Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 655.

Vládní návrh,

kterým se předkládá

Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná dne 25. listopadu 1931 v Paříži a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. prosince 1931, č. 178 Sb. z. a n.

Návrh schvalovacího usnesení.

Národní shromáždění republiky Československé schvaluje dodatkovou dohodu k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednanou dne 25. listopadu 1931 v Paříži a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. prosince 1931, č. 178 Sb. z. a n.

Důvodová zpráva.

Obchodní úmluvou mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928 Francie poskytla Československu u položek celního tarifu č. 481, 482 A, 482 B, 482 bis a 483, týkajících se obuvi, minimální celní sazby, které kolísaly podle povahy obuvi mezi 12-18% ad valorem. Tyto celní sazby poslední dobou nemohly už pro zhoršené soutěžní podmínky zajistiti dle mínění francouzské vlády přiměřenou ochranu francouzské výrobě obuvi a proto vláda francouzská požádala státy, v jichž prospěch vázala cla na obuv, aby se zřetelem na stále se zhoršující situaci francouzského průmyslu obuvnického vzdaly se těchto vázaných cel a umožnily tak novou vyhovující jich úpravu. Obrátila se také na Československo, které v dovozu obuvi do Francie zaujímá druhé místo hned po Německu, jež jest největším dovozcem. K jednání o novou úpravu celních sazeb sešli se nejprve zástupci obuvnického průmyslu francouzského a československého, kteří se shodli na nové úpravě celních sazeb, jež vyhovuje jak zájmům francouzské výroby, tak i zájmům československého dovozu obuvi do Francie. Podle této úpravy bude se nyní vybírati clo kusové, nejméně však 25% ad valorem. S touto dohodou obou průmyslů projevily souhlas obě vlády přítomnou dodatkovou dohodou ze dne 25. listopadu 1931.

Otázka úpravy cla obuvi dovážené do Francie tvoří součást komplexu otázek, jež jsou předmětem obchodně-politického jednání mezi Francií a Československem zahájeného dne 12. listopadu 1931 v Paříži. Na žádost vlády francouzské tato speciální dohoda uvádí se v platnost předem, ježto by jinak francouzská vláda byla nucena kontingentovati dovoz obuvi.

Vláda předkládajíc tento návrh oběma sněmovnám Národního shromáždění projevuje po stránce formální přání, aby tato předloha byla projednána v poslanecké sněmovně výborem zahraničním a výborem živnostensko-obchodním, v senátě pak výborem zahraničním a národohospodářským.

Text dodatkové dohody předkládá se v originálním znění francouzském s českým překladem.

V Praze, dne 1. prosince 1931.

Předseda vlády:

Udržal v. r.

 

AVENANT À LA CONVENTION

COMMERCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE

TCHÉCOSLOVAQUE ET LA FRANCE

DU 2 JUILLET 1928.

 

DODATKOVÁ DOHODA

K OBCHODNÍ ÚMLUVĚ MEZI REPUPLIKOU

ČESKOSLOVENSKOU A FRANCIÍ

ZE DNE 2. ČERVENCE 1928.

 

(Překlad)

Dodatková dohoda

k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928.

Podepsaní řádně k tomu zmocnění, dohodli se na následujících změnách obchodní úmluvy mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928.

Článek I.

Položky č. 481, 482 A, 482 B, 482 bis a 483 seznamu C přiloženého k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928 mění se, jak následuje:

Položky francouzského celního tarifu

Označení zboží

Jednotka pro výměru cla

Clo, min. 25% ad valorem

481

Kožená obuv, t. j. se svršky úplně nebo částečně koženými a

podrážkou koženou nebo z jiných hmot:

a) dětská, t. j. měřící až 18 cm vnitřní délky

pár

6 fr.

 

b) pro hošíky a děvčátka, t. j. měřící více než 18 cm až 23 cm vnitřní délky

pár

8 fr.

 

c) dámská:

polobotky s jednoduchou podrážkou ohýbanou a pleteným svrškem

pár

9 fr.

 

jiná obuv

pár

12 fr.

 

d) mužská:

vysoká šněrovací

pár

15 fr.

 

Jiná

pár

14 fr.

482 A

Obuv z tkanin nebo plstí jiných, nežli z hedvábí, boury hedvábné nebo umělého hedvábí, čistých nebo smíšených a jiných, než brokátových; protkávaných kovem, vyšívaných. nebo malovaných, s podrážkou koženou nebo z jiných hmot, opatřená podpatkem

a) dětská, t. j. měřící až 18 cm vnitřní délky

pár

4 fr.

 

b) pro hošíky a děvčátka, t. j. měřící více než 18 cm až 23 cm vnitřní délky

pár

5 fr.

