Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období

5. zasedání.Tisk 660.

Zpráva

rozpočtového výboru

o usnesení poslaneckej snemovne (tisk 651)

k vládnemu návrhu štátneho rozpočtu republiky Československej a finančného zákona pre rok 1932.

Úvod.

Predkladaný vládou program finančného hospodárenia štátu, nesie z hľadísk formálnych všetky vedecky žiadané znaky riadneho rozpočtu. Dovolávam sa preto len rozboru z rokov minulých a obmedzujem sa na konštatovanie, že po stránke formálnej tohoročný rozpočet plne vyhovuje.

Z hľadiska vecného musí byť tohoročný rozpočet zkúšaný ešte úzkostlivejšie, než roky minulé. Podkladom toho je obecná ochablosť tepu hospodárskeho života podnikov výrobných i podnikov opatrovací služby, ktorá od minulého roku intenzivnejšie a širšie zasiahla takmer všetky hospodárske jednotky. Doba hospodárskej depresie znamená prirodzene menší rozsah reálnych dôchodkov jednotlivých hospodárstiev, z čoho vzniká jako bezprostredný dôsledok, vedľa známych skutočností národohospodárskych, predovšetkým obmedzená základna finančných zdrojov verejných hospodárstiev.

K tomuto népriaznivému dôsledku pojia sa ešte ťažkosti, vznikajúce zo vzrastlých nárokov na štát, pokiaľ tento je nútený platiť kolektívne potreby, v modernej dobe ním prevzaté (zvlášť uspokojovanie potrieb individuí, ktoré vlivom stávajúceho hospodársko-právneho poriadku nemôžu samé uspokojiť svoje potreby).

A pod týmito dvoma vzornými uhlami je po stránke vecnej predovšetkým konštruovaný predkladaný rozpočet. Vyhovuje už téndencii snížiť nárok verejných hospodárstiev na podiele z dôchodkov súkromných hospodárstiev, poneváč proste tieto dôchodky sa snižujú. Nejde prirodzene nechať dojsť ku stavu, pri ktorom odvázanie podielov verejným hospodárstvam znamenalo by sahať na základný kapitál podnikov, inak povedané oslabovanie všeobecnej pokladne produkcie štátnej a tým oslabovanie pre budúcnosť základného zdroja, z ktorého čerpajú verejné hospodárstva.

Druhé hľadisko je rovnako mimoriadne dôležité. Je to úsilie zachovať štátu neotrasenú najhlavnejšiu základnu jeho existencie, t. j. obyvateľstva. Zachovať jeho sílu fyziologickú i mravnú, nevyhánať ho z domova a umožniť mu prekonanie doby, v ktorej nie je poptávka po práci v niektorých jeho kategoriách. Hospodársko-politické činy ovšem v tomto smere musia hľadeť k reálnym možnostiam a za žiadnu cenu - práve v dobre chápanom

záujme sociálne-ekonomickom neohrožovať funkciu hospodárstiev ojedinelých, z ktorých musia byť čerpané prostriedky pomocné.

Obe tieto hľadiská žiadajú si jako najhlavnejší príkaz zachovať kľud, rozvahu a plánovitú rozhodnosť v chránení hlavnfch pilierov, na ktorých stojí hospodársky život štátu. Venujem tomu ešte niekoľko slov v závere rozboru a podám teraz stručný prehľad i praktický obraz hospodárskeho plánu štátu, t. j. predkladaného štátneho rozpočtu na rok 1932.

Vo svojích celkových cifrách priblížil sa celoročný rozpočet veľa rozpočtu z roku 1930, predovšetkým vo výdavkoch, ktoré sú preliminované čiastkou Kč 9.318,708.600 a sú pre to len o 48 mil. Kč menšie ako preliminované výdavky pre rok 1930 a o 519.8 mil. Kč menšie ako preliminované výdavky z roku 1931. Keď toto vyjadríme v čísliciach, obnášajú tohoročné výdavky 92.6% výdavkov z roku 1930. Ovšem zmenšily sa tiež preliminované príjmy na Kč 9.323,376.000, teda ,sníženie oproti roku 1930 o 96.5 mil. Kč oproti roku 1931 o 520.5 mil: Kč. .

Tiež rozpočtová rovnováha, bárs primalá, je opätovne zachovaná a obnáša cca 4.6 mil. Kč. Vo vážnej dobe hospodárskej preukazuje tým vIáda pochopenie príkazu súčasnej doby aj žiadúcu rozhodnosť.

Nebol to istotne malý úkol s ohľadom na menšie preliminované príjmy zmenšiť štátne výdavky o viac ako poI miliardy Kč oproti roku 1931, predovšetkým, keď k výdavkom v roku 1931 pristúpily ešte výdavky nové v cifre cca 400 mil. Kč.

Rozpočtom na rok 1932 vraciame sa k úrovni štabilizovaných výdajov, ktoré s výnimkou roku 1931 boly takmer už tradične zachovávané. K tomuto prejavu uznania treba ovšem dodať, že s hľadiska hospodárskej kríze ďalšiemu sníženiu rozpočtu ťažko bude sa možno ubrániť, poneváč rozpočtová cifra 9.3 miliardy Kč je pre naše hospodárske pomery a našu daňovú únosnosť poplatníctva stále ešte priveľa vysoká. Bude preto v rozpočtoch budúcich treba zasadiť sa o ďalšie jej sníženie, pre ktoré nemám na mysli dajaké lineálne škrtanie zreteľných potrieb, avšak pre ktoré bude treba hľadať základ pre nižšie hospodárske čifry a v praktickom uplatňovaní zásad racionality vo verejnej správe.

