Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.Tisk 636.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti krajského soudu v Praze ze dne 27. srpna 1931, č. j. Nt XIX-7/31-2, aby senát dal svolení k trestnímu stíhání senátora Wilhelma Niessnera pro přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem (č. 4690/1931 předs.).

Senátor Wilhelm Niessner je žalován soukromým žalobcem Josefem Joleschem pro uvedený přečin proto, že v čísle 17. časopisu »Volkswille«, ze dne 25. dubna 1931, jehož majitelem a vydavatelem je, uveřejněn byl tento článek:

»Jak se hroutí komunistické lži. Naši čtenáři budou se ještě pamatovati na to, že komunistický podpohlavár Josef Jolesch vyslovil ve schůzi nezaměstnaných tvrzení, že sociálně-demokratický okresní zástupce soudruh Krupička označil nezaměstnané jako práci se vyhýbající lůzu. Ježto se jednalo o to, vyvrátiti komunistům - Jolesch byl přece pouze vycvičeným papouškem - jejich utrhačství, nastoupil soudruh Krupička cestu žaloby. Důvěra ve vítězství Moskvana klesla ihned při prvním výslechu na bod mrazu a pustil se koktaje do zapírání, při čemž stále noví svědkové měli prokazovati jeho nevinu. Konečně nezbylo mu, než uveřejniti prohlášení v »Dělnických listech« na jeho útraty a zaplatiti útraty žalobce. Důkaz toho, jak lehkomyslně komunisté postupují při rozšiřování nepravdivých pověstí.«

Návrh.

Imunitní výbor neshledal v obsahu uvedeného článku takové urážky na cti, pro které by musel být senátor Wilhelm Niessner trestnímu stíhání vydán a proto navrhuje, aby senát k trestnímu stíhání senátora Wilhelma Niessnera svolení nedal.

V Praze, dne 10. listopadu 1931.

Šelmec v. r.,

Ant. Berkovec v. r.,

předseda.

zpravodaj.