Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.Tisk 642.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 1466) o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (tisk 1474).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky československé schválila ve 148. schůzi dne 26. listopadu 1931 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne............... 1931

o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Srážky z platů.

§ 1.

V roce 1932 budou se konati z platů níže uvedených srážky ve výši zde stanovené.

§ 2.

Z platu presidenta republiky stanoveného zákonem ze dne 12. srpna 1921, č. 290 Sb. z. a n., sráží se 150.000 Kč a z peníze určeného týmž'Zákonem na výdaje jeho úřadu 350.000 Kč ročně.

§ 3.

Z platů předsedů, místopředsedů a členů obou sněmoven Národního shromáždění podle § 1 zákona ze dne 18. března 1921, č. 115 Sb. z. a n., sráží se.........6%,

z dalších platů

předsedů obou sněmoven Národního shromáždění podle § 3 zmíněného zákona... 12%

a místopředsedů obou sněmoven Národního shromáždění podle § 2 téhož zákona.. 6%.

§ 4.

Z platu předsedy vlády stanoveného zákonem ze dne 20. prosince 1918, č. 94 Sb. z. a n., sráží se 16.000 Kč a z platů ostatních členů vlády stanovených týmž zákonem po 12.000 Kč ročně; z representačního přídavku předsedy vlády a ministra věcí zahraničních stanoveného v § 2 zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 317 Sb. z. a. n., se sráží po 14.000 Kč ročně.

§ 5.

(1) U zaměstnanců, na které se vztahuje zákon ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n. (platový zákon), nebo předpisy na základě § 210, odst. 1. téhož zákona vydané a jejichž pensijní základna převyšuje, pokud jde o úředníky, státní osoby učitelské a důstojníky, 54.000 Kč, a pokud jde o soudce, 55.500 Kč ročně, sráží se 4% platů tvořících pensijní základnu, při čemž však touto srážkou nesmějí tyto platy klesnouti pod 54.000 Kč, u soudců pod 55.500 Kč ročně. Převyšuje-li pensijní základna 66.000 Kč, u soudců 66.900 Kč ročně, sráží se 8%.

(2) U zaměstnanců, na které se vztahuje platový zákon nebo předpisy na základě § 210, odst. 1. téhož zákona vydané a jejichž stálé služební příjmy přesahují 100.000 Kč ročně, sráží se vedle srážky podle odstavce 1. ještě 12% ostatních stálých služebních příjmů srážkou podle 1. odstavce nedotčených. Stálými služebními příjmy podle předchozí věty rozumějí se veškeré služební příjmy příslušející nebo povolené podle platového zákona nebo podle předpisů na základě § 210, odst. 1. téhož zákona vydaných i pravidelné přídavky a odměny jakéhokoliv druhu, pokud nejsou náhradou služebních výloh. Služební příjmy zaměstnancovy po této srážce nesmějí však činiti méně, než kdyby jeho stálé služební příjmy činily 100.000 Kč.

(3) Z částky sražené podle předchozích odstavců se neplatí pensijní příspěvky.

§ 6.

Stejným srážkám se podrobují odpočivné (zaopatřovací) platy příslušející podle zákona č. 103/1926 Sb. z. a n. nebo podle předpisů na základě § 210, odst. 1. téhož zákona vydaných, dále podle zákona ze dne 20. května 1930, č. 70 Sb. z. a n., nebo podle předpisů na základě § 12 téhož zákona vydaných, pokud převyšují míru stanovenou v § 5, odst. 1.

§ 7.

(1) Ustanovení §§ 5 a 6 platí obdobně pro platy státních zaměstnanců ve smluvním poměru a zaměstnanců veřejnoprávních korporací a ústavů uvedených v § 212, odst. 1. platového zákona.

(2) Není-li pensijní základna určena, stanoví základnu pro srážku příslušný státní ústřední úřad v dohodě s ministerstvem financí.

Vánoční příspěvek.

§ 8.

Zákonem ze dne 14. října 1930, č. 144 Sb. z. a n., stanovený vánoční příspěvek státním zaměstnancům a učitelům v činné službě nebudiž v roce 1931 vyplácen s výjimkou obsaženou v § 9.

§ 9.

(1) Za podmínek stanovených zmíněným zákonem vyplatí se v prosinci 1931 osobám uvedeným v § 1 téhož zákona, jejichž pensijní základna nepřesahuje výměru služného

a) 7. platové stupnice stupně c) státních pragmatikálních úředníků, 30% příslušného vánočního příspěvku,

b) 6. platové stupnice stupně d) státních pragmatikálních úředníků, jsou-li ženatí, 40% příslušného vánočního příspěvku,

c) 4. platové stupnice stupně d) státních pragmatikálních úředníků, požívají-li výchovného nebo příspěvku na dítě podle § 144 platového zákona neb obdobných předpisů, 50% příslušného vánočního příspěvku.

(2) Je-li pensijní základna zaměstnancova vyšší, než jest uvedeno v odstavci 1., nedosahuje-li však výše součtu služného té které platové hranice uvedené v témže odstavci a zkráceného vánočního příspěvku, obdrží zaměstnanec vánoční příspěvek v částce odpovídající rozdílu na tuto výši.

§ 10.

Zaměstnancům veřejnoprávních korporací a ústavů uvedených v § 212, odst. 1. platového zákona smí býti vánoční příspěvek vyplacen pouze v mezích ustanovení §§ 8 a 9.

Všeobecné a závěrečné ustanovení.

§ 11.

Vláda se zmocňuje, aby vládním nařízením prodloužila platnost tohoto zákona ve stejném rozsahu na další rok.

§ 12.

Tento zákon nabývá účinnosti pokud jde o srážky z platů, dnem 1. ledna 1932, a pokud jde o vánoční příspěvek, dnem 1. prosince 1931, a provedou jej všichni členové vlády.

J. Malypetr v. r.,

předseda.

Dr Říha v. r.,

J. Dubický v. r.,

sněm. tajemník.

zapisovatel.