Po stránke formálnej oproti rozpočtom rokov predchádzajúcich, ani tohoto roku sa veľa nezmenilo. Možno pre to z ustálenej formy rozpočtov rokov posledných urobiť zaujímavé srovnania. Tým istým spôsobom ako v predchádzajúcich rokoch potrebuje finančná správa štátu viac ako jednu štvrtinu všetkých štátnych výdajov, bárs zmenšila svoju potrebu o 1.4%. Ďalej nasleduje správa sociálna, participujúca na výdavkoch viac áko 20% a správa zahraničná a vojenská takmer 20%. Znateľné zvýšenie výdavkov objavuje sa predovšetkým vo správe sociálnej z dôvodov pochopiteľných.

Rozpočet pre rok 1931, v ktorom boly očakávané zvýšené a nové výdavky takmer pol miliardy, mohol sa zvýšiť bez toho, že by bola porušena rozpočtová rovnováha, predovšetkým preto, že bolo možné uvoľniť rezervy z rozpočtov predchádzajúcich.

Rezervy tieto však neboly tak vysoké, aby mohly trvale nahradzovať sníženie prijmov, zapríčinené trvajúcou a očakávanou hospodárskou krízou. A pokles prijmov počína sa prejavovať znateľne, takže na príklad u daní a dávok činí viac ako 700 mil Kč. Úbytok tento je ovšem nahradený prírastkom prijmov iných, predovšetkým prijmov z tabákovej režie, ukazuje však celkom jasne, že nie sú viac tak priaznivé roky, kedy bolo možno činiť príjmové rezervy i napriek tomu, že tymito bola zaokrytá časť výdavkov mimoštátnych ako ku príkladu učiteľské platy.

V stručnom nástine po spôsobe rokov minuIých chcem prebrať jednotlivé rozpočtové oddiele.

Ústredná správa.

Prvý oddiel A. t. j. ústredné orgány štátu vyžadujú 112.4 mil. Kč oproti 114.3 mil. Kč v roku 1931 a oproti 199.7 mil. v roku 1930. Sníženie prevedené je predovšetkým v kapitole "Predsedníctvo ministerskej rady", poneváč hlavná práca so sčítaním ľudu a so sčítaním živnostenských závodov, pre ktoré boly v predošlých rokoch zaradené vyššie čiastky, boly už prevedené.

Prezident republiky a kancelária prezidenta.

Tiež výdavky kapitoly 1. t. j. "Prezident republiky a kancelária prezidenta republiky" sú oproti roku 1931 zmenšené o 1/4 mil. Kč. Hlavný podiel na tomto snížení má zmenšenie dotácie na vnútorné zariadenie hradu o 100.000 Kč a na úpravu starej časti hradu a zahrád o 400.000 Kč. Napriek sníženiu dotácií pracuje sa ustavičňe na úprave hradu tak, aby zodpovedal celkom svojmu určeniu aj svojej historickej a umeleckej hodnote. Z najnovších úprav v novej časti nemožno opomenúť úpravu IV. nádvoria, vo starej časti úpravu fasád Vladislavského sálu.

Štátny statok Lány vykazuje malý úbytok spôsobený predovšetkým poklesom cien hospodárskych produktov a zvýšením výdajov na zalesnenie.územia postihnutého mníškou. Potreba pre zákonodarné sbory obnáša 43.2 mil. Kč a vykazuje opróti roku 1931 malé sníženie. Príjmy sú nezmenené.

Predsednáctvo ministerskej rady.

Predsedníctvo ministerskej rady tvoriace nielen spojku medzi jednotlivými rezortami, ale aj organicky spojujúce i :moc výkonnú so zákonodarnými sbormi a kariceláriou prezidenta republiky, vykonáva veľavýznamnú funkciu moci štátnej. Všetky zákony pred i po podpise predsedníctvom ministerskej rady prechádzajú, jemu je tiež .sverený dozor nad obormi, ktoré podliehajú priamo buďto vláde alebo predsedovi vlády. Prijmy i výdavky pre túto kapitolu vykazujú sníženie a obnášajú: výdavky 50.4 mil. Kč, prijmy 19.63 mil. Kč.

Tlačový odbor predsedníctva ministerskej rady bol presťahovaný do budovy ČTK a tým bola usnadnená obom týmto úradom ľahšia a užšia spolupráca.

Štátny úrad štatistický vykonal už veľa práce so sčítaním ľudu spojenej a jeho úkolom v budúcom roku okres bežnej agendy štatistickej bude zpracovať nashromaždený materiál podľa príslušných znakov a uverejniť výsledky práce. Splnenie tohoto ťažkého úkolu bude veľacennou pomôckou všetkej praksi hospodárskej, ako aj druhá čiastka prác, t. j. dokončenie zpracovania materiálu získaného sčítaním priemyslových a živnostenských. závodov a sčítaním závodov zemedelských. Bude nutno, aby ešte viac pozornosti venoval Slovensku.

