Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.Tisk 633.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti krajského soudu v Košicích ze dne 18. dubna 1931, č. j. Tk VI a 1370/27-36 za souhlas k stíhání senátora dr Zoltána Farkase pro přečin pomluvy podle §§ 1, 3 odst. II. č. 1 a 2 a § 9 č. 6 zák. čl. XLI/1914 (č. 3853/1931 předs.).

Skutkový stav.

Senátor dr Zoltán Farkas je obviněn, že dne 15. června 1927 ve schůzi zastupitelstva města Košic ve své řeči se vyjádřil o tehdejším starostovi města dru Pavlovi Novákovi, že jako advokát přijímá zastoupení v takových věcech, které se mají vyříditi u města, dále že v jeho advokátní kanceláři se uzavírají se soukromníky smlouvy, které se týkají města Košic a že takový postup není hodný úřadu starosty.

O obžalobě bylo konáno u krajského soudu v Košicích několikráte hlavní líčení ještě v době, kdy senátor Farkas nepožíval imunity člena Národního shromáždění, a senátor Farkas nastoupil důkaz pravdy o svém tvrzení, kterýžto důkaz však ještě úplně proveden nebyl.

Návrh.

Imunitní výbor navrhuje, aby senát dal svolení k dalšímu stíhání senátora dr Zoltána Farkase, neboť výtka, kterou vznesl ve schůzi obecního zastupitelstva proti starostovi města, je tak závažná. a dotýká se tou měrou veřejného zájmu, že mu musí býti ponechána možnost, aby pravdivost svého tvrzení prokázal. a to se může státi jen v zavedeném trestním řízení.

V Praze, dne 10. listopadu 1931.

Šelmec v. r.,

Dr Milota v. r.,

předseda.

zpravodaj.