Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 681.

Vládní návrh,

kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení

obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Spojených Států Brazilských, sjednaná výměnou not v Rio de Janeiro dne 27. listopadu 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1931, č. 215 Sb. z. a n.

Návrh schvalovacího usnesení.

Národní shromáždění republiky Československé schvaluje obchodní dohodu mezi republikou Československou a republikou Spojených Států Brazilských, sjednanou výměnou not v Rio de Janeiro dne 27. listopadu 1931 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1931, č. 215 Sb. z. a n.

Důvodová zpráva.

Spojené Státy Brazilské, největší a nejlidnatější stát latinské Ameriky, poskytoval od počátku důležité pole československému vývozu. Obchodní styky vykazovaly přes to, že jsou většinou odkázány na cizí prostřednictví, značné obraty. Dle našich výkazů činil náš 

 

Vývoz do Brazilie

Dovoz z Brazilie

r. 1928

85 985 000 Kč

117 658 000 Kč

r. 1929

91 156 000 Kč

109 340 000 Kč

r. 1930

49 115 000 Kč

60 018 000 Kč

Dle brazilských statistik obnášel celkový vývoz brazilský v československých korunách v roce 1929 14869000000,-, dovoz 14211000000,-, z toho připadá na dovoz z republiky Československé dle našich statistik 91156000 Kč (0,64%). Z brazilského vývozu připadá 71% na kávu; vedle kávy je důležitým též vývoz bavlny, kůží, zmrzlého masa a kakaa.

V dovozu do Brazilie jsou důležity stroje, pšenice, železo a ocel, automobily, benzin, uhlí, bavlněné zboží, mouka, chemikalie a papír.

Československý vývoz se až dosud slibně rozvíjel, třebaže přímé styky byly teprve zvolna budovány. Nedostatek pozornosti věnované tomuto odbytišti před válkou byl jen postupně napravován. V našem vývozu zaujímají nejdůležitější místo slad, výrobky ze železa, sklo, bavlněné zboží, výrobky z obecných kovů, zboží zlacené neb stříbřené, šperky, zboží hliněné, chmel, z textilu zboží vlněné.

Derouta cen kávy a zhoršení situace finanční donutila brazilskou vládu k tomu, aby opustila dosavadní system jednotného celního tarifu pro všechny země, a tak došlo letos k zavedení tarifu trojího: generelního pro země, s kterými nemá Brazilie obchodní smlouvy, ale které brazilské zboží nediskriminují, minimálního pro země se smlouvou zaručující vzájemné zacházení dle klausule o nejvyšších výhodách, a maximálního (trestního pro země, které s brazilským dovozem zacházejí hůře než s dovozem z jiných zemí).

Aby po zavedení nových tarifů nebyl na naše zboží uvalen tarif generelní, kdežto zboží z jiných zemí, které mají s Brazilií obchodní smlouvy, by bylo vyclíváno dle minimálního tarifu, o 35% nižšího než tarif generelní, byla sjednána dne 27. listopadu t. r. obchodní dohoda notami, vyměněnými mezi ministrem zahraničních věcí Spojených Států Brazilských a vyslancem republiky Československé v Rio de Janeiro. Touto dohodou zaručují si oba státy navzájem nejvyšší výhody při vyclívání zboží přicházejícího z druhého smluvního státu. Dohoda je sjednána na dva roky, načež může býti vypověděna na půl roku.

Smluvní úpravou našeho obchodně-politického poměru k Brazilii dostává se našim přímým obchodním stykům s tímto rozsáhlým odbytištěm pevného podkladu a podpory.

Vláda předkládajíc tento návrh oběma sněmovnám Národního shromáždění projevuje po stránce formální přání aby tato předloha byla projednána v poslanecké sněmovně výborem zahraničním a výborem živnostensko-obchodním a v senátě výborem zahraničním a národohospodářským.

Text obchodní dohody předkládá se ve zvláštních exemplářích ve znění českém a portugalském.

V Praze, dne 22. prosince 1931.

Předseda vlády:

Udržal v. r.

 

Vyslanectví republiky Československé.

V Riu de Janeiro, dne 27. listopadu 1931.

