Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.Tisk 641.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 1465) o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiém (tisk 1473).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky československé schválila ve 148. schůzi dne 26. listopadu 1931 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne....................... 1931

o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem.

Národní shromáždění republiky československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

K dani důchodové (hlava I. zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních), vyměřené za berní léta 1930 a 1931 z důchodu převyšujícího Kč 30.000 se vybere přirážka podle § 2 tohoto zákona.

§ 2.

(1) Přirážka činí při zdaněném důchodu:

nad

30.000 Kč

až do

do

40.000 Kč

.. 6%

"

40.000 Kč

"

"

50.000 Kč

.. 9%

"

50.000 Kč

"

"

60.000 Kč

.. 13%

"

60.000 Kč

"

"

80.000 Kč

.. 18%

"

80.000 Kč

"

"

100.000 Kč

.. 24%

"

100.000 Kč

"

"

.. 30%daně důchodové, vyměřené podle ustanovení §§ 18 až 22, po případě § 34 zákona o přímých daních.

(2) Přirážka bude vyměřena tak, aby z důchodu podrobeného vyššímu procentu přirážky nezbylo po jejím odečtení méně než zbude z nejvyššího důchodu podrobeného nejblíže nižšímu procentu přirážky po odečtení přirážky naň vypadající.

(3) Při výpočtu přirážky budiž tato zaokrouhlena dolů na celé Kč.

§ 3.

Přirážka se vybere také k dani důchodové sražené v roce 1930 a 1931 podle ustanovení § 13, odst. 2. zákona o přímých daních, a to procentem připadajícím podle § 2 tohoto zákona na důchod podle cit. § 13, odst. 2. dani podrobený, převyšuje-li tento důchod v roce, na který se přirážka vybírá, 30.000 Kč.

§ 4.

(1) Přirážku podle §§ 1 a 3 tohoto zákona vyměří (vypočte) a předepíše vyměřovací úřad příslušný k vyměření daně důchodové podle všeobecných ustanovení zákona o přímých daních.

(2) Výše přirážky bude poplatníku oznámena v platebních rozkazech na daň důchodovou, po případě samostatnými platebními rozkazy.

(3) Proti samostatným platebním rozkazům podati lze odvolání jen co do výpočtu přirážky; o odvolání tom rozhodne finanční úřad II. stolice.

(4) Přirážka není podkladem pro vyměřování a vybírání jakýchkoli přirážek a příspěvků; její výnos náleží státu.

§ 5.

Přirážka jest splatná do 30 dnů po doručení příslušného platebního rozkazu na daň důchodovou, po případě příslušného platebního rozkazu na přirážku. U příjemců služebních požitků jest v této lhůtě splatno pouze 50% přirážky; zbytek jest splatný do dalších 30 dnů.

§ 6.

Přirážka jest součástí daně důchodové a platí tedy pro ni, pokud nebylo v předchozích paragrafech jinak stanoveno, obdobně ustanovení zákona o přímých daních platná pro daň důchodovou.

§ 7.

(1) K dani z tantiém, sražené v letech 1931 a 1932 podle ustanovení § 183 zákona o přímých daních při výplatě požitků, vybere se:

a) činí-li požitky společností celkem vyplacené nejvýše 50.000 Kč, přirážka 100%;

b) činí-li více než 50.000 Kč, nejvýše však 100.000 Kč, přirážka 150%;

c) činí-li více než 100.000 Kč, přirážka 200%.

(2) Přirážku podle odst. 1. vyměří a předepíše příjemcům požitků vyplacených v roce 1931 vyměřovací úřad příslušný ku vyměření zvláštní daně výdělkové podle § 249, odst. 1., písm. c) zákona, o přímých daních a to v sídle společnosti. Odvolání lze podati pouze proti výpočtu přirážky. Přirážka jest splatná do 30 dnů po doručení příslušného platebního rozkazu.

(3) Z požitků vyplacených v roce 1932 vyberou přirážku v odst. 1. uvedenou společnosti srážkou při výplatě požitků současně s daní z tantiém a odvedou ji státní pokladně.

(4) Jinak zůstávají ustanovení cit. § 183 nezměněna.

§ 8.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; jeho provedením se pověřuje ministr financí.

J. Malypetr v. r.,

předseda.

Dr Říha v. r.,

J. Dubický v. r.,

sněm. tajemník.

zapisovatel.