Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

 Tisk 652.

Původní znění.

Antrag

der Senatoren Stöhr, Luksch, Kahler, lkert, Lichtneckert, Lippert, Spies, A. Scholz und Genossen,

durch welchen die Regierung aufgefordert wird, tatsächlich wirksame Massnahmen zum Schutze der heimischen Viehproduktion ehestens zu treffen.

Unsere Viehproduktion ist durch die herrschenden, Verhältnisse, in eine überaus ungünstige Position gedrängt. Die Verhältnisse nehmen, von Woche zu Woche verschärftere Fommen an und halben Viehpreise gezeitigt, die für unsere heimische Landwirtschaft als ruinös zu bezeichnen sind und den Ruin unserer Landwirtchaft auch herbeiführen müssen. Von einer Rentabilität unserer Viehproduktion kann man schon seit vielen Jahren nicht mehr sprechen, da die Viehpreise dem letzten Jahre weit unter den engenem Produktionskosten notieren. Wals hier vom Betriebszweige »Viehproduktion« gesagt ist, gilt leider auch von allen anderen Betriebszweigen unserer Landwirtschaft, deren Existenz unter denselben Verhältnissen mehr als gefährdet erscheint.

In verschiedenen Gebieten, der Republik herrschte seit Frühsommer des laufenden Jahres Futtermangel, welcher Umstand die Landwirte der in Frage kommen den Gebiete bemüssigtes Notverkäufe in ihren Viehbeständen: zu tätigem u zw. zu tätgen in einer Weise und unter Umständen, die den Betroffenen auf Jahre hinaus in seiner Wirtschaft und damitt in seiner Existenz sehr schwer schädigen. Die Folgen derartiger Notverkäufe, insbesonders von Vieh, sind uns aus der Erfahrung bestns bekannt. Die Landwirte in den Gebieten, wo Futtermangel nicht herrschte, tätigten Ankäufe von Vieh in den vorerwähnten Gebieten und sind heute durch diese Ankäufe genau so geschädigt als jene Landwinte, welche aus Futtermangel Viehverkäufe tätigen mussten. Preise bei Rindvieh im Rahmen von 1 Kč bis 150 Kč per kg Lebendgewicht sind in einem Grossteile der Gebiete der Republik heute als Tagesnotierung zu bezeichnen.

In den Gebieten, wo Futtermangel nicht herrschte, sind die Stallungen der Landwirte mit Vieh der verschiedensten Kategorien und Gattungen überfüllt, Rindvieh und Schweine zu verkaufen, ist heute im bäuerlichen. Betriebe so gut wie unmöglich, Der Bauer muss heute schon eine ausgesprochene Protektion bei einem Fleischer in der Stadt haben, wenn er ihm ein, Stück Rindvieh oder Schwein abkauft.

Trotz der bestehenden heimischen Ueberproduktion an Rindvieh und Schweinen werden noch grosse Mengen von Vieh zu uns allwöchentlich aus dem Auslande eingeführt, durch welche Einfuhr sich die herrschenden Absatz- und Preisverhältnisse nur noch verschärfen. Die Antragsteller haben zu wiederholten Malen auf die Fodgen verwiesen, welche unserer heimischen Landwirtschaft und deren Viehproduktion durch derartige Verhältnisse drohen: und dass bezüglich der Einfuhr von Vieh aus dem Auslande dringende Abhilfe seitens der Regierung ehestens geschaffen werden mus. Dass der Konsum aus den herrschenden Verhältnissen am Vieh- und Fleisch markte bis nun blutwenig Nutzen und Vorteil zu ziehen, vermochte, ist ja allgemein bekannt und wurde von den Antragstellern schon so oft betont.

Die bestehende heimische Ueberproduktion an Rindvieh und Schweinen fordert naturgemäss betreffend der Einfuhr von Vieh aus dem Auslande seitens unserer Regierung Ergreifen von, Masszvahznen, wodurch die heimische Landwirtschaft in der entsprechend notwendigen Weise geschützt wird. Die Einfuhr von Vieh aller Gattungen, von Fleisch und Fett, weiters von Milch und allen Milchprodukten muss in das Bewilligungsverfahren eingereiht werden und muss dieses Bewilligungsverfahren auch so gehandh abt werden, dass der angestrebte Zweck damit auch tatsächlich erreicht wird,

Der Landwirtschaft in den durch Elementarkatastrophen betroffen Gebieten sind durch Zuwendungen seitens des Staates die Möglichkeit der Erhaltung des Restes ihrer Viehbestämde zu beten.

