Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 666.

 Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 1522),

jímž se prohlašují dočasně neúčinnými ustanovení zákona o výrobě chleba (tisk 1532).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 159. schůzi dne 17. prosince 1931 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne………………….,

jímž se prohlašují dočasně neúčinnými ustanovení zákona o výrobě chleba.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

Ustanovení zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 46 Sb. z. a n., o výrobě chleba, pozbývají dočasně účinnosti na dobu od vyhlášení tohoto zákona do 31. prosince 1932.

Čl. II.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Provede jej ministr pro zásobování lidu v dohodě s ministry zemědělství, veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, průmyslu, obchodu a živností, vnitra, financí, spravedlnosti a národní obrany.

J. Malypetr v. r.,
předseda.

Dr Říha v. r.,
sněm. tajemník.

J. Dubický v. r.,
zapisovatel.