Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 661.

Vládní návrh,

kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení

dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, sjednaná dne 1. prosince 1931 a uvedená v prozatímní platnosti vládní vyhláškou ze dne 5. prosince 1931, č. 188 Sb. z. a n.

Návrh schvalovacího usnesení.

Národní shromáždění republiky Československé schvaluje dodatkovou dohodu k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, sjednanou dne 1. prosince 1931 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. prosince 1931, č. 188 Sb. z. a n.

Důvodová zpráva.

Nizozemská vláda požádala skrze své vyslanectví v Praze československou vládu, aby nizozemské sýry ”Edam” a ”Gouda”, jež až dosud byly při dovozu do Československa vyclívány podle autonomní sazby, byly napříště vyclívány za smluvní sazbu jako podobné jemné stolní sýry italské, švýcarské a francouzské, výslovně v příslušných smlouvách uvedené, totiž za sazbu 294,- Kč za 100 kg.

Žádosti nizozemské vlády slíbeno vyhověti výměnou not, avšak při tom žádáno o písemné ujištění skrze československé vyslanectví v Haagu, že Holandsko zachová dosavadní modus při celním odbavování československých šunek dovážených do Nizozemska po tu

dobu, dokud v Československu nebude vydán zákon o prohlídce jateč. zvířat a masa. Nizozemská vláda učinila takové prohlášení notou našemu vyslanci v Haagu 1. t.r., současně s výměnou not o přiznání celní výhody nizozemským sýrům.

Československá vláda zároveň vzala v úvahu tyto okolnosti:

Naše obchodní bilance s Nizozemím vykazuje aktivum se stoupající tendencí v posledních letech. Podle československé statistiky se naše obchodní styky s Nizozemskem vyvíjely takto:

 

Dovoz

Vývoz

Aktivum

 

V tisících Kč

1928

269 846

386 202

116 356

1929

311 537

441 701

130 164

1930

207 064

442 536

235 472

za 10 měsíců

 

 

 

1931

190 543

338 209

147 666

Při posuzování této bilance padá dále na váhu, že náš dovoz z Nizozemí sestává z valné části ze zboží osadnického, tabáku, potravin a surovin, kdežto náš vývoz sestává - kromě sladu a dříví - převážně z výrobků průmyslových. Tak ku př. v r. 1930 tvořily textilie 50%, zboží kožené 11%, sklo 9% a zboží hliněné 6% našeho vývozu do Holandska.

Hodnota dovozu nizozemských jemných sýrů vyclívaných dosud za autonomní sazbu činila v r. 1930 657 000 Kč z celkového dovozu 2 038 000 Kč, kdežto ostatních jemných sýrů požívajících smluvních sazeb dovezeno bylo v témže roce za 13 372 000 Kč (z toho nizozemských pouze za 23 000 Kč).

Dopisy, které budou současně vyměněny v Haagu o blahovolném zacházení s československou šunkou, týkají se administrativní stránky věci a nevyžadují ústavního schválení.

Vláda předkládajíc tento návrh oběma sněmovnám Národního shromáždění projevuje po stránce formální přání, aby tato předloha byla projednána v poslanecké sněmovně výborem zahraničním a výborem pro záležitosti obchodu, průmyslu a živností, v senátě pak výborem zahraničním a národohospodářským.

Texty not o dodatkové dohodě předkládají se v originálním znění francouzském s českým překladem.

V Praze, dne 10. prosince 1931.

Předseda vlády:

Udržal v. r.

 

(Překlad.)

 

Č. 146 882/31.

V Praze dne 1. prosince 1931.

Pane ministře,

mám čest potvrditi Vaší Excellenci, že československá vláda, prodchnuta živým přáním prohloubiti vzájemné hospodářské vztahy mezi oběma našimi státy, jest ochotna dle Vašeho přání považovati sýry zvané ”Edam” a ”Gouda”, které pocházejí a přicházejí z Nizozemí, za stolní sýry jemné, uvedené v čísle 119 ex a) československého celního sazebníku, a vyclívati je sazbou 294,- československých korun za 100 kg.

