Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 689.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 1574),

kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1.000,000.000 Kč (tisk 1578).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 165. schůzi dne 22. ledna 1932 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne…………………………1932,

kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1.000,000.000 Kč.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

(1) Ministr financí se zmocňuje, aby opatřil úvěrními operacemi peníz až do výše 1.000,000.000 Kč.

(2) Dojde-li k úvěrním operacím v cizích měnách, bude pro určení výše tohoto zmocnění rozhodnou zlatá parita podle platných měnových zákonů.

§ 2.

(1) Peníze takto opatřeného použije se k překonání obtíží způsobených mimořádnými hospodářskými poměry.

(2) O jeho použití podá vláda Národnímu shromáždění zprávu.

§ 3.

Ministr financí se zmocňuje, aby zajistil zúrokování a umořování úvěrů sjednaných podle tohoto zákona určitými státními příjmy.

§ 4.

Kapitál a úroky půjčky sjednané podle tohoto zákona budou vypláceny beze srážky jakýchkoli československých daní a poplatků, ať přítomných nebo budoucích.

§ 5.

Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí.

J. Malypetr v. r.,
předseda.

JUDr. Jan Říha v. r.,
sněm. tajemník.

J. Dubický v. r.,
zapisovatel.