Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.Tisk 630.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti krajského soudu v Liberci ze dne 6. května 1930, č. j. Nt VIII 24/30 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Josefa Pilze pro trestné činy podle §§ 3, 19 zák. shrom. a podle §§ 81, 82/2, 280 a 312 tr. z. (č. 1680/1930 předs.).

Skutková podstata.

V 57. schůzi senátu podal zpravodaj imunitního výboru dr Z. Farkas zprávu o žádosti shora citované (tisk 295). Na návrh senátora Nedvěda a druhů, s nímž projevil souhlas i zpravodaj, byla věc vrácena imunitnímu výboru s příkazem, vyslechnouti o obsahu obvinění p. senátora Pilze a nově věc projednati.

Imunitní výbor podle tohoto usnesení vyslechl ve svém zasedání dne 27. března a 3. listopadu 1931 senátora Pilze, který vylíčil věc v podstatě stejně, jako učinil dne 22. října 1930 v 57. schůzi senátu.

Po tomto výslechu usnesl se imunitní výbor učiniti senátu

návrh,

aby žádosti krajského soudu v Liberci bylo částečně vyhověno a aby senát dal souhlas k trestnímu stíhání senátora Josefa Pilze pro trestné činy podle §§ 81, 82/2, 312 tr. z., naopak však aby odepřel souhlas k trestnímu stíhání tohoto senátora pro trestné činy podle §§ 3 a 19 zák. shrom. a § 280 tr. z.

Důvody.

Imunitní výbor nemohl dospěti k zjištění pravého skutkového stavu, neboť mezi vylíčením senátora Josefa Pilze a členů policejní stráže, vyslýchaných v policejním řízení hned po události, je podstatný rozdíl, o kterém může rozhodnouti jedině soud v řádném řízení trestním. Proto setrval imunitní výbor na svém původním usnesení, aby senátor Pilz byl soudu vydán pro trestné činy podle §§ 81, 82/2 a 312 tr. z. Pro odepření vydání pro trestné činy podle §§ 5 a 19 zák. shrom. a § 280 tr. z. opírá se imunitní výbor o tytéž důvody, které jsou uvedeny v jeho zprávě ze dne 15. října 1930, tisk 295.

V Praze, dne 5. listopadu 1931.

A. Šelmec v. r.,

Dr Milota v. r.

předseda.

zpravodaj.