Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 687.

 Vládní návrh,

kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení

dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná dne 1. prosince 1931 v Paříži a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. ledna 1932, čís. 6 Sb. z. a n.

Návrh schvalovacího usnesení.

Národní shromáždění republiky Československé souhlasí s dodatkovou dohodou k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednanou dne 1. prosince 1931 v Paříži a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. ledna 1932, čís. 6 Sb. z. a n.

Důvodová zpráva.

Obchodní úmluvou mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928 poskytla Francie Československu u porculánu (v položce 347 A a B francouzského celního tarifu) minimální sazby, kolísající podle povahy a jakosti zboží mezi 100 až 300 franků za 100 kg.

Během roku 1930 a zejména v roce 1931 ukázalo se však, že tato celní ochrana je francouzskému průmyslu nedostatečná a že třetí státy využívajíce na základě klausule nejvyšších výhod celních úlev poskytnutých Československu, ohrožují dumpingovými cenami nejen domácí produkci francouzskou, nýbrž i dovoz jakostního zboží z ciziny na francouzský trh, mezi tím i zboží československého.

Z toho důvodu došlo na přání interesovaných francouzských kruhů k poradám zástupců porculánového průmyslu francouzského, československého a německého s úmyslem čeliti cenovému dumpingu na francouzském trhu.

Výsledkem těchto porad byla cenová dohoda mezi jmenovanými zástupci uvedených průmyslů, podepsaná v Paříži dne 13. listopadu 1931.

Tato průmyslová dohoda umožnila pak československé vládě přistoupiti současně i s Německem na francouzskou žádost na takovou novou smluvní úpravu celních položek na porculán, při které by po dobu platnosti dohody průmyslové požívaly československé výrobky porculánové při dovozu do Francie dosavadních celních sazeb, aniž by třetí státy současně mohly těžiti z této nové úpravy do té doby, dokud by jejich průmysly nepřistoupily rovněž na zmíněnou cenovou dohodu.

K ujednání a nové úpravě celních sazeb došlo mezi Československem a Francií v připojené dodatkové dohodě.

Prakticky tato dohoda znamená, že Československo vzdalo se vázání smluvních sazeb na určité kategorie porculánového zboží, které k cenové dohodě nepřistoupily. Na základě nové úpravy textu jmenovaných položek čís. 347 A a B francouzského celního sazebníku bude však československé porculánové zboží při dovozu do Francie a při dodržování podmínek cenové dohody požívati stejných celních sazeb jako před touto celní dohodou, která se předkládá ke schválení.

Vzhledem k podmínkám dohody cenové mezi průmysly možno však tvrditi, že novou celní úpravou dostává se Československu pro jakostní zboží ve Francii určitého přednostního postavení před zbožím jiného původu a horší jakosti.

Vláda předkládajíc tento návrh oběma sněmovnám Národního shromáždění projevuje po stránce formální přání, aby tato předloha byla projednána v poslanecké sněmovně výborem zahraničním a výborem živnostensko-obchodním, v senátě pak výborem zahraničním a národohospodářským.

Text dodatkové dohody předkládá se v originálním znění francouzském s českým překladem.

V Praze, dne 9. ledna 1932.

Předseda vlády:
Udržal v. r.

 

DODATKOVÁ DOHODA

K OBCHODNÍ ÚMLUVĚ

ČESKOSLOVENSKO-FRANCOUZSKÉ

Z 2. ČERVENCE 1928.

Dodatková dohoda

k obchodní úmluvě československo-francouzské z 2. července 1928.

Podepsaní, řádně k tornu zmocněni, dohodli se na těchto změnách obchodní úmluvy československo-francouzské ze dne 2. července 1928.

Článek I.

Položky 347 A a B seznamu C připojeného k obchodní úmluvě československo-francouzské ze dne 2. července 1928 mění se takto:

Položky franc. cel. saz.

Označení zboží

Jednotka pro výměru cla

Clo

347

Porculán: bílý, jiný než porculán stolní a kuchyňský (1)

100 kg

frs 100

 

zdobený, jiný než porculán stolní a kuchyňský (1)

id.

frs 300

 

zdobený a zesílený, jiný než stolní a kuchyňský (1)

id.

frs 250

 

sošky (2) a porculán pro laboratoře

hodnota

20%

 

parian a porculán bez polevy

id.

