Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 665.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 1523),

jímž se mění daň ze zapalovadel (tisk 1530).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 159. schůzi dne 17. prosince 1931 tuto osnovu zákona

Zákon

ze dne…………………………..1931,

jímž se mění daň ze zapalovadel.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Císařské nařízení ze dne 29. srpna 1916, č. 278 ř. z., o dani ze zapalovadel, jehož platnost a působnost byla rozšířena zákonem ze dne 9. října 1919, č. 550 Sb. z. a n. na Slovensko a podle zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 316 Sb. z. a n. i na Podkarpatskou Rus, se mění takto:

(1) § 1, odst. 2. bude zníti:

Daň ze zapalovadel činí

a) u sířených zápalek 12 haléřů z každého balení neobsahujícího více než 90 kusů; u balení s větším obsahem vždy 12 haléřů z každých 90 kusů nebo z části tohoto počtu;

b) u jiných zápalek 12 haléřů z každého balení neobsahujícího více než 60 kusů; u balení s větším obsahem vždy 12 haléřů z každých 60 kusů nebo z části tohoto počtu;

c) u zapalovacích svíčiček 60 haléřů z každého balení neobsahujícího více než 60 kusů;

u balení s větším obsahem vždy 60 haléřů z každých 60 kusů nebo z části tohoto počtu.

(2) § 8, odst. 1. bude zníti:

Zapalovadla jiného druhu podléhají těmto sazbám daně ze zapalovadel:

a) kapesní zapalovače vážící jednotlivě nikoliv více než 25 gramů 5 Kč,

b) kapesní zapalovače vážící více než 25 gramů 10 Kč,

c) stolní a nástěnné zapalovače 30 Kč za kus; jsou-li tyto zapalovače částečně nebo úplně ze stříbra, činí daň trojnásobek shora uvedené výměry, u zapalovačů, které jsou částečně nebo úplně ze zlata, pateronásobek.

§ 2.

Zvýšené dani podléhají zásoby zápalek a zapalovacích svíčiček, které budou v den účinnosti zákona v továrnách na zápalky a v obchodě. Výrobci zápalek jakož i obchodníci se zápalkami jsou povinni do osmi dnů ohlásiti zásobu zápalek v den účinnosti zákona v jich držbě se nacházející u finančního úřadu označeného vládním nařízením, připustiti vyšetření zásob a zapraviti zvýšenou daň. Od povinnosti ohlášení a zdanění jsou osvobozeny zásoby zápalek a zapalovacích svíčiček, které nepřesahují jednu celou bednu. Podrobnější ustanovení o ohlášení, o vyšetření zásob a o zapravení daně budou vydána vládním nařízením.

§ 3.

Tento zákon nabude účinnosti dnem vyhlášení; jeho provedení se ukládá ministru financí v dohodě s ministry průmyslu, obchodu a živností a pro zásobování lidu.

J. Malypetr v. r,
předseda.

Dr Říha v. r,
sněm. tajemník.

J. Dubický v. r,
zapisovatel.