Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.Tisk 643.

Zpráva

rozpočtového výboru

o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 641) k vládnímu návrhu zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem.

Vládní návrh zákona, jemuž dostalo se již souhlasu poslanecké sněmovny, zavádí přechodně pro dvě léta přirážku k dani důchodové ve výši 6-30% z její základní sazby při zdaněných důchodech nad 30 tisíc Korun a přirážku 100 až 200% k dani z tantiem.

Znamená to v nejednom směru zpětný odklon od zásad reformy přímých daní z r. 1927. Novým zákonem zavádí se znova progresivní přirážka k progresivní sazbě daně po způsobu a téměř ve výši někdejší válečné přirážky k osobní dani z příjmu, ruší se pro přirážku normální čtvrtletní lhůty platební. Právem vytýká se dále tomuto zákonu s hlediska ustálených zásad daňového zákonodárství, že zpětnou účinností postihuje přirážka důchod let 1930 a 1931, již spotřebovaný, a že lhůty splatnosti jsou časově obtížný pro poplatníky, zejména pro veřejné zaměstnance, jimž souběžným zákonem zkracují se služební požitky. V jednání rozpočtového výboru bylo také poukazováno na to, že nový zákon zvýší i pro budoucnost snahu zatajovati důchody a vyslovovány obavy, budou-li úřady finanční zatížené prováděním nového zákona moci zkoumati přiznávky s důkladností potřebnou k tomu, aby zamezeny byly defraudace daně důchodové a aby tím také odčiněn byl posavadní nepoměr mezi zdaněním pevných platů úřednických a jiných důchodů méně zjevných.

Uvažuje však potřebu rychlého rozmnožení státních příjmů rozpočtový výbor usoudil, že dlužno smířiti se s vládním návrhem zákona i přes tyto závady a doporučuje senátu, aby přistoupil beze změny k usnesení poslanecké sněmovny, kterým byl tento vládní návrh schválen ve znění sen. tisku č. 641.

V Praze, dne 27. listopadu 1931.

Dr J. Karas v. r.,

Dr. Vl. Fáček v. r.,

předseda.

zpravodaj.