Diela, ktoré na základe svojich prác štátny úrad štatistický vydá, budú istotne veľa-vyhľadávanou pomóckou pre štúdium naších hospodárskych a kultúrnych pomerov.

Ministerstvo zahraničia.

Potreba ministerstva zahraničia, ktorá obnáša 155.5 mil. Kč snížila sa o viac ako 14.5 mil. Kč. Naproti tomu bolo dosiahnuté zvýšenie prijmov o 6 a 1/2 mil. Kč. Aby bolo možno previesť tak prenikavú zmenu rozpočtu, bol tento rezort nútený previesť ďalekosiahle úsporné opatrenia, so všetkou potrebnou obezretnósťou, aby dôležitá funkcia tohto rezortu nebola dajako porušená.

V minulom roku boly dojednané mnohé medzinárodné a mezištátne smluvy, najmä zahraničný štatut s Maďarskom. Ministerstvo zahraničných vecí zastupovalo úspešne štát pri početných poradách, komisiách a konferenciách v zahraničí a účastní sa vždy činnosti vysokých medzinárodných inštitucií, predovšetkým Spoločnosti národov. Veľmi rozvíja sa agenda našej zastupiteľskej sieti. V roku 1931 mali sme celkom 33 vyslanectiev a 182 konzulárnych úradov. Úradý ďalšie budú sriaďované, pokiaľ toho bude potreba a vyžadovať to bude záujem štátu.

Ministerstvo národnej obrany.

Snahou po úspornom hospodárení bolo pri sostavovapí rozpočtu treba veľmi značne zmenšiť výdavky ministerstva národnej obrany, a to o. 90.5 mil. Kč na 1.309.5 mil. Kč. Z tejto čiastky pripadá na osobné výdavky 606.8 mil. Kč, na.výdavky vecné 702.7 mil. Kč. Najviac boly zmenšené výdavky vecné, t. j. čiastkou 74.3 mil. Kč, u ktorých boly úspory docielené snížením dopravných výdajov o 32.5 mil: Kč, na strelivo a výbušné látky o 9 mil. Kč, na výcvik osôb v zálohe o 6.1 mil. Kč. Viac ako 4 milionovým snížením postihnuté bolo tiež letectvo. A práve u tohoto bodu je treba vyzdvihnúť, že niet pochyby o tom a tiež takmer všetky autority vojenské aj politické označujú letectvo za jedno z najdôležitejších moderných vojenských útvarov. Mať dobré a silné letectvo, neznamená pre nás len veľkú hodnotu pre eventualitu vojny, ale je to aj pre dobu mierovú priamo príkazom, lebo jeho zanedbanie spôsobilo by veľké škody. Preto sa veľmi nepríjemne pociťuje skutočnosť, že sníženie výdajov na letectvo postihlo najviac výdavky vecné, ktoré.už v predchádzajúcich rokoch boly veľmi zmenšené. Preto bude treba, aby v budúcich rokoch opätne bolo pamätané na letectvo primerane zvýšeným nákladom.

Pri sostavovaní rozpočtu ministerstva, národnej obrany bolo postupované istotne so špecielným ohľadom na nútnosť všemožných úspor. Z tohoto dôvodu bolo urobené rozhodnutie obmedziť cvičenie záložníkov na najmenšiu mieru aj proti zmenšeným už cvičeniam v roku 1931. Ovšem úsporné túžby, bárs sú čím viac oprávnenejšie, nemôžu viesť k tomu, abysme týmto obetovali túžbu uhájiť hodnotu našej armády.

Naša armáda, ktorej vývoj v ostatných rokoch je naozaj obdivuhodný, koná trvale dobré služby svojou osvetovou a výchovnou činnosťou. Vo svojej zpráve k rozpočtu na rok 1930 mal som už príležitosť zmieniť sa o spolupráci armády pri potieraní analfabetizmu, najmä na Podk. Rusi a na propagáciu československej vzájomnosti. Výsledky na tomto poli dosiahnuté zasluhujú uznania cieľuvedomej práce tak jednotlivých složiek armády, ako aj ústrednej správy ministerstva národnej obrany.

Veľmi záslužný čin kultúrny prevádza ministerstvo národnej obrany budovaním po-mníku osvobodenia, ktorého monumentalíta architektonická i pietne usporiadané archivy a muzeum budú. dôstojným pomníkom nášho politického osvobodenia.

Príjmy preliminované rezortom ministerstva národnej obrany zmenšujú sa na 13.2 mil. Kč poneváč sa očakáva pokles prijmov za opotrebované zbrane a súčiastky.

Ministerstvo vnútra.

Rezortu ministerstva vnútra, ktoré má. rozsiahlu kompetenciu, je pridelené pri célko-vých výdavkoch 697.6 mil. Kč. Čiastka zmenšená je oproti roku 1931 len o cca 1.5 mil. Kč. Zmenšenie neprejavilo sa teda v tak veľkom rozmere ako u iných rezortov. Z tejto skutočnosti nemožno však dajako usudzovať, že by výdavky pre tento rezort boly priveľké, lebo sú vo skutočnosti o viac ako 12 mil. menšie než roku 1929. V kompetencii, ktorá je zákonom vyhradená ministerstvu vnútra, vykonáva toto svedomite vnútornú správu štátnu jednak vlastnou exekutívou, jednak dozorom nad poverenými činiteľmi života hospodárskeho. Účastní sa tiež legislatívne prípravou súrnych zákonov. Pre rok 1932 pripravuje sa zákon automobilový, tlačový, o po žiarnej policii, pripravuje sa uvedenie v život zbývajúcich ustanovizieň dosiaľ neplatných starého zákona o poistnej smluve a mnoho iného. Tiež na úprave, štátne zamestnaneckých pomerov je prírodzene minisťerštvo vňúträ činne účastné. Zvýšenie bezpečnosti vyžaduje si nákľadného a moderného vybavenía a výcviku policajnej a bezpečnostej služby.

