Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.Tisk 638.

Návrh

senátorů Donáta, Vraného, Sáblíka, dr Šrobára a spol.,

kterým se ukládá vládě, aby učinila vhodná opatření ke zmírnění krise našeho dobytkářství.

V poslední době přímo neslýchaným způsobem poklesla cena hovězího dobytka. Zemědělci mající málo krmiva, jmenovitě slámy a sena, prodávají dobytek za každou cenu z obavy, že jej přes zimu nevyživí a následkem toho dobytek ztratí na váze, takže utrpí veliké ztráty. V minulých dnech prodáván byl hovězí dobytek v jižních Čechách 1 kg za 1.80 Kč, na Moravě na př. o trhu v Dačicích dne 4. listopadu prodávány byly krávy za 1.50 Kč za 1 kg, a to ještě velká část dobytka vůbec nebyla prodána.

Situací našeho dobytkářství zhoršuje ještě okolnost, že se k nám dováží velké množství dobytka cizího, jmenovitě rumunského na naše ústřední trhy ve velkých městech a tak sráží beztak již úžasně nízké ceny a při tom z toho naši konsumenti ničeho nemají.

Je třeba proto zameziti alespoň pro přechodnou dobu veliké nabídky domácího dobytka, dovoz cizího a za nejvhodnější způsob považujeme přísnější praksi v povolovacím řízení na dovoz hovězího dobytka, vepřů a masa.

Je také nutno pomocí postiženým zemědělcům, aby přes zimní měsíce mohli udržeti stav dobytka a nemusili jej nyní za nízké ceny vyprodávati. Musí proto byli povinností vlády, aby vhodnými nařízeními opatřila postiženým zemědělcům potřebná krmiva a stelivo. Je třeba zde jednati rychle, než bude dobytek vybit. Za tím účelem jeví se nutné snížení železničních tarifů na dovoz slámy a sena a dovolení hrabání hrabanky v lesích.

Z těchto důvodů navrhují podepsaní:

Slavný senáte, račiž se usnésti:

Vládě se ukládá, aby ke zmírnění krise našeho dobytkářství

1. prováděla povolovací řízení na dovoz hovězího dobytka, vepřů a masa s největším zřetelem na potřeby domácího dobytkářství a omezila dovoz cizího dobytka 00 nejvíce alespoň na dobu, pokud nezlepší se nynější úžasně nízké ceny.

2. snížila tarify na drahách na dovoz, slámy a krmiv,

3. umožnila zemědělcům opatřiti si hrabanku v lesích, aby tak slámu mohli použíti ke krmení.

V Praze, dne 12. listopadu 1931.

Donát, Vraný, Sáblík, dr Šrobár,

Dresler, Olejník, Ušák, Sechtr, Šimonek, Sehnal, Kroiher, Danko, Pivko, Stržil, dr Havelka, dr ing. Botto, Foit.