Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 668.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 1315),

kterým se zmocňuje vláda republiky Československé,

aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektrických podniků v zemi Slovenské, a kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (tisk 1527).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 159. schůzi dne 17. prosince 1931 tuto osnovu zákona.

Zákon

ze dne………………………….1931,

kterým se zmocňuje vláda republiky Československé,

aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektrických podniků v zemi Slovenské, a kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

(1) Vláda se zmocňuje, aby převzala státní záruku jako rukojmí a plátce za kapitál, úrok a umoření zápůjček nejdéle ve třiceti letech splatných, které si opatří na vybudování elektrických podniků:

a) Středoslovenské elektrárny, akciová společnost v Báňské Bystřici, až do výše

potřebné k opatření hotových 10 000 000 Kč (deseti milionů korun československých);

b) Západoslovenské elektrárny, akciová společnost v Bratislavě, až do výše potřebné k opatření hotových 17 500 000 Kč (sedmnácti milionů pěti set tisíc korun československých);

c) Spojené elektrárny severozápadního Slovenska, akciová společnost v Žilině, až do výše potřebné k opatření hotových 12 500 000 Kč ( dvanácti milionů pěti set tisíc korun československých);

d) Jihoslovenské elektrárny, akciová společnost v Komárně, až do výše potřebné k opatření hotových 10 000 000 Kč (deseti milionů korun československých) a

e) Východoslovenské elektrárny, akciová společnost v Košicích, až do výše potřebné k opatření hotových 10 000 000 Kč (deseti milionů korun československých).

(2) Pro případ vzájemného sloučení některých z těchto společností zmocňuje se vláda, aby převzala státní záruku jako rukojmí a plátce za kapitál, úrok a umoření takových zápůjček společnosti sloučením vzniklé až do částky rovnající se součtu částek uvedených v odst. 1. u slučovaných společností, při čemž se započtou zápůjčky slučovaných společností, za něž již vláda záruku podle tohoto zákona převzala.

(3) Usnesou-li se všechny nebo některé tyto společnosti na společné zápůjčce za solidárního ručení, může býti za takovou společnou zápůjčku převzata záruka podle tohoto zákona, a to v mezích stanovených v odst. 1.

(4) Podmínkou záruky jest, že smlouvy o zápůjčkách budou schváleny vládou, která zmocní ministra financí, aby smlouvy ty spolupodepsal, pokud jde o závazek československého státu.

§ 2.

Dílčích dlužních úpisů, které budou vydány na zápůjčky uvedené v § 1, smí býti užíváno k úročnému ukládání peněz poštovní spořitelny, nadací a ústavů podléhajících veřejnému dozoru, rovněž k ukládání peněz poručenců a opatrovanců a peněz depositních, a konečně až do výše bursovního kursu, avšak nikoli přes jmenovitou hodnotu, za služební a obchodní kauce.

§ 3.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provésti jej se ukládá ministrům veřejných prací, financí, spravedlnosti a vnitra.

J. Malypetr v. r.,
předseda.

Dr Říha v. r.,
sněm. tajemník.

J. Dubický v. r.,
zapisovatel.