Pane ministře,

Mám čest potvrditi Vaší Excellenci, jsa k tomu řádně zmocněn, že obchodní styky mezi republikou Československou a republikou Spojených Států Brazilských budou upraveny následující dohodou:

a) Vysoké smluvní strany dohodly se, že si vzájemně poskytnou bezpodmínečné a neobmezené zacházení podle zásady největších výhod ve všem, pokud jde o cla a všechny vedlejší dávky, o způsob vybírání cel, jakož i zařazení a výklad celních sazeb, a o předpisy, formality a břemena, jimž by bylo vyclívání podrobeno.

b) Plodiny a výrobky pocházející z území obou smluvních stran nebudou v žádném případě podrobeny ve vztazích shora naznačených jiným nebo vyšším clům, poplatkům nebo břemenům, ani jiným anebo tíživějším předpisům a formalitám, než těm, kterým jsou nebo budou podrobeny plodiny a výrobky téže povahy pocházející z kterékoli třetí země.

c) Rovněž plodiny a výrobky vyvážené z území jedné smluvní strany do území druhé strany nebudou v žádném případě podrobeny v těchže vztazích jiným nebo vyšším clům, poplatkům nebo břemenům, aniž jiným anebo tíživějším předpisům a formalitám, než těm, kterým jsou nebo budou podrobeny plodiny a výrobky téže povahy, určené do území kterékoliv jiné země.

d) Veškeré výhody, úlevy, výsady a osvobození, které byly nebo budou přiznány v budoucnosti jednou z obou smluvních stran ve výše uvedeném oboru plodinám a výrobkům, pocházejícím z kterékoli jiné země nebo určeným do území kterékoli jiné země, budou ihned a bez náhrady použity pro plodiny a výrobky téže povahy, pocházející z území druhé strany nebo určené do území této strany.

e) Vyňaty jsou však ze závazků vytčených v této dohodě výhody, které jsou nyní anebo které byly by později poskytnuty sousedním zemím k usnadnění pohraničního styku, jakož i výhody vyplývající z celní unie již sjednané nebo z unie, kterou by jedna z obou smluvních stran sjednala v budoucnosti.

f) Tato dohoda vstoupí v platnost za 30 dní ode dne podpisu a zůstane v platnosti po dobu 2 roků. Po uplynutí této doby bude platiti nadále, pokud nebude vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran se lhůtou 6měsíční.

Přijměte, pane ministře, projev mé hluboké úcty.

VANÍČEK v. r.

Jeho Excellenci

panu Dru Afraniu de Mello Franco,

ministru zahraničních věcí

v Riu de Janeiro.

 

(Překlad.)

Ministerstvo zahraničních věcí.

Rio de Janeiro, dne 27. listopadu 1931.

EC/40/8/42/80e/8.

Pane ministře,

Mám čest potvrditi příjem noty, v níž řádně zmocněn svou vládou, Vaše Excellence potvrzuje, že obchodní styky mezi republikou Spojených Států Brazilských a republikou Československou budou upraveny následující dohodou:

a) Vysoké smluvní strany dohodly se, že si vzájemně poskytnou bezpodmínečné a neobmezené zacházení, podle zásady největších výhod ve všem, pokud jde o cla a všechny vedlejší dávky, o způsob vybírání cel, jakož i zařazení a výklad celních sazeb, a o předpisy, formality a břemena, jimž by bylo vyclívání podrobeno.

b) Plodiny a výrobky pocházející z území obou smluvních stran nebudou v žádném případě podrobeny ve vztazích shora naznačených jiným nebo vyšším clům, poplatkům nebo břemenům, ani jiným anebo tíživějším předpisům a formalitám, než těm, kterým jsou nebo budou podrobeny plodiny a výrobky téže povahy pocházející z kterékoli třetí země.

c) Rovněž plodiny a výrobky vyvážené z území jedné smluvní strany do území druhé strany nebudou v žádném případě podrobeny v těchže vztazích jiným nebo vyšším clům, poplatkům nebo břemenům, aniž jiným anebo tíživějším předpisům a formalitám, než těm, kterým jsou nebo budou podrobeny plodiny a výrobky téže povahy, určené do území kterékoliv jiné země.

d) Veškeré výhody, úlevy, výsady a osvobození, které byly nebo budou přiznány v budoucnosti jednou z obou smluvních stran ve výše uvedeném oboru plodinám a výrobkům, pocházejícím z kterékoli jiné země neb určeným do území kterékoli jiné země, budou ihned a bez náhrady použity pro plodiny a výrobky téže povahy, pocházející z území druhé strany nebo určené do území této strany.

e) Vyňaty jsou však ze závazků vytčených v této dohodě výhody, které jsou nyní anebo které byly by později poskytnuty sousedním zemím k usnadnění pohraničního styku, jakož i výhody vyplývající z celní unie již sjednané nebo z unie, kterou by jedna z obou smluvních stran sjednala v budoucnosti.

f ) Tato dohoda vstoupí v platnost za 30 dní ode dne podpisu a zůstane v platnosti po dobu 2 roků. Po uplynutí této doby bude platiti nadále, pokud nebude vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran se lhůtou 6měsíční.

