Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 675.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 1538),

kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (tisk 1543).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 161. schůzi dne 18. prosince 1931 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne………………………………………………..,

kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

§ 1.

Účinnost zákona ze dne 28. března 1928, č. 44 b. z. a n, o ochraně nájemníků, ve znění zákona ze dne 27. března 1930, č. 30 Sb. z. a n, a čl. I. zákona ze dne 26. listopadu 1930, č. 166 Sb. z. a n, se prodlužuje se změnou uvedenou v § 2, pokud v § 4 není ustanoveno jinak, do 30. června 1932.

§ 2.

Ustanovení § 9, odst. 4, č. 5, bude zníti takto:

5. U místností pronajatých státu, zemím, okresům, obcím a jejich podnikům jest obecně přípustno zvýšení nájemného od 1. ledna 1932 a u místností pronajatých fondům státem spravovaným od 1. dubna 1932 na částku nepřevyšující základní nájemné o 340%.

§ 3.

Ustanovení čl. I, § 6, zákona č. 166/1930 Sb. z. a n. platí také pro rok 1932.

§ 4.

(1) Ustanovení zákona č. 44/1928 Sb. z. a n. ve znění zákona č. 30/1934 Sb. z. a n. a čl. I. zákona č. 166/1930 Sb. z. a n. a tohoto zákona zůstávají až do 31. prosince 1932 v platnosti

1. pro byty, nikoli pro jiné místnosti nájemníků, kterým byla podle pravoplatných předpisů za poslední tři léta předepsána daň důchodová (z příjmu, dôchodková) z ročního důchodu (příjmu) průměrně aspoň 75 000 Kč;

2. pro byty skládající se mimo kuchyně a obytné pokoje pro služebné z 5 nebo více obytných místností;

3. pro živnostenské provozovny a jiné místnosti než byty, v nichž se provozuje výdělečná činnost, je-li nájemníkem akciová společnost komanditní společnost na akcie nebo společnost s ručením obmezeným;

4. pro místnosti užívané k výdělečné činnosti, které nejsou částí bytu, mají-li povahu velkých provozoven.

(2) Ustanovení odst. 1, č. 1. a 2, netýkají se bytů, kterých se do vyhlášení tohoto zákona užívalo a do 31. prosince 1932 bude užívati zcela nebo z části k výkonu jakéhokoli povolání.

(3) Počínajíc dnem 1. ledna 1933 spravují se poměry z nájemních smluv o bytech a jiných místnostech, na něž se vztahuje odst. 1, ustanoveními práva občanského.

Čl. II.

Účinnost zákona ze dne 28. března 1928, č. 45 Sb. z. a n., o odkladu exekučního vyklizení místností, která byla prodloužena čl. II. zákona č. 166/1930 Sb. z. a n. do 31. prosince 1931, prodlužuje se do 30. června 1932.

Čl. III.

Účinnost ustanovení §§ 1 až 16 zákona, ze dne 11. července 1928, č. 118 Sb. z. a n, o mimořádných opatřeních bytové péče, která byla prodloužena čl. III. zákona č. 166/1930 Sb. z. a n. do 31, prosince 1931, prodlužuje se do 30. června 1932.

Čl. IV.

Podle ustanovení hlavy prvé zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 45 Sb. z. a n., o stavebním

ruchu, lze vyvlastňovati pozemky až do 30. června 132.

Čl. V.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1932.

Čl. VI.

Provésti tento zákon náleží ministru sociální péče spolu s ministry spravedlnosti, financí, vnitra a veřejných prací.

J. Malypetr v. r,
předseda.

Dr Říha v. r,
sněm. tajemník.

J. Dubický v. r,
zapisovatel.