Ministerstvo pravosúdia.

Rezort ministerstva pravosúdia je rezortom spotrebným. Oproti výdavkom 323.1 mil. Kč zvýšený oproti roku 1931 0 8 mil. Kč preliminujú sa príjmy len na 13.8 mil. Kč. Zvýšenie výdavkov bolo urobené predovšetkým zvýšením potreby na platý jédnak zamestnancov stálych, jednak smluvných a jednak aj na zvláštne odmeny vládou sudcom priznané.

Činnosť ministerstva pravosúdia vyvíja sa troma hlavnými smery. Legislativne t. j. spoluprácou na príprave zákonov, organizáciou moci sudcovskej a konečne pečlivosťou o výkon trestu.

Z oboru činnosti legislativnej treba uviesť pripravovaný nový občiansky zákonník, ktorý bude istotne veľmi dobre vyhovovať modernej dobe tak svojim vypracovaním ako aj celkom novými ustanovizňami, ktorých starý zákonník nepoznal. Tiež obchodný zákon čaká na zreformovanie.

V organizácii moci sudcovskej bolo treba odčiniť katastrofálne nedostatky sudcovských síl ich rozmnožením a novou systemizáciou. V pečlivosti väzenskej boly prevedené zmeny pri výkone trestu podľa svojich zásad, najmä vo smysle kulturnej pečlivosti. Veľa dôležitá činnosť t. j. civilné sudcovstvo, zaťažuje svojou rozsiahlou agendou celý sudcovský aparát. V roku 1929 bolo k prejednaniu v prvej inštancii 823.497 civilných sporov, agenda to istotne veľká.

Ministerstvo unifikácií.

Rozpočet pre ministerstvo unifikácií vykazuje malé zvýšenie výdavkov na 2.25 mil. Kč predovšetkým u položky "Platy stálych zarizestnancov". V kompetencii tohoto rezortu pokračuje sa na príprave sjednotenia obojeho základného zákonodarstva i organizácie štátnej správy. Ministerstvo unifikácií spolupracuje na prípräve všetkých dôležitých zákonov z ktoréhokoľvek rezortu.

Najvyšší srávny súd.

Najvyšší správny súd zvyšujé svoju potrebu na 6.8 mil. Kč z dôvodu zvýšenía výdajov osobných, rozmnožením šudcovského stavu. Agenda tohoto súdu, na ktorú boly v predchádzajúcich rokoch kladené úkoly tak veľké, pomaly sa štabilizuje jednak vybavovaním starých sporov väčšinou administrativných, jednak snížením počtu sťažností skončením prvej etapy pozemkovej reformy. Zo srdca si prajem, aby najvyššiemu správnemu súdu čím skorej sa podarilo vybaviť všetky, v predchádzajtícich rokoch nevybavené záležitosti.

Ministerstvo školstva a národnej osvety.

Pri rozpočte ministerstva školstva a národnej osvety sú pre rok 1932 určité zmeny, ktorých číselné vyjadremie znamená zvýšenie výdajov o 3.6 mil. Kč na 1.014.2 mil. Kč. Toto zvýšenie, ktoré zapríčinila vyššia potreba na osobné výdavky, bolo by istotne vyššie, keby nebolo kompenzované snížením niektorých položiek vecných výdavkov.

Veľmi instruktivný .prehľad, ako boly jednotlivé položky postihnuté, event, kde boly dotácie zvýšené, podá táto tabulka:

 

Osobné

výdavky

Vecné

výdavky

 

zvyš.

sniž.

zvyš.

sniž.

Ústredná správa

-

0,2 mil.

-

-

Národné školstvo

6,4 mil.

-

6 mil.

-

Stredné školstvo

4,2 mil.

-

-

1,5 mil.

Odborné školstvo

5,6 mil.

-

-

2,2 mil.

Vysoké školstvo

3,7 mil.

-

-

3,3 mil.

školské styky s cudzinou

-

0,1 mil.

-

2,9 mil.

Soc. pečlivosť o študentov

-

-

-

0,5 mil.

Ochrana pamiatok

0,3 mil.

-

-

1,4 mil.

Umenie

-

-

-

3,5 mil

Ludová výchova

-

-

-

0,7 mil.

Kultura

-

5,3 mil.

1,2 mil.

- 

Z tohto prehľadu je zrejmé, že najväčšim snižením bolo postihnuté jednak umenie a jednak vysoké školstvo. A tiež rozpočet divadelníctva bolo treba snížiť. Sú to dôsledky zmenených pomerov hospodárskych. Vysoké školstvo, ktorého kultúrna uroveň je všetkými uznávaná, vo svojom rozvoji trpí žial Bohu nedostatkom finančných prostriedkov. Treba však s radosťou konštatovať, že naše školstvo medzi všetkými štátmi Europy stojí takmer na prvom mieste a to tak pokiaľ sa týka školstva vysokého, stredného, ako aj školstva národného.