 

c) dámská

pár

6 fr.

 

d) mužská

pár

9 fr.

482 B

Obuv z tkaniny z hedvábí, boury hedvábné nebo umělého hedvábí, čistých nebo smíšených, nebo z jakýchkoli tkanin nebo plstí brokátových, protkávaných kovem, vyšívaných nebo malovaných, s podrážkou koženou nebo z jiných hmot,opatřená podpatkem

pár

8,50 fr.

482 bis

Pantofle všeho druhu:1)

a) pro děti, hošíky a děvčátka

pár

3,50 fr.

 

b) dámské

pár

4,50 fr.

 

c) mužské

pár

6 fr.

483

Obuv z kožišiny nebo zdobená kožišinou

pár

Vyclívá se podle pol. 481 podle druhu

1) Zboží mající podrážku opatřenou podpatky podléhá podle povahy sazbám č. 481, 482 A nebo 482 B.

Článek II.

Tato dodatková dohoda bude ratifikována a výměna ratifikací bude provedena v nejkratší možné lhůtě v Praze.

Bude uvedena v účinnost 10 dní po výměně ratifikací.

Obě vlády si však vyhrazují uvésti ji v prozatímní účinnost datem, které stanoví vzájemnou dohodou.

DÁNO v PAŘÍŽI, dvojmo, dne 25. listopadu 1931.

ROLLIN v. r.

ŠTEFAN OSUSKÝ v. r.

 

 

Avenant

à la Convention Commerciale entre la République Tchécoslovaque et la France

du 2 Juillet 1928.

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont tombés d’accord pour apporter les modifications ci-après à la Convention Commerciale entre la République Tchécoslovaque et la France du 2 Juillet 1928.

Article I.

Les numéros 481, 482 A, 482 B, 482 bis et 483 de la liste C annexée à la Convention Commerciale entre la République Tchécoslovaque et la France du 2 Juillet 1928 sont modifiés comme suit:

Nos du tarif douanier francais

Désignation des marchandises

Unité de percep-tion

Droits avec minimum de perception 25% ad valorem

481

Chaussures en cuir, c’est-à-dire avec dessus entièrement ou partiellement en cuir et semelles en cuïr ou âutres matières:

a) pour enfants, c’est-à-dire mesurant jusqu’à 18 centimètres de longueur intérieure

la paire

6 frs.

 

b) pour garçonnets et fillettes, c’est-à-dire mesurant plus de 18 centimètres j usqu’à 23 centimètres de longueur intérieure 8 cm až

la paire

8 frs.

 

c) pour femmes:

souliers avec simples semelles embouties et tressées à la tige

la paire

9 frs.

 

autres chaussures

la paire

12 frs.

 

d) pour hommes:

bottines

la paire

15 frs.

 

autres

la paire

14 frs.

482 A

Chaussures en tissus ou feutres, autres que de soie, bourre de soie ou soie artifici.elle, pur es ou mélangées et autres que brochés, lamés de métal, brodés ou peints, avec semelles en cuir ou autres matières, munies de talons:

a) pour enfants, c’est-à-dire mesux°ant jusqu’à 18 centimètres de longueur intérieure

la paire

4 frs.

 

b) pour garçonnets et fillettes, c’est-à-dire mesurant plus de 18 centimètres jusqu’à 23 centimètres de longueur intérieure

la paire

5 frs.

 

c) pour femmes

la paire

6 frs.

 

d) pour hommes

la paire

9 frs.

482 B

Chaussures en tissu de soie, bourre de soie ou soie artificielle pures ou mélangées, ou en tous tissus ou feutres brochés, lamés de métal, brodés ou peints, avec semelles en cuir ou autres matières, munies de talons

la paire

8,50 frs.

482 bis

Pantoufles de tous genres 1)

a) pour enfants, garçonnets et fillettes

la paire

3,50 frs.

 

b) pour femmes

la paire

4,50 frs.

 

c) pour hommes

la paire

6 frs.

483

Chaussures en pelleteries ou garnies de pelleteries

la paire

Vyclívá se podle pol. 481 podle druhu

1) Les articles comportant des semelles munies de talons sont passibles du tarif 481, 482 A, ou 482 B, selon le cas.

Article II.

Le présent Avenant sera ratifié et l’échange des instruments de ratification aura lieu dans le plus bref délai possible à Praha.

Il sera mis en vigueur 10 jours après l’échange des instruments de ratification. Cependant les deux Gouvernements se réservent de le mettre provisoirement en application à une date qu’ils fixeront d’un commun accord.

FAIT à PARIS, en double exemplaire, le 25 Novembre 1931.

ŠTEFAN OSUSKÝ m. p.

ROLLIN m. p.