a usnesl se doporučiti slavnému senátu schválení osnovy zákona beze změny, tak jak je dole otištěna.

V Praze, dne 10. listopadu 1931.

Kotrba Jan v. r.,

K. Sáblík v. r.,

místopředseda.

zpravodaj.II.

Zákon ze dne 16. července 1931, č. 122 Sb. z. a n., byl projednáván, v době, kdy vliv povětrnosti na úrodu nebyl ještě vyloučen; ukázalo se dodatečně, že trvalé sucho ve středním a západním Slovensku zničilo i skrovné naděje, které v úrodu byly kladeny ještě v červnu. Mimo to byly mnohé obce postiženy novými katastrofami krupobitními a požárními, takže povolené prostředky ukázaly se docela nepostačujícími. Proto vláda předkládá návrh, kterým se zvyšují částky jak celkového obnosu půjček, tak státní záruky za dlužníky, tak za ústavy za účelem půjček peníze si opatřujících. Současně se rozšiřuje výpočet peněžních ústavů, u nichž možno učiniti zápůjčky podle tohoto zákona.

Rozpočtový výbor se usnesl doporučiti slavnému senátu, aby schválil osnovu zákona ve znění dole otištěném.

V Praze, dne 10. listopadu 1931.

Dr. Karas v. r.,

Frant. Jan Kroiher v. r.,

předseda.

zpravodaj.Zákon

ze dne..............................1931,

jímž se mění zákon o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

Zákon ze dne 16. července 1931, č. 122 Sb. z. a n., o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931, mění se takto:

1. V § 1, odst. 2. zvyšuje se peníz 65,000.000 Kč na 100,000.000 Kč.

2. V § 2, odst. 1., č. 1 zvyšuje se peníz 5,000.000 Kč na 22,000.000 Kč a v č. 2 téhož odstavce peníz 25.000.000 Kč na 50.000.000 Kč.

3. V § 2, odst. 1., č. 2 nahrazují se slova: "u veřejnoprávních peněžních a sociálně-pojišťovacích ústavů" slovy: "u veřejnoprávních peněžních ústavů, veřejných fondů, spořitelen a pojišťovacích ústavů".

Čl. II.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provedou jej ministři zemědělství vnitra a průmyslu, obchodu a živností v dohodě s ministrem financí.