Tato dohoda bude schválena oběma vládami podle příslušných ustanovení jejich vnitřního zákonodárství a vstoupí v platnost ode dne výměny notifikací o jejím schválení.

Tato dohoda může býti zrušena po předcházející šestiměsíční výpovědi.

Račte přijmouti, pane ministře, výraz mé hluboké úcty.

Za ministra zahraničních věcí:

Dr. KROFTA v. r.

Jeho Excellenci

panu Dru Hendrikovi Mullerovi van Werendycke,

mimořádnému vyslanci a zplnomocněnému ministru Nizozemska

v Praze.

 

(Překlad)

Vyslanectví Nizozemska.

Č. 817.

V Praze dne 1. prosince 1931.

Pane ministře,

potvrzuje příjem Vašeho dopisu z dnešního dne mám čest Vám sděliti, že jsem vzal na vědomí jménem vlády Jejího Veličenstva královny Nizozemí, že vláda československá, prodchnuta živým přáním prohloubiti vzájemné hospodářské vztahy mezi oběma našimi státy, jest ochotna považovati sýry zvané ”Edam” a ”Gouda”, které pocházejí a přicházejí z Nizozemí, za stolní sýry jemné, uvedené v čísle 119 ex a) československého celního sazebníku, a vyclívati je sazbou 294,- československých korun za 100 kg.

Tato dohoda bude schválena oběma vládami podle příslušných ustanovení jejich vnitřního zákonodárství a vstoupí v platnost ode dne výměny notifikací o schválení.

Tato dohoda může býti zrušena po předcházející šestiměsíční výpovědi.

Račte přijmouti, pane ministře, výraz mé velmi hluboké úcty.

HENDRIK MULLER VAN WERENDYCKE v. r.

Jeho Excellenci

panu Dru Edvardu Benešovi,

ministru zahraničních věcí

v Praze.

 

No. 146882/31.

Praha, le 1er Décembre 1931.

Monsieur le Ministre,

J ai l honneur de confirmer à Votre Excellence que le Gouvernement tchécoslovaque, animé du vif désir dapprofondir les relations économiques réciproques entre nos deux Pays, est prêt à considérer conformément à votre désir les fromages dits « Edam » et « Gouda » originaires et en provenance des Pays-Bas comme fromages de table fins, énumérés sous le numéro 119 ex a) du tarif douanier tchécoslovaque et les soumettre au taux de 294,- couronnes tchécoslovaques par 100 kgs.

Cet arrangement sera approuvé par les deux Gouvernements conformément aux dispositions respectives de leur législation intérieure et entrera en vigueur à partir du jour de léchange des notifications concernant son approbation.

Cet arrangement pourra être dénoncé moyennant un préavis de six mois.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, lexpression de ma haute considération.

Pour le Ministre des Affaires Etrangères:

Dr. KROFTA m. p.

Son Excellence

Monsieur le Docteur Hendrik Muller van Werendycke,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Pays-Bas

à Praha.

Gezantschap der Nederlanden.

No. 817.

Praha, le 1er Décembre 1931.

Monsieur le Ministre,

En vous accusant réception de votre lettre en date de ce jour, j ai l honneur de vous communiquer que j ai pris acte, au nom du Gouvernement de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, que le Gouvernement tchécoslovaque, animé du vif désir d approfondir les relations économiques réciproques entre nos deux Pays, est prêt à considérer les fromages dits « Edam » et « Gouda » originaires et en provenance des Pays-Bas comme fromages de table fins, énumérés sous le numéro 119 ex a) du tarif douanier tchécoslovaque et les soumettre au taux de 294,- couronnes tchécoslovaques par 100 kgs.

Cet arrangement sera approuvé par les deux Gouvernements conformément aux dispositions respectives de leur législation intérieure et entrera en vigueur à partir du jour de l échange des notifications concernant son approbation.

Cet arrangement pourra être dénoncé moyennant un préavis de six mois.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l expression de ma très haute considération.

HENDRIK MULLER VAN WERENDYCKE m. p.

Son Excellence

Monsieur Le Docteur Edouard Benes,

Ministre des Affaires Etrangères

à Praha.