Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 685.

Zpráva

I. zahraničního výboru

II. národohospodářského výboru

o vládním návrhu (tisk 661), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923. sjednaná dne 1. prosince 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. prosince 1931,

č. 188 Sb. z. a n.

Schvalovací usnesení:

Národní shromáždění republiky Československé schvaluje dodatkovou dohodu k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, sjednanou dne 1. prosince 1931 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. prosince 1931, č. 188 Sb. z. a n.

I.

Tato dodatková dohoda byla sjednána k žádosti nizozemské vlády a týče se naší celní sazby na dva druhy holandských sýrů, k nám dovážených, totiž druhy: »Edam« a «Gouda«. Holandská vláda si přeje, aby tyto sýry, jež byly dosud vyclívány dle naší celní sazby, byly zařazeny mezi jemnější stolní sýry a aby byly vyclívány dle sazby 294 Kč při 100 kg. Jako kompensaci za to žádala naše vláda, aby Holandsko zachovalo dosavadní modus při celním odbavování našich šunek do Holandska, pokud nebude u nás vydán zákon o prohlídce jatečních zvířat a masa. Protože noty obou vlád o této věci byly již vyměněny a protože jde o obchodní styky se státem, s nímž naše obchodní bilance vykazuje každoročně vzrůstající aktivum, doporučuje zahraniční výbor tuto dodatkovou dohodu slavnému senátu ke schválení.

V Praze, dne 13. ledna 1932.

Václav Donát v. r.,
předseda.

F. V. Krejčí v. r.,
zpravodaj.

II.

Dle obchodní smlouvy československo-holandské dováželo Nizozemsko do republiky naší své specielní stolní sýry »Edam« a »Goudu«, které byly u nás vyclívány podle autonomního celního sazebníku sazbou 420 Kč za 100 kg. Podobné jemné sýry italské, francouzské a švýcarské dováženy jsou k nám z těchto zemí za celních sazeb smluvních daleko nižších, a to sazbou 294 Kč za 100 kg. Proto obrátila se přípisem vláda nizozemská na vládu naši a žádala, aby také tyto její jemné sýry stolní byly stejnou smluvní sazbou u nás vyclívány.

Vláda československá vyhověla této žádosti a písemně ohlásila prostřednictvím čsl. vyslanectví v Haagu vládě holandské, že naproti tomu musí zase vláda nizozemská zachovati dosavadní způsob při odbavování československých šunek námi do Holandska vyvážených, a to do té doby, dokud u nás nebude vydán zákon o prohlídce jatečného dobytka a masa.

Vzájemnou výměnou not přistoupily tedy obě vlády na dodatkovou dohodu o přiznání celní výhody holandským sýrům, která je vládní vyhláškou ze dne 5. prosince 1931, č. 188 Sb. z. a n., uvedena v prozatímní platnost a která se nyní předkládá Národnímu shromáždění ke schválení. Dohoda tato může býti zrušena jen po 6timěsíční výpovědi. Vyhovění naší žádosti o blahovolném zacházení s čsl. šunkou neuvádí se v této dohodě proto, že nevyžaduje ústavního schválení, neboť jest dohoda tato povahy administrativní a bude nám také pouze zvláštním přípisem vlády nizozemské zaručena.

V roce 1930 dovezli jsme z Holandska k nám:

642 q

jemných stolních sýrů za

657 000,- Kč

64 q

ostatních sýrů za

66 000,- Kč

Celkem za

 

723 000,- Kč

Mimo to dovážíme k nám z Nizozemska hlavně zboží osadnické, tabák, ovoce, zeleninu, květinová semena a hlízy, tuky, potraviny a některé suroviny.

Tak v roce 1930 dovezlo k nám Holandsko:

Osadnického zboží za

7 877 000,-- Kč

 

Z čehož hlavní položky vykazují:

 

Káva surová

4 271000,-- Kč

Čaj

1 827 000,--Kč

Kakao

1 786 000,-- Kč

 

 

Tabáku dovezli jsme za

6 140 000,-- Kč

 

 

Ovoce, zeleniny, rostlinných částí dovezeno bylo týž rok k nám za

26 109 000,--Kč

Z čehož největší dovoz připadá na:

 

Kmín

6 225 000,-- Kč

Zeleninu (zelí, okurky aj.)

5 070 000,-- Kč

Jablek a jiného ovoce

2 556 000,-- Kč

 

 

Z tuků dovezli jsme k nám hlavně:

 

Másla za

1 332 000,-- Kč

Sádla vepřového za

27 415 000,-- Kč

Margarinu za

7 787 000,-- Kč

Rybího tuku za

4 267 000,-- Kč

Jiné druhy tuků a olejů

11 015 000,-- Kč

Celkem dovezli jsme tuků za

51 816 000,-- Kč

 

 

Oleje podzemnicového za

5 949 000,-- Kč

Různých potravin za

10 896 000,-- Kč

Kde hlavní položku činí:

 

Kakaové máslo

7 425 000,-- Kč

Kakaový prášek

1 169 000,-- Kč

 

 

Bavlny a příze bylo dovezeno za

4 658 000,-- Kč

Vlny a zboží z ní za

5 204 000,-- Kč

Hedvábí, hlavně umělého za

11 691 000,-- Kč

Elektrických přístrojů a strojů a elektrotechnic. pomůcek za

35 805 000,-- Kč

Celkový dovoz veškerého holandského zboží k nám v roce 1930 činil 206 mil. 922 000,- Kč.

Oproti tomu vykazuje náš vývoz v roce z těchto 1930 do Holandska hodnotu 442 252 000 Kč a sestával mimo jiné zboží hlavně z těchto produktů:

Ječmene vyvezli jsme za

6 411 000,-- Kč

Sladu za

18 277 000,-- Kč

Chmele za

3 297 000,-- Kč

Piva za

1 063 000,-- Kč

Šunek za

260 000,-- Kč

Dříví za

17 097 000,-- Kč

Z textilií:

Zboží bavlněného za

82 544 000,-- Kč

Zboží lněného za

28 096 000,-- Kč

Zboží vlněného za

57 768 000,-- Kč

Zboží hedvábného za

13 567 000,-- Kč

Zboží konfekčního za

42 775 000,-- Kč

Celkem tedy textilií za

224 750 000,-- Kč

Kůže a kožených výrobků za

46 405 000,-- Kč

Z čehož hlavní položku vykazuje:

 

Obuv, a to

21 120 000,-- Kč

Rukavice za

18 923 000,-- Kč

Dřevěné zboží za

9 605 000,-- Kč

Sklo a skleněné zboží za

39 016 000,-- Kč

Hliněné zboží (porculán) za

25 058 000,-- Kč

Železo a železné zboží za

12 964 000,-- Kč

Obecné kovy a zboží z nich za

9 355 000,-- Kč

Stroje a přístroje za

4 510 000,-- Kč

Vzájemné obchodní styky obou států vykazují rok od roku vzestup a dosavadní naše obchodní bilance s Holandskem byla aktivní.

Národohospodářský výbor projednal ve své dnešní schůzi předložený vládní návrh dodatkové dohody k obchodní smlouvě československo-nizozemské a usnesl se doporučiti jej slavnému senátu ke schválení tak, jak je uveden v senátním tisku č. 661 i s příslušným schvalovacím usnesením.

V Praze, dne 13. ledna 1932.

K. Sáblík v. r.,
předseda.

Josef Stržil v. r.,
zpravodaj.