18%

(1) Pro porculán kuchyňský a porculán stolní požívá celní sazby 100 frs porculán bílý, 300 frs porculán zdobený, 250 frs porculán zdobený a zesílený, 260 frs příbory čajové a kávové s jednoduchými a jednobarevnými proužky jinými než zlacenými, 280 frs příbory čajové a kávové s jednoduchými proužky zlacenými anebo dvojnásobným proužkem barevným nebo zlatým a 800 frs příbory čajové a kávové s jakýmkoli jiným vzorkem, dováží-li se toto zboží za podmínek stanovených ministrem rozpočtu v souhlase s ustanoveními dopisů připojených k této dodatkové dohodě.

Za porculán kuchyňský a porculán stolní pokládají se zvláště: příbory stolní, příbory kávové, čajové, zákuskové, déjeuners, serie kuchyňské, talíře, koflíky, talířky a jiné oddělené kusy.

(2) Pod označení sošek zahrnuty jsou všechny předměty představující osoby nebo zvířata a určené výlučně k ozdobě s výjimkou předmětů hodících se k jinému použití, jako květinové vázy, svícny, bonboniery, pokladničky, vide-poches, žardiniery, hračky, a předmětů, které vzhledem k svým malým rozměrům a složeným hmotám, z nichž se skládají, spadají do bimbeloterie.

Článek II.

Ustanovení čl. I. (poznámka 1) této dodatkové dohody mohou býti vypovězena každou z vysokých smluvních stran, aby pozbyla platnosti posledního dne třetího měsíce, jenž bude následovati po datu výpovědi, s podmínkou, že před tím se vyčerpaly všechny možnosti smírné dohody.

Článek III.

Tato dodatková dohoda bude ratifikována a výměna ratifikací bude provedena v nejkratší možné lhůtě v Praze.

Bude uvedena v účinnost 10 dní po výměně ratifikací.

Obě vlády si však vyhražují uvésti ji v prozatímní účinnost datem, které stanoví vzájemnou dohodou.

DÁNO v PAŘÍŽI, dvojmo, dne 1. prosince 1931.

A. BRIAND v. r.

LOUIS ROLLIN v. r.

ŠTĚPÁN OSUSKÝ v. r.

V Paříži, dne 1. prosince 1931.

Pane ministře,

mám čest oznámiti Vaší Excellenci, že francouzská vláda vzavši na vědomí dohodu, k níž došlo dne 13. listopadu 1931 mezi francouzskými, československými a německými průmyslníky porculánu a sjednavši s vládou československou dohodou z dnešního dne některé změny obchodní úmluvy francouzsko-československé ze dne 2. července 1928, prohlašuje, že jest ochotna učiniti následující opatření, aby zajistila její provádění:

Aby mohlo požívati výhod dohodou stanovených, zboží musí vyhovovati těmto podmínkám:

1. Musí býti doprovázeno při vyclívání fakturou a osvědčením národní komise československé potvrzujícím, že tato faktura jest vyhotovena v souhlase s ustanoveními dohody mezi průmyslníky. Toto osvědčení musí býti vidováno zástupcem vlády československé.

2. Musí býti doveženo přes jeden z těchto níže uvedených celních úřadů: Paříž, Jeumont, Štrasburk, Lyon, Saarbrück, Marseille, Alžír, Oran a Tunis.

K výpovědi zmíněné v čl. II. nemůže dojíti, leč že by byly vyčerpány všechny smírné prostředky zmíněné v dohodě mezi průmyslníky.

V tomto případě a počínaje od uplynutí smluvené lhůty, celní sazby stanovené v čl. I. (pozn. 1.) zůstanou v platnosti pro množství zboží, které nepřekročí co do váhy průměrné množství dovezené během dvou let předcházejících výpověď. Dojde-li k výpovědi před 1. lednem 1934, tento průměr bude vypočítán podle dovozu let 1928-1929.

Vláda československá učiní potřebná opatření, aby tato množství kontrolovala. Zboží nad to dovežené bude podléhati sazbám minimálního tarifu, jež budou v platnosti.

Račte přijmouti, pane ministře, ujištění mé hluboké úcty.

A. BRIAND v. r.

Jeho Excellence

pan Štěpán Osuský,
vyslanec republiky Československé

v Paříži.

V Paříži, dne 1. prosince 1931.

Pane ministře,

dnes datovaným dopisem Vaše Excellence ráčila mně oznámiti toto:

”Mám čest oznámiti Vaší Excellenci, že francouzská vláda vzavši na vědomí dohodu, k níž došlo dne 13. listopadu 1931 mezi francouzskými, československými a německými průmyslníky porculánu a sjednavši s vládou československou dohodou z dnešního dne některé změny obchodní úmluvy francouzsko-československé ze dne 2. července 1928, prohlašuje, že jest ochotna učiniti následující opatření, aby zajistila její provádění:

Aby mohlo požívati výhod dohodou stanovených, zboží musí vyhovovati těmto podmínkám:

1. Musí býti doprovázeno při vyclívání fakturou a osvědčením národní komise československé potvrzujícím, že tato faktura jest vyhotovena v souhlase s ustanoveními dohody mezi průmyslníky. Toto osvědčení musí býti vidováno zástupcem vlády československé.

