Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 654.

Původní znění.

Antrag

des Senators Franz Scholz und Genossen

auf Zuerkennung der 35 jährigen Dienstzeit für die Werkmeister, für die Werkführer und für die Kanzleiangestellten der čsl. Tabakregie.

Die Geferfigten beantragen:

Der hohe Senat wolle beschliessen:

Die Regierung wird beauftragt, dass sie im Sinne des § 210 des Gesetzes vom 24. Juni 1926, Zahl 103 der S. d. G. u. V. eine Versordnung auf Zuerkennung der 35 jähhrigen Dienstzeit für die Werkmeister, für die Werkführer und für Kanzleiangestellte der čsl. Tabakregie mit folgendem Wortlaut herausgibt:

§ 1.

Für die Werkmeister, Werkführer und Kanzleiangestellten bei der čsl. Tabak regie wird an Stelle der bisherigen 40 Dienstjahre die 35 jährige Dienstzeit festgesetzt.

§ 2.

Diese Verordnung tritt am Tage der Verlautbarung in Kraft und wird mit dessen Durchführung das Finanzministerium beauftragt, Mit dieser werden alle bisherigen im Widerspruch zu dieser Verordnung stehenden Bestimmungem, ausser Kraft gesetzt.

Begründung,

Die Werkmeister und Werkführer der čsl. Tabakregie, welche fast die ganze Dienstzeit über in mit Tabakstaub und Tabakdunst geschwängerten Arbeitsräumen zubringen müssen, gerade so wie die Arbeiter der Tabiakregie, welchen aus diesem Grunde bereits vor Jahren die 35jährige Dienstzet gesetzlich zuerkannt wurde, petieren bereits seit Jahren um die Zuerkennung der 35-jährigen Dienstzeit.

Wenn mann erwägt, dass die Beamten und auch die Airbeiter der čsl. Tabakregie die 35-jährige Dienstzeit haben, wogegen die Werkführer als Angestellte desselben Unternehmens 40 Jahre dienen müssen, ist eis unerklärlich, aus welchen Gründen man den Weffkführern die 35jährige Diensitzeit vorenthält.

Von der Notwendigkeit der Einführung der 35-jährigen Dienstzeit für die Werkführer war sogar die Generalirektion der čsl. Tabakregie iiberzeugt, denn schon am 2. Septenber 1919 hast dieselbe mit dem Berichte Zl. 5672/I/1919 und späterhin mit dem Berichte vom 7. März 1922, Zl. 28585/ I/1921 dem Finannzministerium den Antrag befürwortend unterbreitet, die 40-jährige Dienstzeit der Werkführer auch auf 35 Jahre henabzusetzen.

Trotzdem haben die Werkführer der Tabakregie bis heute noch immer die 40jährige Dienstzeit, obwohl ihnen ein 6%iger Pensionsbeitrag in Abzug gebracht wird wie den Beamten, welche - die 35 jährige Dienstzeit bereits seit vielen Jahren haben.

Hiezu muss bemerkt werden, dass den Beamten und Arbeitern der Tabakregie der Pensionsbetriag bloss bis zum 35. Dienstjahre in Abzug gebracht wird eine Ausnahme bildet bloss eine Beförderurig nach 35 Dienstjahren - wogegen den Werkführern und Kanzleiangestellten der Tabakregie der Pensionsbeitrag bis zum 40. Dienstjahre abgezogen wird, wodurch dieselben sehr geschädigt sind.

Dass die Werkführer der Tabakregie in dieser Hinsicht sehr benachteiligt sind beweist auch der Umstand, dass sie als Anwärter im Arbeiterstande im Besitze der 35. jährigen Dienstzeit waren, doch als sie zu Werkführern ernannt wurden, da erhö hte sich ihre Dienstzeit auf 40 Jahre.

Nachdem die Kanzleiangestellten der čsl. Tabakregie ebenfalls 40-Jahre dienen müssen, bitten sie, dass auch für sie die 35-jährige Dienstzeit eingeführt werde.

Durch die Verwirklichung dieser Forderungen würde das Unrecht gutgemacht werden, durch welches die Werkführer der Tabakregie sehr geschädigt wurden, zumal sie nicht schon im Jahre 1919 und 1920 zugleich mit den qualifizierten Unterbeamten anderer Resorts in die untersten zwei Beamtenklassen, oder in die Gehaltsklasen füg Gagisten eingereiht wurden.

Angeführte Forderungen sind im Rahmen des neuen Gehaltsgesetzes durchführbar. Der mit der Durchführung dieser Regelung verbundene Mehraufwand ist mit Rücksicht auf diese kleine Anzahl von Staatsangestellten sehr gering, und durch die Restriktionsersparnisse und die Bedeckungsworlagen zum Gehaltsgesetz sicher­gestellt.

