Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 690.

 Zpráva

rozpočtového výboru

k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 689) o vládním návrhu zákona, kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1.000,000.000 Kč.

Hospodářská krise otřásá státním hospodářstvím a staví státní finance před těžký problém, jenž nelze řešiti obyčejnými prostředky. Již státní hospodářství za rok 1930, jak dokazuje nedávno vydaná zpráva nejvyššího kontrolního úřadu, skončilo schodkem 666 mil. Kč a stejně bude tomu tak také za rok 1931, neboť podle předběžných dat za prvních 11 měsíců tohoto roku přijalo se o 568,891.000 Kč méně než se očekávalo, ačkoli preliminář příjmů byl již na tento rok sdělán mnohem opatrněji, t. j. níže než před tím.

Naproti tomu státní výdaje se nezmenšily, naopak zvyšují se značně o podpory v nezaměstnanosti a jiná podobná opatření, na něž v rozpočtu nebylo vždy vyššími částkami pamatováno, vždyť i v letošním roce nutno počítati se zvýšeným nákladem na nezaměstnanost nejméně 300 mil. Kč. Kromě toho nutno počítati také s deficity některých státních podniků a s nekrytými zálohami na učitelské platy. Samozřejmě, že za tohoto stavu věci veškeré reservy, jež měla finanční správa k disposici, jsou vesměs ztráveny a že také pokladní hotovost, která představuje jakýsi provozovací kapitál a která je nutnou k vyrovnání časového rozpětí mezi příjmy a výdaji (příjmy docházejí později a nepravidelně, výdaje však nutno efektovati hned, když jsou splatny) je takořka vyčerpána a že dokonce musila si již finanční správa vypomoci vydáním nových pokladničních poukázek splatných v roce 1932.

Státní správa hledí sice úsporami ve výdajích osobních i věcných (restrikcí vánočního přídavku, interkalářem a p.), jednak snížiti výdaje a jednak různými opatřeními zvýšiti příjmy (přirážka k dani důchodové a zvýšená daň ze zapalovadel), aby tak docílila opět rovnováhy, pro dobu přechodnou nutno jí však určitých hotovostí, jež nyní postrádati nemůže, má-li překonati obtíže vzniklé hospodářskou krisí. Kdežto úspory ve státní správě, pokud jde o personální opatření, projeví se sice ihned ve snížených výdajích, opatření směřující k zvýšení příjmů (daně) projeví se teprve později, a právě proto, má-li státní správa dostáti svým povinnostem, musí po dobu této časové nesrovnalosti sáhnouti k půjčce, aby jednak posílila stav pokladních hotovostí a jednak se i zabezpečila proti eventuelním novým nesnázím, jež by ještě v roce 1932 mohly vzniknouti.

Osnovou, o niž jde, zmocňuje se ministr financí, aby opatřil úvěrem peníze až do výše 1 miliardy Kč.

Bude-li ujednán úvěr v cizích měnách, bude pro určení výše tohoto zmocnění rozhodná zlatá parita podle platných měnových zákonů. Částky takto opatřené se užije na překonání obtíží způsobených mimořádnými hospodářskými poměry a vláda podá o tom zprávu Národnímu shromáždění. Ministr financí dostává podle návrhu zároveň zmocnění, aby zajistil zúročení a umoření těchto úvěrů určitými státními příjmy. Kapitál a úroky půjčky ujednané podle tohoto zákona se budou vypláceti bez srážky jakýchkoli československých daní a poplatků ať nynějších či budoucích.

Část tohoto peníze 600 mil. franků = 780 milionů Kč bude opatřena ve Francii a také již náš pařížský vyslanec spolu s ministrem Flandinem podepsali příslušný elaborát, aby mohl býti předložen francouzskému parlamentu, kdežto zbytek 200 mil. Kč opatřen bude na domácím peněžním trhu.

Proto také u nás je třeba zákonného zmocnění pro vládu, neboť zmocňovacího zákona č. 84/31 nelze tu použíti, poněvadž nejedná se o půjčku k účelu konverse starších státních dluhů.

Odůvodnění nutnosti této půjčky je úplně správné, neboť pro dobu přechodnou jeví se býti nezbytnou nejen pro posílení státní pokladny, ale také pro zmenšení napětí na peněžním trhu, což obé bude míti blahodárný vliv na výrobu. Půjčka pak uzavřená ve Francii znamená novou důvěru v náš stát a jeho hospodářství, zejména nyní v době, kdy panuje všeobecná nedůvěra, což přirozeně nezůstane bez účinku i ve státech druhých.

Rozpočtový výbor doporučuje proto, aby slavný senát schválil osnovu zákona jak ji přijala poslanecká sněmovna a jak je otištěna v sen. tisku č. 689.

V Praze, dne 25. ledna 1932.

Dr J. Karas v. r.,
předseda.

R. Pánek v. r.,
zpravodaj.