2. Musí býti doveženo přes jeden z těchto níže uvedených celních úřadů: Paříž, Jeumont, Štrasburk, Lyon, Saarbrück, Marseille, Alžír, Oran a Tunis.

K výpovědi zmíněné v čl. II. nemůže dojíti, leč že by byly vyčerpány všechny smírné prostředky zmíněné v dohodě mezi průmyslníky.

V tomto případě a počínaje od uplynutí smluvené lhůty, celní sazby stanovené v čl. I. (pozn. 1) zůstanou v platnosti pro množství zboží, které nepřekročí co do váhy průměrné množství dovezené během dvou let předcházejících výpověď. Dojde-li k výpovědi před 1. lednem 1934, tento průměr bude vypočítán podle dovozu let 1928-1929.

Vláda československá učiní potřebná opatření, aby tato množství kontrolovala. Zboží nad to dovežené bude podléhati sazbám minimálního tarifu, jež budou v platnosti.”

Mám čest potvrditi Vaší Excellenci příjem tohoto sdělení a prohlašuji jménem své vlády, že s jeho obsahem souhlasím s Vaší Excellencí.

Račte přijmouti, pane ministře, ujištění mé hluboké úcty.

Š. OSUSKÝ v. r.

Jeho Excellence

pan Aristide Briand,
ministr zahraničních věcí

v Paříži.

 

AVENANT

A LA CONVENTION COMMERCIALE

FRANCO-TCHÉCOSLOVAQUE

DU 2 JUILLET 1928.

Avenant à la Convention

Commerciale franco-tchécoslovaque du 2 juillet 1928.

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont tombés daccord pour apporter les modifications ci-après à la Convention Commerciale franco-tchécoslovaque du 2 juillet 1928.

Article I.

Les numéros 347 A et B de la liste C annexée à la Convention Commerciale franco-tchécoslovaque du 2 juillet 1928 sont modifiés comme suit:

Nos du tarif douanier français

Désignation des marchandises

Unité de perception

Droits

347

Porcelaine: blanche autre que la porcelaine de table et de cuisine (1)

100 Kgs

100 Frs

 

décorée, autre que la porcelaine de table et de cuisine (1)

id

300 Frs

 

décorée et dépaisseur renforcée, autre que la porcelaine de table et de cuisine (1)

id

250 Frs

 

statuettes (2) et porcelaine de laboratoire

valeur

20%

 

parian et biscuits

id

18%

(1) Les porcelaines de cuisine et les porcelaines de table bénéficient des droits de 100 Frs pour la porcelaine blanche, 300 Frs pour la porcelaine décorée, 250 Frs pour la porcelaine décorée et dépaisseur renforcée, 260 Frs pour les services à thé et café avec filets simples et unicolores autres que dorés, 280 Frs pour les services à thé et café avec filets simples dorés ou double filet couleur et or, et 300 Frs pour les services à thé et café aven tout autre dessin, si ces marchandises sont importées dans les conditions déterminées par le Ministre du budget, conformément aux stipulations des lettres annexées au présent Avenant.

Sont notamment considérées comme porcelaines de cuisine et porcelaines de table: les services de table, services à café, à thé, à gâteaux, les déjeuners, les séries de cuisine, les assiettes, tasses, soucoupes et autres pièces séparées.

(2) Sont compris sous la dénomination de statuettes tous objets représentant des personnages ou animaux et exclusivement destinés à la décoration à l'exclusion de ceux susceptibles d'une autre utilisation tels que porte-fleurs, candélabres, bonbonnières, tirelires, videpoches, jardinières, jouets et des articles qui, en raison de leur faible dimension ou des matières composites qui les constituent, rentrent dans la bimbeloterie.

Article II.

A condition qu'auparavant toutes les possibilités de conciliation aient été épuisées, les dispositions de l'Article I (note 1) du présent Avenant pourront être dénoncées par chacune des Hautes Parties Contractantes pour prendre fin le dernier jour du troisième mois qui suivra la date de la dénonciation.

Article III.

Le présent Avenant sera ratifié et l'échange des instruments de ratification aura lieu dans le plus bref délai possible à Praha.

Il sera mis en vigueur 10 jours après l'échange des instruments de ratification.

Cependant les deux Gouvernements se réservent de le mettre provisoirement en application à une date qu'ils fixeront d'un commun accord.

