Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 677.

 Usnesení poslanecké sněmovny

k vládnímu návrhu zákona (tisk 1540),

jímž se mění čl. XVI, odst. 1, písm. b) uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n. o přímých daních (tisk 1544).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 162. schůzi dne 19. prosince 1931 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne...............,

jímž se mění čl. XVI, odst. 1, písm. b), uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Ustanovení čl. XVI, odst. 1, písm. b), uváděcích ustanovení k zákonu č. 76/1927 Sb. z. a n. se mění a bude zníti takto:

Ustanovení § 17, č. 6, a § 78, písm. e), věta 1, pokud se týká příspěvků do pokladen a podobných ústavů, jakož i daní a dávek, dále ustanovení § 341 nabývají účinnosti od 1. ledna 1934. Platy v § 17, č. 6, a v § 78, písm. e), věta 1, (s výše uvedeným obmezením) zmíněné jsou do tohoto dne při zjištění vyměřovacího základu plátcova odpočitatelnou položkou.

§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; jeho provedením se pověřuje ministr financí.

J. Malypetr v. r.,
předseda.

Dr Říha v. r.,
sněm. tajemník.

J. Dubický v. r.,
zapisovatel.