Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.Tisk 644.

Zpráva

I. sociálně-politického výboru II. rozpočtového výboru

o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 642) k vládnímu návrhu zákona o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě.

I.

Jako blesk z jasného nebe sjíždí na státní zaměstnance opatření ve formě snížení a dokonce odejmutí t. zv. 13. platu. Již ta okolnost, že ještě před třemi týdny, když trousily se zprávy o snížení platů, s nejautoritativnějších míst bylo popřeno, že by podobný úmysl stával, dává nasvědčovati tomu, že teprve v posledních dnech musilo dojíti k událostem, jež ministru financí znemožňují, aby mohl vyplatiti plný vánoční přídavek. Nebudeme pátrati po příčinách tohoto náhlého rozhodnutí, neboť máme, vlastně musíme míti důvěru k ministru financí a celé vládě, že neděje se tak snad pouze z obyčejných úsporných důvodů, jako tomu bylo při škrtech v jiných rozpočtových položkách, nýbrž že se přikročuje k tomuto škrtu z důvodů krom obyčejných, z důvodů, jež ve svých důsledcích šly by nad naše síly, kdyby jim nebylo zavčas čeleno. Vždyť tu neběží snad pouze o státní zaměstnance, jichž životní niveau se o tolik a tolik korun snižuje, zde jde také o konsumenty, u nichž se stlačuje kupní schopnost, což postihne armádu živnostníků a obchodníků, a to právě v nejcitlivější době vánoční, kdy každý, kdo jen trochu může, pod kouzlem těchto svátků rád kupuje a vydává. Pro obchod a živnosti, těžce zkrušené panující hospodářskou krisi, není jistě maličkostí, jestliže vedle statisíců nezaměstnaných, vypnutých eo ipso z konsumu, vyřazuje se 200 milionů korun z vánočního trhu, jež měly připadnouti státním zaměstnancům, a jež by byly zcela určitě se proměnily ve zboží, neboť myslím, že nebude mezi námi ani jediného pošetilce, kdož by snad věřil, že by snad statisíce státních zaměstnanců s příjmem 700, 800 až 1000 komunami uložily vánoční přídavek do záložen nebo spořitelen. A nejde pouze o statisícovou armádu státních zaměstnanců a zaměstnanců státních podniků. jde ještě o další armádu rovněž do tisíců a tisíců jdoucí, t. j. veřejných zaměstnanců, jež snížení a odejmutí vánočního přídavku postihuje stejně, takže můžeme směle říci, že dalších 200 milionů korun ne-li více uniká vánočnímu trhu.

Opakujeme znovu, že již tato okolnost, když již ani nepřihlížíme k mravním škodám, jež se tímto náhlým opatřením ze snadno pochopitelných psychologických důvodu v řadách poškozených způsobí, seznáváme, že pouze nesmírně důležité důvody přiměly vládu, aby sáhla k tomuto opatření, jehož důsledky ponesou statisíce občanů republiky buď přímo nebo nepřímo, a že nemůžeme, vlastně správněji řečeno nesmíme pochybovati o správnosti tohoto kroku a že i když neradi musíme dáti svůj souhlas, neboť víme a tušíme, i když to nemůžeme vykřičeti do světa, že tímto na pohled krutým zásahem zabraňujeme jinému zlu nebo počátku jiného zla, o němž dnes hovořiti nelze.

Někdy operativní zákrok, je-li přivoděn včas, i když pro okamžik bolí, přináší ozdravení; doufejme, že bude tomu tak i nyní, u tohoto zákroku.

A zejména státním zaměstnancům klademe na srdce, aby v zákroku tom, jenž se provádí na jejich těle a jenž je důsledkem strašlivé světové krise, kterou možno srovnati s epidemií. a kterou byly již před nimi postiženy statisíce daleko sociálně slabších dělníků, nespatřovali snad akt, který nebyl náležitě uvážen, nebo dokonce snad akt nepřátelství, nýbrž naopak, akt, jenž v budoucnosti přinese jim prospěch tím, že jejich platy, vyjádřené dobrou nezměnitelnou čsl. korunou, nejen že se v kupní síle nezmění, nýbrž ještě více zhodnotí, okolnost, která kromě Francie nenajde se ani v jediném z evropských států.

