Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 659.

Odpověď

vlády

na interpelaci senátora Hakena a soudr.

o protizákonném předčasném provedení obecních voleb a protizákonném nesvolávání nově zvolených zastupitelstev (tisk 604/2).

Vypsání všeobecných voleb do zastupitelstev obecních na den 27. září t. r. nebylo protizákonným. Páni interpelanti jsou na omylu, domnívají-li se, že volba obecního zastupitelstva může se konati teprve tehdy, kdy již funkční období dosavadního zastupitelstva uplynulo. Řád volební (§ 10, odst. 2 a § 11, odst. 1) má naopak zřejmě na mysli, aby nově zvolené zastupitelstvo a rada obecní nastoupily v úřad, jakmile funkční období dosavadního zastupitelstva uplyne. Podle positivních předpisů řádu volebního vyžaduje řízení volební od rozepsání do provedení volby doby nejméně 23 dnů a volba obecní rady může se nejdříve státi pravoplatnou, nebyly-li proti volbě zastupitelstva podány námitky, zpravidla asi ve lhůtě 24 dnů po volbě zastupitelstva. Odpovídalo proto zákonu, byly-li volby do zastupitelstev obecních vypsány na dobu 6 až 8 neděl před uplynutím funkčního období dosavadních zastupitelstev.

Dohlédacím úřadům bylo nadřízenými úřady nařízeno, aby nově zvolené členy zastupitelstva sice do 8 dnů svolaly, ale tam, kde funkční období dosavadního zastupitelstva uplyne později, až na 9. den před uplynutím funkčního období. Tento postup není v rozporu s předpisem § 59 řádu volebního; výklad, který posléze zmíněnému řádu volebnímu dává interpelace, není v souhlase s předpisem § 53 téhož zákona, dle něhož má dohlédací úřad do měsíce přezkoumati volitelnost nově zvolených členů a prohlásiti volbu za neplatnou, byla-li zvolena, osoba. nevolitelná, neboť opatření takové může dohlédací úřad učiniti, dokud členové nově zvoleného zastupitelstva nebyli vzati do slibu. Nebyl proto ani v tomto směru zákon porušen.

Již od roku 1932 upouští státní rada statistická od pojetí statistiky obecních voleb do pracovního programu státního úřadu statistického, poněvadž výsledky a účel práce nejsou v žádném směru k oběti, kterou by tato práce vyžadovala. Vláda nemíní proto vydati ani úřední statistiky o výsledcích posledních voleb.

V Praze dne 26. listopadu 1931.

Předseda vlády:

Udržal v. r.