Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 667.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 1531),

kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné (tisk 1539).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 159. schůzi dne 17. prosince 1931 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne . . . . . . . . . . . . . . . . 1931,

kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Lhůta jednoho roku, která jest stanovena v § 28, č. 4 zákona ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace, a která byla prodloužena zákonem ze dne 15. července 1920, č. 444 Sb. z. a n., do konce roku 1924, zákonem ze dne 18. prosince 1924, č. 294 Sb. z. a n., do konce roku 1930 a záhonem ze dne 19. prosince 1930, č. 191 Sb. z. a n., do konce roku 1931, prodlužuje se opět, a to do konce roku 1932.

§2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1932. Provede jej ministr veřejných prací v dohodě s ministry financí, průmyslu, obchodu a živností, spravedlnosti a zemědělství.

J. Malypetr v. r.,
předseda.

Dr Říha v. r.,
sněm. tajemník.

J. Dubický v. r.,
zapisovatel.