Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 698.

Odpoveď

vlády na interpeláciu senátora dr Jozefa Budaya a druhov

vo veci Komenského univerzity v Bratislave (tisk 669).

Zákonom zo dňa 27. júna 1919, č. 375 Sb. z. a n., ktorým bola zriadená československá štátna univerzita v Bratislave, bolo stanovené, že prednášky sa konajú alebo česky alebo slovensky.

Toto ustanovenie nebolo dotknuté jazykovým zákonom zo dňa 29. februáa 1920, č. 122 Sb. z. a n., lebo v § 4 tohoto zákona, ktorého sa interpelácia dovoláva, stanovené je pravidlo pre užívanie štátneho jazyka v úradoch pri úradovaní, a nie v školách pri vyučovaní.

Výtky, ktoré interpelácia uvádza proti jednotlivým členom profesorského sboru, ako by sa konaním prednášok v jazyku českom dopúšťali prehmatu proti ustanoveniu zákona jazykového, nie sú teda oprávnené. Treba preto odmietnuť všeobecné a nedoložené tvrdenie interpelácie, že mnohí z profesorov na Komenského univerzite pestujú ducha protislovenského.

Prahe dňa 30. januára 1932.

Predseda vlády:
Udržal v. r.