Chcem zdôrazniť, že predovšetkým na Slovensku bol vykonaný v školskom obore veľký kus práce. Pokiaľ sa týka školstva národného bolo ku pr. sriadené v školskom roku 1930/31 a 1931/32 na Slovensku 31 mešťanských škôl. Ministerstvo školstva je si dobre vedomé potreby ďalších nových škôl na Slovensku, kde je treba odčiniť starú krivdu, páchanú pred prevratom. Je treba pri tom konštatovať, že ministerstvo školstva má na zreteli pečlivosť o školstvo v celom Československu bez rozdielu národnosti a náboženstva.

Z legislatívnej činnosti ministerstva školstva a národnej osvety chcem uviesť propo-novaný zákon inšpektorský, ktorého je už najviac treba, a zákonnej úpravy študijnej niektorých vysokých škôl.

Príjmy rezortu ministerstva školstva zmenšujú sa vplyvom zroklesu výťažku zo školného na 28.5 mil. Kč.

Ministerstvo zemedelstva.

Ministerstvo zemedelstva prispôsobilo svedomite svoj rozpočet za rok 1932 úsporným snahám vlády a zmenšilo tento oproti roku 1931 o 12.5. mil. Kč na 231.3 mil. Kč. Sníženie toto, ktoré postihlo najviac výdavky vecné, zasiahlo tak rozpočet na priamu pečlivosť o zemedelca, ako aj rozpočet na výskum a .ochranu zemedelskej výroby.

Už v rozpočtovej zpráve pre rok 1931 mal som príležitosť poukázať na to, ako nie je žiaducné snižovať dotáciu na pečlivosť o zemedélca práve v najťažších dobách. Uviedol som, že ťažký stáv zemedelstva zlepší sa nie obmedzením výroby, ale najmožnejšími aplikáciami pokrokov technických aj organizačne odbytových. V záujme štátu je, aby tieto úpravy boly prevedené čo najintenzivnejšie.

Obávali sme sa laňského a predlaňského roku, že už vtedy rastúca zemedelská kríza zachváti postupom aj ostatné složky hospodárskeho života. Obavy vtedy tlmočené sa žialbohu splnily. Upozorňujem zvlášte na tento problém ešte v závere svojej zprávy.

Veľmi dôležitý úkol je sverený ministerstvu zemedelstva v pečlivosti o zemedelské školstvo, ktoréhó rozpočet obnáša výšku 21 mil. Kč.

Sieť zemedelských škôl, ktorá sa stále rozširuje, je už dnes veľmi rozsiahla. Obnáša 270 škôl zemedelských pod dozorom ministerstva zemedelstva a 971 ĺ'udových škôl hospodárskych. Okrem toho poriadané bolo 7.102 prednášok a 55 kurzov.

Činnosť v obore vodného hospodárstva raste každoročne. V roku 1931 dočkali sme sa konečne. zákona o štátnom fonde pre vodohospodárske meliorácie, ktorý nabudúce istotne

umožní ministerstvu zemědelstva najintenzivnejšiu účasť v tomto mimoriadne dôležitom obore.

Veľadôležitý obor hospodárskeho tvorenia - prvovýroba zemedeIská - stáva sa podľa zreteľného vývoja medzištátnej úpravy hospodárskej i prvotriednym činíteľom so-ciálne-politickým, veľmi zmenšujúcim nebezpečenstvo doby. VIáda i snemovňa pochopí istotne príkaz doby v tomto smere a neopomene trvale dbať o opatrenia, zabezpečujúce existenciu zemedelcov. Volám opätovne o veľmi súrnu pomoc a pečlivosť pre Slovensko, ktorého sa ťažké pomery zemedelskej prvovýroby dótýkajú čo najviac.

Štátny pozemkový úrad.

Štátny pozemkový úrad preliminuje rovnako veľmi značné sníženie výdavkov na 23 mil. Kč, spôsobené predovšetkým prevodom na náhradový fond. Výdavký uvedené vyrovnané sú celkom prijmami, takže štátny pozemkový úrad zaokrýva opätovne svoju potrebu vlastnými prijmami.

Vo svojich predošlých zprávach mal som česť predložiť slávnemu senátu niekoľkokrát aspoň : letmo shodnotiť velkorysú, kladne hospodársku revolučnú akciu, ktorá bola tuná zákonom záborovým, prídelovým ,a ostatnými uvedená v činnosť. Boly ňou vytvórené nové pomery sociálne-politické zmenou vlastníctva značnej časti všetkej pôdy v našej vlasti.

Je ovšem dôležitým úkolom vlády a správy štátu, aby táto veľká oprava, ktorá je od 17. storočia najväčším presunom držby pôdy, bola trvale zabezpečená vo svojich výsledkoch.

Ministerstvo priemyslu, obchodu a živností.

Podstatný krok k sníženiu rozpočtu učinilo ministerstvo priemysIu, obchodu a živ-ností. SnížiIo nielen svoje výdavky o 4.3 mil. Kč na 44.3 mil. Kč, ale zvýšilo aj svoje prijmy o viac ako 75% oproti roku 1931. Zvýšenie toto umožnily zvýšené prijmy za vystavenie dovozných a vývozných povolení.