Prag, am 27. November 1931.

Stöhr, Luksch, Kahler, Ikert, Lichtneckert, Lippert, Spies, A. Scholz, Sechtr, Sáblík, Chlebounová, Stržil, Sehnal, Dresler, Foit.

 

Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

 Tisk 652.

Překlad.

Návrh

senátorů Stöhra, Luksche, Kahlera, Ikerta, Lichtneckerta, Lipperta, Spiese, A. Scholze

a soudr.

kterým se vláda vybízí, aby co nejdříve provedla skutečně účinná opatření na ochranu domácího dobytkářství.

Naše dobytkářství je panujícími poměry zatlačeno do postavení nadmíru nepříznivého. Poměry nabývají každého týdne ostřejších forem a způsobily ceny dobytka, které pro naše domácí zemědělství nutno označiti za zkázonosné a které také musí přivoditi zkázu našeho zemědělství. O nějaké rentabilitě našeho dobytkářství nelze již od mnoha let mluviti, poněvadž ceny dobytka v posledních letech jsou daleko pod vlastními výrobními náklady. Co zde řečeno o oboru »dobytkářství«, platí bohužel také o jiných oborech našeho zemědělství, jehož existence za těchže poměrů jeví se býti více než ohroženou.

V různých krajinách republiky panoval od začátku léta tohoto roku nedostatek píce, kterážto okolnost nutila zemědělce těchto krajin prováděti ve stavu jejich dobytka prodeje z nouze, a to prováděti je způsobem a za okolností, které postiženého na celá léta velmi těžce poškozují v jeho hospodářství a tím v jeho existenci. Následky takovýchto prodejů z nouze, obzvláště dobytka, jsou nám ze zkušenosti nejlépe známy. Zemědělci v krajinách, kde nebylo nedostatku píce, nakupovali dobytek v prve zmíněných krajinách a jsou dnes těmito nákupy právě tak poškozeni jako zemědělci, kteří pro nedostatek píce museli dobytek prodávati. Ceny dobytka v rámci od 1 Kč do 150 Kč za 1 kg živé váhy nutno dnes ve většině krajů republiky označiti za běžné.

V krajinách, kde nebylo nedostatku píce, jsou stáje zemědělců přeplněny dobytkem nejrůznějších kategorií a druhů. Prodávati hovězí dobytek a vepře je dnes v selských podnicích téměř nemožné. Sedlák musí dnes míti již vyslovenou protekci u řezníka ve městě, když ten mu odkoupí kus hovězího dobytka nebo vepře.

Přes stávající domácí nadprodukci hovězího dobytka a vepřů dováží se k nám každého týdne ještě velké množství dobytka z ciziny, kterýmžto dovozem se panující poměry odbytové a cenové jen ještě přiostřují. Navrhovatelé poukázali opětovně na následky, které našemu domácímu zemědělství a jeho dobytkářství hrozí vlivem takovýchto poměrů, a že stran dovozu dobytka z ciziny musí vláda co nejdříve zjednati naléhavou nápravu. Že konsum z panujících poměrů na trhu dobytka a masa mohl míti dosud pramálo užitku a výhod, je přece všeobecně známo a navrhovatelé to již tak často zdůraznili.

Tato domácí nadprodukce hovězího dobytka a vepřů vyžaduje přirozeně toho, aby se naše vláda ve příčině dovozu dobytka z ciziny uchopila prostředků, kterými se přiměřeně nutným způsobem chrání domácí zemědělství. Dovoz dobytka všeho druhu, masa a tuků, dále mléka a všech mléčných výrobků nutno zařaditi do povolovacího řízení a musí se toto povolovací řízení prováděti také tak, aby tím také skutečně bylo dosaženo zamýšleného cíle.

Zemědělství v krajinách živelními pohromami postižených poskytnuta budiž podporami se strany státu možnost udržeti zbytek stavu jeho dobytka.

V Praze, dne 27. listopadu 1931.

Stöhr, Luksch, Kahler, Ikert, Lichtneckert, Lippert, Spies, A. Scholz, Sechtr, Sáblík, Chlebounová, Stržil, Sehnal, Dresler, Foit.