Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 676.

Zpráva

sociálně-politického výboru

k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 675) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče.

Ministerstvo sociální péče vypracovalo osnovu zákona, jímž bude vyřešena otázka bytová definitivně. Poněvadž k projednání této otázky ústavní cestou bude zapotřebí delší doby, předložila vláda poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se prodlužují dosavadní zákony, týkající se bytové péče, do 30. června 1932 s některými změnami. Změny tyto pozůstávají:

U místností pronajatých státu, zemím, okresům, obcím a jejich podnikům je přípustno zvýšení nájemného od 1. ledna 1932, u místností pronajatých fondům státem opravovaných od 1. dubna 1932 na částku nepřevyšující základní nájemné o 340 %.

Od 1. ledna 1933 nebude se zákon tento (o ochraně nájemníků) vztahovati na:

1. Byty oněch nájemníků, kterým byla pravoplatně za poslední tři léta předepsána daň důchodová (z příjmu, dôchodková) z ročního důchodu (příjmu) průměrně aspoň Kč 75 000,-.

2. Byty skládající se mimo kuchyně a obytného pokoje pro služebné z 5 nebo více obytných místností.

3. Živnostenské provozovny a jiné místnosti než byty, v nichž se provozuje

výdělečná činnost, je-li nájemníkem akciová společnost, komanditní společnost na akcie nebo společnost s ručením obmezeným.

4. Místnosti užívané k výdělečné činnosti, které nejsou částí bytu, mají-li povahu velkých provozoven.

Do 30. června 1932 se prodlužuje dále také

účinnost zákona ze dne 28. března 1928, č. 45 Sb. z. a n., o odkladu exekučního vyklizení místnosti, která byla prodloužena zákonem č. 166/30,

účinnost ustanovení § 1-16 zákona č. 118/28 z mimořádných opatření prodloužených zákonem č. 166/30

a ustanovení hlavy prvé zákona z 10. dubna 1930, č. 45 Sb. z. a n, o stavebním ruchu a vyvlastňování pozemků.

Sociálně-politický výbor senátu pojednal o vládním návrhu zákona a uznal opatření tato za velmi nutná. V dnešní těžké době a svízelných hospodářských poměrech ve státě není možno provésti žádné pronikavé změny zákona na ochranu nájemníků a zejména není možno zhoršiti ještě velmi zlé postavení pracujících vrstev našeho státu.

Sociálně-politický výbor senátu schvaluje tato opatření vlády v otázce bytových zákonů a navrhuje, by senát přijal osnovu zákona jak se na něm usnesla poslanecká sněmovna ve znění senátního tisku č. 675.

V Praze, dne 18. prosince 1931.

V. Johanis v. r.,
předseda.

Jos. Koukal v. r.,
zpravodaj.