Zo svedomitej činnosti rezortu treba sa zmieniť o iniciatívnej práci poradného sboru pre otázky hospodárske, ktorý sleduje bedlive celý priebeh hospodárskych dejov, ako sa v súčasnej dobe odohrávajú, ktorý spolupracuje vedľa toho aj s príslušným hospodárskym výborom spoločnosti národov a tiež so štúdijným oddelením našej Národnej banky. Zvláštny výbor študuje opatrenia, ktorými by bolo možno zmierniť dôsledky súčasnej hospodárskej kríze. Práca táto je istotne veľadôležitá; patrí v obor, ktorý bol v poslednom prehlásení p. prezidenta republiky tak významne vyzdvihnutý, t. j. v žiaducné zodborňovanie hospodárskej politiky.

Z legislatívnej činnosti ministerstva obchodu, priemyslu a živností pripravujú sa no-vely zákonov zmenkového, vzorkového a patentného a prevádzajú sa prvé práce k zákonu o potieraní priemyslovej špionáže. Roku 1931 bol zapodporený vývoz československých výrobkov vydaním zákona o podpore zahraničného obchodu. V obore zveľaďovania činnosti pripravuje sa osnova zákona stavebných živnostiach, osnova zákona o živnostiach kóčovných a pod.

Ako novinku colného oboru treba uviesť pripravovaný colný poradný sbor, ktorý by prejednal všetky záležitosti tohoto odboru a tak by prispel istotne k úprave obchodu s cudzinou. Pri riešení obchodných stykov so zahraničím uzavreli sme v roku 1931 colné tarifné smluvy s Tureckom a Jugosláviou a dodatky s Franciou a Itáliou. Jednanie o uzavrení ďalších obchodných, colných a tarifných smlúv, po prípade ich revízií, trvajú.

Toho roku dostaly sa do popredia záujmu verejnosti rôzné kritiky, predovšetkým pri štátnych dodávkach. Pri tejto príležitosti vyždvihujem, aby bol vzatý náležitý zreteľ na Slovensko, na ktoré nie je dosiaľ naprosto pamätované v tóm pomere, v akom participuje

na celoštátnych daniach, ktoré odvádza. Je treba, aby pri štátnych dodávkach, bol vzatý na Slovensko plný zreteľ. Ďalej chcem uviest návrh, ktorý bol v poslednej dobe nadhodený na sriadenie zvláštneho úradu dodávkového, ktorý bý vykonával dohľad nad zadávaním prác a prideľovaní dodávok. Toto prianie bolo vyslovené predovšetkým z kruhov žívnostenských, remeselníckych a drobného priemyslu.

Opakujem apel na ministerstvo obchodu, priemyslu a živností, aby i naďalej.podporovalo slovenské drobné podnikanie priemyslové. Veľký rad možností, vplyvom hospodárskej a kultúrnej štruktúry Slovenska, je dosiaľ nevyužitý, alebo len čiastočne.

Ministerstvo verejných prác.

Ministerstvo verejných prác vykazuje v rozpočte potrebu 762.5 mil. Kč oproti 800.2 mil. Kč na rok 1931 a zaokrytie čiastkou 151.5 mil. Kč oproti 123 mil. Kč rok laňského. Sníženie rozpočtu prevedené bolo pri vecných výdavkoch o 42.3 mil. Kč. Pre prehľadnosť uvádzam v tabulke zmeny vo výdajoch rozpočtu rezortu ministerstva veréjných prác.

Zvýšenie riadnych výdavkov :

l

letectvo o 0.4 mil. Kč, udržovanie štátnych silníc a mostov o 30.- mil. Kč,

mimoriadnych výdavkov :

letectvo o 0.8 mil. Kč, udržovanie št. silníc a mostov 4.- mil. Kč.

Sníženie riadnych výdavkov :

ústredná správa 1.2 mil. Kč, správa št. budov 0.3 mil. Kč.

mimoriadnych výdavkov :

ústredná správá; 0.6 mil. Kč, letectvo povšechné 1.2 mil. Kč, účasť štátu na elektrizácii 5-mil. Kč, stavby št. silníc 3-mil. Kč, príspevky neštát. silníc 3- mil. Kč, vodné stavby 11.2 mil. Kč, Iodi 1.5 mil. Kč, banské úrady 0.3 mil. Kč, stavby budov 38.8 mil. Kč.

Z tejto tabuľky je patrné ako na niektorých položkách bolo najviac škrtané. Bolo to treba predovšetkým z dôvodov úsporných, tým, že obmedzila sa potreba a niektoré výdavky sa odsunujú na dobu neskoršiu. Na zvýšeňie väčšiny paložiek, predovšetkým pri osobných výdavkoch, maly vplyv nové zákony, ktorým sa bolo treba podrobiť.

V obore pozemných stavieb dokončuje sa práve veľká časť budov pre umiestnenie colných úradov, ústavov a škôl, na pr. ministerstva financií v Prahe, ministerstva zahraničia, justičnej správy, ministerstva obchodu, patentného úradu, ďalej budova finančného rezortu v Bratislave a v ňiekoľých ďalších mestách a viac školských budov.