Jako odpověď jest mi potěšením sděliti Vaší Excellenci, že vláda brazilská přijímá ustanovení dohody výše uvedené, jak byla obsažena v notě, na niž mám čest odpověděti.

Používám této příležitosti, abych Vaší Excellenci opětovně vyslovil projev své hluboké úcty.

A. de MELLO FRANCO v. r.

Panu

Vojtěchu Vaníčkovi,

mimořádněmu vyslanci a zplnomocněnému

ministru československému.

 

Ministerio das Relaςões Exteriores.

Rio de Janeiro, em 27 de Novembro de 1931.

EC/40/8/42/80e/8.

Senhor Ministro,

Tenho a honra de accusar o recebimento da nota em que, devidamente autorizado pelo seu Governo, Vossa Excellencia confirma que as relaςσes economicas entre a Republica dos Estados Unidos do Brasil e a Republica da Tchecoslovaquia serão reguladas pelo accôrdo seguinte

a) As altas partes contractantes consentem em conceder, reciprocamente, o tratamento incondicional e illimitado da naçáo mais favorecida em relamo a tudo o que se refere aos direitos alfandegarios e a todos os direitos accessorios, ao modo de percepo dos direitos, assim como em relaáo às regras, formalidades e impostos a que poderiam ser submettidas as operações de despacho alfandegario;

b) Consequentemente os productos naturaes ou fabricados, originarios da cada uma das partes contractantes, não serão em caso algum, sujeitos, nas supracitadaa relacóes, a direitos, taxas ou impostos differentes ou mais elevados nem a regras differentes ou mais onerosas do que aquelles aos quaes são ou vierem a ser sujeitos os productos de mesura natureza originarios de qualquer outro paiz;

c) Da mesura fórma, os productos naturaes ou fabricados, exportados do territorio de cada uma das partes contractantes com destino ao territorio da outra parte, não serão em caso algum, sujeitos, nas mesmas relações, a direitos, taxas ou impostos differentes ou mais elevados nem a regras ou

formalidades differentes ou mais onerosas do que aquellas aos quaes são ou vierem a ser sujeitos os productos de mesma natureza destinados ao territorio de qualquer outro paiz;

d) Todas as vantagens, favores, privilegios e immunidades já concedidos, ou que venham a ser concedidos, de futuro, por uma das duas partes contractantes na supracitada materia, aos productos naturaes ou fabricados, originarios de qualquer outro, paiz ou destinados ao territorio de qualquer outro paiz, serão, immediatamente, e sem compensação, applicados aos productos de mesma natureza originarios da outra parte contractante, ou destinados ao territorio dessa parte;

e) Exceptuam-se, comtudo, dos compromissos acima formulados, os favores actualmente concedidos ou que possam ser ulteriormente concedidos a paizes vizinhos, com o fim de se facilitar o tráfico de fronteiras, assim como os favores que resultem de uma união aduaneira já concluida ou que possa ser concluida, de futuro, por uma das partes contractantes;

f) O presente accôrdo entrará em vigôr, pelo prazo de dois annos, trinta dias após a sua assignatura. Expirado esse prazo, continuará o accôrdo em vigôr, até que seja denunciado por uma das altas partes contractantes com seis mezes de antecedencia.

Em resposta, apraz-me communicar a Vossa Excellencia que o Governo brasileiro acceita as disposições do accôrdo acima transcripto, constantes da nota a que tenho a honra de responder.

Aproveito a opportunidade para renovar a Vossa Excellencia os protestos da minha alta consideração.

A. de MELLO FRANCO m. p.

A Sua Excellencia

o Senhor Vojtěch Vaníček,

Enviado Extraordinario e Ministro

Plenipotenciario da Tchecoslovaquia.