Samozřejmě, že úsporná opatření nesmí se zastaviti pouze před státními a veřejnými zaměstnanci, a že bude nutno postihnouti i vrstvy jiné a zejména neúprosně domáhati se daňových nedoplatků.

Vytýká se, a to právem, že mělo se přijíti s předlohou dříve a že státní zaměstnanci neměli býti udržováni v naději, že k výplatě dojde. Již z kraje uvádí se, že musí tu býti kromobyčejné důvody, proč se tak děje, a že tyto důvody musily se vyskytnouti teprve v poslední chvíli. A tak tomu asi ve skutečnosti fest. Kdo by byl ještě před několika týdny troufal si říci, že se zhroutí libra a že v důsledku toho dojde k všeobecné měnové krisi nejen v Evropě, ale i v Americe, kdo mohl předvídati insolvenci Německa, devisová opatření ve všech státech, jež přirozeně působí zhoubně na náš vývoz a i jiné události překotně se valící? Kdo by chtěl upírat nutnost protiopatření s naší strany, aby naši korunu nepostihlo totéž, co postihlo měny jiné? A předpokladem stálosti měny je rozpočet v rovnováze. A rovnováha našeho rozpočtu je v důsledku právě uvedených událostí krajně ohrožena, neboť aktivita našeho zahraničního obchodu stále klesá a není vyloučeno, že bude příští rok dokonce i pasivní.

V podobných okamžicích, kdy nikdo nemůže bezpečně říci, co přijde v nejbližší době, musí bdělá finanční správa býti na vše připravena a učiniti všechna opatření, aby nenadešla katastrofa.

A znova nutno podotknouti, že podobná katastrofa postihla by v prvé řadě státního zaměstnance jako tomu bylo v inflační době z roku 1920. Snad se namítne, že ušetřená částka 200 milionů korun je příliš nízkou, aby mohla zapůsobiti účinně na rozpočtovou rovnováhu. Nebudiž zapomínáno, že situace je taková, že musí se i s touto částkou počítati a že to není jediné opatření, které se podniká, a že celkem musí se ušetřit asi l miliarda, a že není vyloučena nutnost dalších úspor.

Krátce řečeno, vše je v sázce. Pokud jde o předlohu, jedná se o dvě věci: o srážky z platů a o vánoční přídavek.

Srážky z platů týkají se:

platu presidenta a

peníze, určeného na jeho kancelář,

dále z platů předsedů, místopředsedů a členů obou sněmoven N. S.,

dále z dalších platů předsedů a místopředsedů obou sněmoven N. S.,

dále platu předsedy vlády a platů ostatních členů vlády, dále representačních přídavků předsedy vlády a ministra věcí zahraničních,

dále platů státních zaměstnanců 1. a 2. platové stupnice a soudců a profesorů, pokud jejich platy odpovídají platům těchto platových stupnic, jakož i vojenských osob,

dále státních zaměstnanců mimo platové stupnice,

konečně odpočivných a zaopatřovacích platů pokud převyšují míru stanovenou pro právě uvedené aktivní zaměstnance.

Stejná opatření platí také i na platy státních zaměstnanců ve smluvním poměru a zaměstnanců veřejnoprávních korporací a ústavů jak jsou uvedeny v paragrafu 212, odst. 1 platového zákona.

Druhá část předlohy týká se vánočního přídavku, a to v tom smyslu, že nevyplatí se ve výši stanovené zákonem ze dne 14. října 1930, č. 141 Sb. z. a n., nýbrž s tímto omezením:

zaměstnancům, jichž pensijní základna nepřesahuje výměru služného

a) 7. platové stupnice stupně c) státních pragmatikálních úředníků 30% příslušného vánočního příspěvku, t. j. do 12.600 Kč,

b) 6. platové stupnice stupně d) státních pragmatikálních úředníků, jsou-li ženatí, 40% příslušného vánočního příspěvku, t. j. do 19.800 Kč,

c) 4. platové stupnice stupně d) státních pragmatikálních úředníků, požívají-li výchovného nebo příspěvku na dítě podle § 144 platového zákona neb obdobných předpisů, 50% příslušného vánočního příspěvku, t. j. do 39.000 Kč.