Na stavbu silníc a mostov je venované pre rok 1932 Kč 161.3 mil. oproti 133.3 mil. Kč roku 1931. Zvýšenie spôsobuje práve udržovanie štátnych silníc, ktorými rezort venuje účinnú pečlivosť prakticky už zreteľnú. Doterajší úver možno stále zvyšovať vďaka zvýšeniú bežných prijmov silničného fondu. Ministerstvo verejných prác prispieva tiež na stavbu a udržovanie silníc neštátnych, ktorými sa dopĺňuje sieť silníc štátnych.

Pri tejto príležitosti apelujem, aby tali pri budovaní vhodných nových budov pre úrady, ako aj pri zlepšovaní silničného hospodárstva bolo pámätané predovšetkým na Slovensko a Podkarpatskú Rus. Zanedbanosť starého režimu ohrozila v rade okresov , týchto území existenčne základné hospodárstvo. Zvýšenie hospodárskeho života na Slovensku a Podkarpatskej Rusi treba i naďalej riešiť urýchleným~ zlepšením silničnej sieti štátnej i neštátnej. Uznávam veľké pokroky, ktoré sa staly dosiaľ na trasách silníc štátnych. Je však treba zvyšovať aj položky na silnice neštátne, aby čím.skorej došlo sa k zapajeniu všetkých obcí na prístupné okresné silnice. Preto predovšetkým volám po rýchlom predložení vládnej novely o inkamerácii silníc neštátnych. Otázka táto je životnou otázkou východnej časti republiky.

Stavba a udržovanie vodných ciesť upravená bola zákonom čís. 50/31 o voďohospodárskom fonde, na ktorý je toho roku pamätané mimoriadnym prídelom Kč 70 mil. O čiastku

túto zmenšil sa titul 7 tejto rozpočtovej kapitoly, ,ktorá proti laňskému roku obnáša len 186 mil. Kč.

Tiež tohoto roku volám, aby bol vzatý zreteľ na ďalšie budovanie nádrží k účelu využitia vodnej sily, ktorá je základnou zvýšeného elektrizačného ruchu Ă na Slovensku. A tiež treba urýchliť regulačné práce naĂ slovenských riekach nielen z hľadiska dôsledkov produktívnych, ale aj z hľadiska ochranej pečlivosti proti nezamestnanosti.

Zvláštnou kapitoIou bola by istotne otázka budovania prístavov v Československu. Nie je istotne potreba, aby som zdôrazňoval, aký význam, nielen pre Slovensko, ale pre celú republiku má predovšetkým prístav bratisIavský a ďalej aký význam má prístav komárňanský.

Investície, ktoré boly dosiaľ vynaložené na oba tieto prístavy, sú ako dosiaľ je už pátrné, veľmi rentabilné. Aj dnes v ťažkej hospodárskej dobe prístav bratislavský raste, jeho prievoz, dovoz a vývoz tohoto roku oproti predchádzajúcim rokom rapídne vzrastá, takže toho roku bude ešte ďaleko väčší, ako roku 1927 kedy prievoz v bratislavskom prístave dostúpil na cca 550.000 tún. Toho roku očakávame s istotou, že prevoz bratislavským prístavom dostúpi cifry na 700, t. j: sedemsto tisíc tún. Je to oproti mierovej tonnáže vývoj amerikánsky. Splnily sa tieto očakávania, ktoré som vždy kladol vo význam bratislavského prístavu, ako prístavu exportného pre našu republiku predovšetkým na juhovýchod na veľkej obchodnej ceste medzi západom a východom Europy. Pomaly, ale istotne prichádza tovar, ktorý je importovaný k nám cez Bratislavu a nie cez cudzie prístavy.

A tiež chcem sa zmieniť o rozvoji civilného letectva, ktorý je, žiaľbohu, dosiaľ brzdený nedostatkom finančných prostriedkov. Ale aj napriek tomu je pokračované v sriadovaní nových pomocných Iegií, v budovaných výzkumných radiogoniometrických staníc a v doplňovaní lietadlového parku.

V elektrizácii štátu bol od roku 1919, t. j. od vydania elektrizačného zákona urobený rozsiahly pokrok, takže je v činnosti celkom 25 všeužitočných podnikov, z ktorých na 18 je štát finančne zúčastnený. Úhrnné investície týchto podnikov dostúpily už výšky 2 a 1/4 mil. Kč.

Ministerstvo pošt a telegrafov.

Ministerstvo pošt a telegrafov vykazuje pre rok 1932 potrebu Kč 13.4 mil. a tieto výdavky sú celkom hradené z podniku Čsl. pošta, ktorej správa je ministerstvu podriadená práve tak, ako aj poštová sporiteľňa. Upozorňujem na konečné znovelizovanie poštového poriadku z roku 1916, na čo zvläšť upozorňujem.

Ministerstvo železníc.

Výsledky akcie soštátňovacej nie sú dosiaľ doplnené žiaducnou úpravou tarifov predovšetkým z hľadiska prepočftania tarifov miestnych dráh ČSR. Súhlasím s volaním slovenských činiteľov hospodárskych a tiež predstaviteľov iných častí štátu (zvlášt južných Čiech), že prepočet tarifov vicinálnych dráh a dialkové tarify je životná, nutnosť kraja, ktorý musí byť čo najskôr prevedený v celom štáte, rozhodne skôr, nežli bude zákonom upravený pomer medzi dopravou železničnou a medzi motorovou dopravou na žeIezniciach. Prosím naliehave, aby ministerstvo železníc v najbližšej dobe previedlo prepočítanie tarifov na miestnych dráhach, aby tarifná politika dostala jednotný spravodlivý základ v republike.

