Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.Tisk 629.

Zpráva

imunitného výboru

o žiadosti krajského sudu v Liberci zo dna 14. června 1930 č. j. Nt IX. 62/30 za súhlas k stihaniu senátora Jozefa Pilza pre trestný čin dľa §u 81 tr. zák. (č. 1686/1930 preds.).

Skutková podstata.

Pri komunistických demonstráciach dňa 8. června 1930 o 1/2 11 hodine dopoludna predviedli na policejnú strážnicu, na radnicu v Liberci, nadstrážnik Václav Smetana a obv. inspektor Gustav Neumann demonstranta Ludvika Grubera. Na policajnej strážnici Gruber nechcel odevzdať stráži svoju dubovú palicu s kovovým bodlom, s ktorou sa oháňal kolom seba. Pri tejto príležitosti, podľa protokolu, spisaného u policajného riaditeľstva v Liberci, zo dňa 8. června 1930 a podľa výpovedi vypočutých svedkov nadstrážnika Václava Smetanu, obv. insp. Gustava Neumanna a Karla Kuthana, senátor Jozef Pilz bez toho, aby sa bol legitimoval, sa zamiešal do tohoto zákroku policajnej stráže, snažil sa vyrvať zatknutého Grubera z rúk policie a výkrikom: »Lasset ihn los« - prepuste ho - napadol strážnikov pästmi a pri tom uhodil do pŕs nadstrážnika Františka Kremra tak silne, že tento sa stal následkom tohoto úderu nemocným, a bol dľa lekarského svedectva pripojeného k spisom 1 týžden práce neschopným.

Krajský sud v Liberci na základe tohoto skutkového stavu veci žiada o súhlas k trestnému stíhaniu sen. Jozefa Pilza pre trestný čin dľa §u 81 tr. zák.

Návrh.

Imunitný výbor navrhuje, aby senát vyhovel žiadosti krajského sudu v Liberci zo dna 14. června 1930, č. j. Nt IX. 62/30, a dal súhlas k trestnému stíhaniu senátora Jozefa Pilza pre trestný čin dľa 81 tr. zák.

Dôvody.

Prísažnou výpovedou nadstrážnika Václava Smetanu, obv. inspektora Karla Kuthana a Gustava Neumanna, ako aj lekárskym svedectvem úradným policajným lekárom vystaveným, môže sa mať pred súdom za dokázané, že senátor Jozef Pilz svojím horeuvedeným jednaním dopustil sa trestného činu dľa §u 81 tr. zák.

Poneváč kvalifikácia trestného činu odpoveda zákonu a ustalenie oprávnenosti, potažné nesprávnosti takéhoto zákroku, patrí do kompetencie trest. sudu a poneváč čin senátora Jozefa Pilza nestojí v žiadnej súvislosti s jeho zákonodárným posláním, žiadosť krajského sudu vidí sa opodstatnenou a preto má sa jej vyhoveť.

V Prahe, dna 4. novembra 1931.

Šelmec v. r.,

Dr Farkas v. r.,

predseda.

zpravodaj.