FAIT à PARIS, en double exemplaire, le 1er Décembre 1931.

A. BRIAND m. p.

STEPHEN OSUSKÝ m. p.

LOUIS ROLLIN m. p.

Paris, le 1er Décembre 1931.

Monsieur le Ministre,

Le Gouvernement français ayant pris connaissance de la Convention intervenue à la date du 13 Novembre 1931, entre les industriels français, tchécoslovaques et allemands de la porcelaine, et ayant convenu avec le Gouvernement tchécoslovaque, par Avenant en date de ce jour, d'apporter certaines modifications à la Convention commerciale franco-tchécoslovaque du 2 Juillet 1928, j'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que mon Gouvernement se déclare disposé à prendre les mesures suivantes pour en assurer l'application

Pour bénéficier des avantages prévus à l'Avenant, les marchandises devront satisfaire aux conditions suivantes:

1° Etre accompagnées au moment du dédouanement, d'une facture et d'une attestation de la ”Commission Nationale” tchécoslovaque spécifiant que cette facture est établie, conformément aux dispositions de l'entente entre les industriels. Cette attestation devra être visée par un représentant du Gouvernement tchécoslovaque.

2° Etre importées par un des bureaux de douane indiqués ci-après: Paris, Jeumont, Strasbourg, Lyon, Sarrebruck, Marseille, Alger, Oran et Tunis.

La dénonciation prévue à l'article II ne pourra avoir lieu que si tous les moyens de conciliation mentionnés dans la convention entre les industriels ont été épuisés.

Dans ce cas, à partir de l'expiration du délai stipulé, les droits prévus à l'article I (note 1) resteront applicables à une quantité de marchandises qui ne dépassera pas en poids la moyenne des quantités importées pendant les deux années précédant celles de la dénonciation. Si la dénonciation a lieu avant le 1er Janvier 1934, cette moyenne sera calculée d'après les importations des années 1928-1929.

Le Gouvernement tchécoslovaque prendra les mesures nécessaires pour contrôler ces quantités. Le surplus de l'importation sera soumis aux droits du tarif minimum qui seront en vigueur.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

A. BRIAND m. p.

Son Excellence

Monsieur Stephen Osuský,
Ministre de Tchécoslovaquie

à Paris.

Paris, le 1er Décembre 1931.

Monsieur le Ministre,

Par lettre en date de ce jour, Votre Excellence a bien voulu me faire connaître ce qui suit:

”Le Gouvernement français ayant pris connaissance de la Convention intervenue à la date du 13 Novembre 1931, entre les industriels français, tchécoslovaques et allemands de la porcelaine, et ayant convenu avec le Gouvernement tchécoslovaque, par Avenant en date de ce jour d'apporter certaines modifications à la Convention Commerciale franco-tchécoslovaque du 2 Juillet 1928, j'ai l'honneur, de faire savoir à Votre Excellence que mon Gouvernement se déclare disposé à prendre les mesures suivantes pour en assurer l'application:

Pour bénéficier des avantages prévus à l'Avenant, les marchandises devront satisfaire aux conditions suivantes:

1° Etre accompagnées au moment du dédouanement d'une facture et d'une attestation de la ”Commission Nationale” tchécoslovaque spécifiant que cette facture est établie conformément aux dispositions de l'entente entre les industriels. Cette attestation devra être visée par un représentant du Gouvernement tchécoslovaque.

2° Etre importées par un des bureaux de douane indiqués ci-après: Paris, Jeumont, Strasbourg, Lyon, Sarrebruck, Marseille, Alger, Oran et Tunis.

La dénonciation prévue à l'article II ne pourra avoir lieu que si tous les moyens de conciliation mentionnés dans la Convention entre les industriels ont été épuisés.

Dans ce cas, à partir de l'expiration du délai stipulé, les droits prévus à l'article I (Note 1) resteront applicables à une quantité de marchandises qui ne dépassera pas en poids la moyenne des quantités importées pendant les deux années précédant celle de la dénonciation. Si la dénonciation a lieu avant le 1er Janvier 1934, cette moyenne sera calculée d'après les importations des années 1928-1929.

Le Gouvernement tchécoslovaque prendra les mesures nécessaires pour contrôler ces quantités. Le surplus de l'importation sera soumis aux droits du tarif minimum qui seront en vigueur.”

J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de cette communication sur les termes de laquelle, au nom de mon Gouvernement, je me déclare d'accord avec Votre Excellence.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

S. OSUSKÝ, m. p.

A Son Excellence

Monsieur Aristide Briand,
Ministre des Affaires Etrangères

à Paris.