Konkrétnych úkolov tohoto rezortu dotknem sa ešte v kapitole o štátnom podniku železničnom.

Ministerstvo sociálnej pečlivosti.

Rezortu ministerstva sociálnej pečlivosti pripravila dnešná ťažkä doba veľmi rozsiahle pole pôsobnosti.

Pečlivosť o osoby hospodárskou krízou priamo postíhnuté, stojí toho roku v popredí všetkej činnosti tohto rezortu, a to nech ide o opatrenia proti dôsledkom kríze učinené preventívne, či obranné. Bolo zahájené jednanie o podniknutí celéhó súboru investičných prác, ktoré by opatrily postihnutým zamestnanie.

Oživenie pracovného trhu podporovalo ministerstvo sociálnej pečlivosti poskytovaním príplatkov ku mzde zamestnávateľom, aby umožnili zamestnávať núdzové robotníctvo. Jedná sa práve o nové zvýšenie úveru na tieto účele.

Pripravuje sa predloha zákona o zprostredkovaní práce a o úprave možnosti zastavenia prevozu. Tieto všetky zákony majú pomáhať nezamestnaným k odstráneniu najväčšieho zla -nedostatku práce. Dôsledok tohto zla, t. j. biedu a hlad hodIá potierať sústavne ministerstvo sociálnej pečlivosti pripravovaným zákonom o mimorianom núdzovom fonde, z ktorého by bolo prezatímne nahradené povinné poistenie proti nezamestnanosti, ktorého uzákonenie sa pripravuje po vzore iných štátov. Zklamal celkom gentský systém, ktorý síce vyhovovaI v dobách: normálnych, ale solhal v dobe, v ktorej- by jeho zásahu bolo najviacej treba.

Mimo tieto hlavné úkoly tohto roku zostáva rezortu nezmenený okruh pôsobnosti jako predošle. Je to pečlivosť a správa celého súboru sociálne poisťovacích zákonov už platných, pečlivosť stavebná a bytová, pečlivosť o mládež, zamestnancov a pečlivosť o válečných poškodencov, vysťahovalcov a pod.

V obore sociálneho poistenia nemocenského zavládla ťažká depresia, tiež dôsledok hospodárskej kríze, ktorá klade na nemocenské poisťovne príliš ťažké úkoly, takže ich platobná schopnosť značne klesá. Tomuto zjavu hodlá ústredná sociálna poisťovňa, jako prvý dozorčí orgán nad nemocenskými poisťovňami čeliť tým, že čiastku svojho majetku, ktorý ukladá jako rezervy, použije jako pôžičku pre najviacej postihnuté ústavy.

V obore penzijného poistenia došlo v roku 1931 k vysoko dôležitej udalosti, t. j. k zá-konu č. 125/31 o započítaní nepoistenej doby. Bolo by si ešte priať, aby tento zákon rozšírený bol tiež na dobu zamestnania mimo územia v RČS., lebo práve títo poistenci a dôchodcovia sú na tom najhoršie. Finančné zaťaženie týmto zákonom bolo rozdelené na budúcu generáciu zvýšením penzijného príspevku na dobu 40 rokov od r. 1931.

Hodnotný úkol zdolalo ministerstvo sociálnej pečlivosti prevedením zákonov o stavebnom ruchu. Od r. 1919 do 30. VI. 1931 vystavené bolo 67.605 bytov o stavebnom náklade temer 5 miliard Kč. Podpora bola poskytnutá na 94.591 bytov o stavebnom náklade temer 6 a 3/4 miliardy Kč.

Tiež pečlivosť o válečných poškodencov je rozsiahla, lebo od prevratu bola na tento účel vyplácaná čiastka 51/2 miliardy Kč.

Na tieto úkoly je rezortu vyhradené v rozpočte na r. 1932 872.8 mil. Kč. Prijmy činia asi 17 mil. Kč.

Považujem za potrebné doporučiť zvlášte, aby v obore nezamestnanosti podstatne ešte viac boIa stupňovaná t. zv. produktívna pečlivosť o nezamestnaných, ktorej kladné hodnoty hospodárske, ale tiež morálne, ohromne prevyšujú prosté podporovanie robotníkov nezamestnaných. Pri plnom ohľade k sociálnym potrebám pracovníkov treba hľadeť, aby nebol ohrožený premierou soáiálnych povinností existenčný koreň štátneho hospodárstva. Preto bude treba veI'mi rozmyslene uvažovať o všetkých reformách sociálne-politických, práve v záujme sociáIne najslabších. Práve títo majú záujem na tom, aby hospodárstvu štátu nebola vzatá praktická vôbec možnosť umožniť ich existenciu. Tiež opatrne je treba súdiť zvlášte o radikálnych návrhoch na obmedzenie ,dlžky doby pracovnej a i. pod.

S hľadiska podporovania nezamestnaných primlúvam sa za štúdium otázky, ako ešte účinnejšie podporovať produktívnu pečlivosť, ktorá by v zimných ťažkých mesiacoch mohla poskytnúť tisícom obživu.