Je-li pensijní základna zaměstnancova vyšší, než je uvedeno v odstavci 1., nedosahuje-li však výše součtu služného té které platové hranice uvedené v témže odstavci a zkráceného vánočního příspěvku, obdrží zaměstnanec vánoční příspěvek v částce odpovídající rozdílu na tuto výši.

Zaměstnancům veřejnoprávních korporací a ústavů uvedených v § 212, odst. 1. platového zákona smí býti vánoční příspěvek vyplacen pouze v mezích ustanovení §§ 8 a 9.

Z předneseného vysvítá, že jde o zákon dočasný, přechodný a že dojde k jeho zrušení, jakmile to poměry dovolí. Vláda se ovšem zmocňuje, aby mohla vládním nařízením prodloužiti platnost tohoto zákona o jeden rok kdyby se i v příštím roce ukázala toho potřeba.

Dále vysvítá z předlohy, že postiženi jsou jak zaměstnanci nižší tak i vyšší, neboť poslední jsou postiženi tím, že ztrácí obvyklé remunerace, nyní vánoční přídavek, dále dolehne na ně zvýšená daň důchodová a přímé snížení základních platů.

Pokud jde o způsob výplaty restringovaného vánočního přídavku, zůstávají v platnosti dosavadní předpisy.

Suspendovaným zákonem nebylo stanoveno minimum a stalo se tak zvláštním usnesením ministerské rady a podobně stane se tak i nyní. Minimum má činiti 300 Kč a bude příslušně progresivně odstupňováno.

I když je předloha nepopulární a způsob, jakým se vyřizuje, neobvyklým, nutno s ní z vyšších důvodů státních a státní pokladny vysloviti souhlas, aby nedošlo k horšímu. Částky, o něž bude vánoční přídavek nižší, nebo platy representují do jisté míry pojištění řádných platů do budoucnosti.

Sociálně-politický výbor velmi zevrubně pojednal o předloze a téměř jednomyslně se usnesl doporučiti plenu senátu, aby schválil usnesení poslanecké sněmovny ve znění obsaženém. v sen. tisku č. 642.

Konečně schválil výbor resoluci, již rovněž doporučuje plenu senátnímu ku přijetí.

V Praze, dne 27. listopadu 1931.

V. Johanis v. r.,

R. Pánek v. r.

předseda.

zpravodaj.II.

Rozpočtový výbor pojednal ve své schůzi o vládním návrhu zákona o úsporných opatřeních ve veřejné správě a usnesl se doporučiti slavnému senátu, aby schválil osnovu zákona podle znění, jak se na něm usnesl výbor sociálně-politický a jak je obsaženo v sen. tisku č. 642.

Zároveň doporučuje výbor přijetí připojených resolucí.

V Praze, dne 27. listopadu 1931.

Dr J. Karas v. r.,

J. J. Krejčí v. r.,

předseda.

zpravodaj.Resoluce

navržená výborem sociálně-politickým a výborem rozpočtovým.

Vládě se ukládá, aby věnovala pozornost cenovým poměrům, zvláště u životních potřeb. Je zjištěno, že ceny potravin v konsumu v poměru proti cenám předválečným neklesají tak, jak klesly mzdy a jiné důchody. Když se zmenšuje příjem, ať v jakékoli formě dělníkům a veřejným zaměstnancům, je nutno je chránit při opatřování životních potřeb. Státní správa nechť uvažuje, jakými prostředky ceny životních potřeb je možno snižovat, zvláště u zboží a potravin, které se u nás vyrábí a produkují.

Výbor současně žádá vládu, aby v nejbližší době předložila slibovanou osnovu o kartelech, aby bylo možno tato sdružení veřejně kontrolovati, zač vyrábí, obchodují a zač své výrobky prodávají.

Resoluce

navržená výborem rozpočtovým.

Rozpočtový výbor žádá naléhavě, aby byla provedena s největším urychlením ustanovení § 2 odstavce (1), (2), 1. a 2. zákona ze dne 22. prosince 1924, č. 286 Sb. z. a n., o úsporných opatřeních ve veřejné správě.

Současně žádá, aby mu byla podána v nejkratší době podrobná zpráva o působnosti komise, která byla nařízena § 2 odst. (2) téhož zákona.