Durch die Erfüllung dieser Forderungen würde ein zufriedenes Personal geschaffen werden, welches sich ohne Sorge um seine und seiner Angehörigen Existenz, den dienstlichen Verpflichtungen voll und ganz wird widmen kören, weshalb die Gefertigten diesen Antrag zur Gsenehmigung vorlegen.

In formeller Hinsicht wolle dieser Antrag dem sozial-politischen und Budgetausschuss zur Behandlung zugewiesen werden.

Prag, am 28. Nowember 1931.

F. Scholz,

Wenzel, Dr. Jesser, Teschner, Köhler, Dr. Feierfieil, Stolberg, Böhr, Richter, Tichi, Eichhorn.

 

 

Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 654.

Překlad.

Návrh

senátora Fr. Scholze a soudr.

na přiznání 35 leté služební doby dílenským mistrům, dílovedoucím a kancelářským zaměstnancům čsl. tabákové režie.

Podepsaní navrhují: Slavný senáte račiž se usnésti:

Vládě se ukládá, aby ve smyslu § 210 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a . z.a n., vydala nařízení na přiznání 35 leté služební doby pro dílenské mistry, dílove­dloucí a kancelářské zaměstnance čsl. tabákové režie tohoto znění:

§ 1.

Pro dílenské mistry, dílovedoucí a kancelářské zaměstnance čsl. tabákové režie stanoví se na místě dosavadních 40 služebních let 35 letá služební doba.

§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provedení jeho ukládá se ministerstvu financí. Jím pozbývají platnosti všechna dosavadní ustanovení, která tomuto nařízení odporují.

Odůvodnění.

Dílenští mistři a dílovedoucí čsl. tabákové režie, kteří skoro celou služební dobu ztráviti musí v pracovních místnostech, prosycených tabákovým prachem a tabákovými výpary, právě tak jako dělníci tabákové režie, kterým z tohoto důvodu již před lety přiznána byla zákonem 35 letá doba služební, žádají již od let za přiznání 35 leté doby služební.

Uvážíme-li, že úředníci a také dělníci čsl. tabákové režie mají 35 letou dobu služební, oproti čemuž dílovedoucí jakožto zaměstnanci téhož podniku sloužiti musí 40 let, je nevysvětlitelno, z jakých důvodů se dílovedoucím 35 letá služební doba odpírá.

O nutnosti zavedení 35 leté doby služební pro dílovedoucí bylo dokonce přesvědčeno generální ředitelství čsl. tabákové režie, neboť již dne 2. září 1919 zprávou č. 5672/I/1919 a později zprávou ze dne 7. března 1922, č. 28585/I/1921 předložilo ministerstvu financí návrh, doporučujíc, aby 40 letá služební doba dílovedoucích byla též snížena na 35 let.

Přes to mají dílovedoucí tabákové režie dodnes stále ještě 40 letou dobu služební, ačkoli se jim sráží 6%ní pensijní příspěvek jako úředníkům, kteří již od mnoha let mají 35 letou dobu služební.

K tomu dlužno poznamenati, že se úředníkům a dělníkům tabákové režie sráží pensijní příspěvek jen do 35. služebního roku - výjimku tvoří jen povýšení po 35 služebních letech - oproti čemuž se dílovedoucím a kancelářským zaměstnancům tabákové režie pensijní příspěvek sráží až do 40. služebního roku, čímž tito jsou velmi poškozeni.

Že dílovedoucí tabákové režie v této příčině jsou ve velké nevýhodě, dokazuje také okolnost, že jako čekatelé ve stavu dělníků měli 35 letou dobu služební, když však jmenováni byli dílovedoucími, tu zvýšila se jejich služební doba na 40 let.

Ježto kancelářští zaměstnanci čsl. tabákové režie musí rovněž sloužiti 40 roků, prosí, aby také pro ně zavedena byla 35 letá doba služební.

Uskutečněním těchto požadavků napravilo by se bezpráví, kterým dílovedoucí tabákové režie byli velmi těžce poškozeni, zvláště když nebyli již v r. 1919 a 1920 zároveň s kvalifikovanými podúředníky jiných oborů zařaděni do nejnižších dvou tříd úřednických anebo do platových tříd pro gážisty.

Uvedené požadavky možno v rámci nového platového zákona provésti. Větší náklad, s prováděním této úpravy spojený, je vzhledem k tomuto malému počtu státních zaměstnanců velmi nepatrný a zabezpečen jest restrikčními, úsporami a úhradovými předlohami k platovému zákonu.

Splněním těchto požadavků získal by se spokojený personál, který se bez starosti o existenci svou a svých příslušníků bude moci plně a zcela věnovati služebním povinnostem, pročež podepsaní předkládají tento návrh ke schválení.

V ohledu formálním přikázán budiž tento návrh k projednání výborům sociálně-politickému a rozpočtovému.

V Praze,dne 28. listopadu 1931.

F. Scholz,

Wenzel, dr Jesser, Teschner, Köhler, dr Feierfeil, Stolberg, Böhr, Richter, Tichi, Eichhorn,