Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.Tisk 640.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne............................... 1931

o uzavírání krámů dne 24. prosince každého roku (na Štědrý den) o 17. hodině.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

(1) Dne 24. prosince každého roku (na štědrý den) musí býti obchodní místnosti odběratelům přístupné (krámy) i s náležejícími k nim pisárnami a sklady v živnostech obchodních, při prodeji zboží v živnostech výrobních, při prodeji zboží v konsumních spolcích a ve výrobních, stavebních, hospodářských, zemědělských, nákupních, prodejních a podobných družstvech, dále v živnosti zasilatelské a dopravní, uzavřeny nejpozději o 17. hodině.

(2) Kupující, kteří při zavření krámu jsou již v krámě, smějí býti ještě obslouženi.

§ 2.

Přestupky těchto předpisů trestá okresní úřad peněžitou pokutou do 1.000 Kč, v případě opakování vedle pokuty vězením do 14 dnů. Při nedobytnosti budiž uložená pokuta přeměněna na vězení podle míry zavinění.

§ 3.

Výhodnější ustanovení kolektivních a individuálních smluv, jakož i výhodnější zvyklosti co do dřívějšího než-li v § 1 uvedeného uzavírání, zůstávají v platnosti.

§ 4.

Tento zákon vstupuje v účinnost dnem vyhlášení a provedením jeho pověřuje se ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.

Důvodová zpráva.

Dřívější uzavírání obchodních a jiných živností je již dávným požadavkem zaměstnanectva a odůvodněno jest zejména zřetelem na zákon o osmihodinné době pracovní, který se za dosavadní platnosti ustanovení § 96 e) živnostenského řádu velmi často přestupuje. Tím větší měrou stupňují se požadavky zaměstnanectva v tomto směru pokud se týče uzavírám krámů, obchodních živností a místností v příbuzných závodech na štědrý den (24. prosince), kdy všude jinde, i v továrnách a dílnách, končí práce již o poledni nebo o dřívějších hodinách odpoledních, a jen v živnostech obchodních trvá práce do pozdních hodin večerních, a to v údobí, kdy na obchodní zaměstnanectvo při předvánočních nákupech ukládána jest zvýšená námaha fysická i duševní.

V tomto případě do velké míry stýká se zájem zaměstnanců i se zájmem zaměstnavatelů, neboť jde tu o všeobecně uznávaný svátek rodinný, poskytující nejkrásnější chvíle v kruhu rodinném. Proto také akce pro dřívější uzavírání krámů na Štědrý den nabývá vždy většího porozumění i v kruzích zaměstnavatelských, a celá řada gremií projevila již ochotu přistoupiti k dřívějšímu uzavírání krámů a ve velmi mnoha případech k dřívějšímu zavírání krámů již došlo.

Poslanecké sněmovně Národního shromáždění předloženy byly proto iniciativní návrhy posl. Tučného, č. tisku 715, posl. Kleina, č. t. 767, posl. Macouna, č. t. 777, vesměs z III. volebního období, navrhující zákonem stanovenou uzavírací hodinu na štědrý den o 17. hodině odpolední v živnostech obchodních a v závodech jim příbuzných. O těchto iniciativních návrzích jednáno bylo také již v sociálně-politickém výboru poslanecké sněmovny dne 3. prosince 1930, avšak pro krátkost času příslušný zákon nemohl býti včas projednán. Připomíná se, že obdobná úprava byla předsevzata v Německu již zákonem ze dne 13. prosince 1929, č. 44 ř. z.

Poněvadž jde o uskutečnění dávného přání zaměstnanectva, jež dochází i porozumění v kruzích zaměstnavatelských, dále poněvadž skutečně již v pozdních hodinách odpoledních předvánoční prodej značně poklesá a omezuje se jen na drobnější nákupy zapomenutých věcí a poněvadž konkurenční obavy jednotnou zákonnou úpravou této otázky mohou býti rozptýleny, připravilo ministerstvo sociální péče na podkladě zmíněných iniciativních návrhů tento vládní návrh zákona, odůvodněný výše uvedenými zřeteli.

Podle tohoto návrhu stanoví se uzavírací hodina krámů, obchodních místností odběratelům přístupných a náležejících k nim pisáren a skladů v živnostech obchodních při prodeji zboží výrobních živností, při prodeji konsumních spolků a jiných výrobních, stavebních, hospodářských, zemědělských, nákupních a prodejních družstev, jakož i v živnosti zasilatelské a dopravní na 17. hodinu odpolední, při čemž mají zůstati v platnosti ustanovení kolektivních smluv a zvyklosti, pokud jsou výhodnější pro zaměstnance nežli navržené ustanovení zákona.

Vláda doporučuje, aby tento návrh byl v obou sněmovnách přikázán výborům sociálně-politickému a živnostensko-obchodnímu k podání správy ve lhůtě co nejkratší, aby zákon nabyl účinnosti přede dnem 24. prosince letošního roku.

V Praze, dne 20. listopadu 1931.

Předseda vlády:

Udržal v. r.

Ministr sociální péče:

Dr Czech v. r.