Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 700.

Interpelace:

1. sen. dr Hellera, Jarolima a soudr. na p. ministra vnitra stran výnosu okresního hejtmana v Duchcově.

2. sen. Köhlera a soudr. na p. ministra pošt a telegrafů stran přestavby hlavního poštovního úřadu v Šumperku.

3. sen. Stolberga a soudr. na p. ministra spravedlnosti stran jmenování přísedících senátu mládeže.

4. sen. Teschnera a soudr. na p. ministra vnitra stran zabavení čís. 48 časopisu “Elbogner Zeitung” ze dne 28. listopadu 1931.

Překlad ad 700/1.

Interpelace

senátorů dr Hellera, Jarolima a soudr.

na pana ministra vnitra

stran výnosu okresního hejtmana v Duchcově.

Okresní hejtman v Duchcově vydal zaměstnancům okresního úřadu výnos, ve kterém konstatuje, že úředníci, kteří chtěli projednávati svou věc před okresním úřadem, přivedli s sebou tajemníka politické strany, ke které náležejí. Okresní hejtman nařídil, aby všichni zaměstnanci byli proti potvrzení vyrozuměni, že jich nikdy nepřijme, kdyby chtěli svou věc přednášeti v přítomnosti třetích osob, poněvadž to odporuje jejich služebnímu postavení.

Tento výnos okresního hejtmana v Duchcově odporuje naprosto právům státních zaměstnanců, jež zaručena jsou státními základními zákony. Nemůže a nesmí býti žádnému státnímu zaměstnanci bráněno přednášeti svou věc svým představeným s přibráním důvěrníka. Jednání okresního hejtmana v Duchcově nelze však také srovnati s demokratickými zásadami, na kterých tento stát podle ústavy je vybudován. Žádáme s veškerou rozhodností, aby panu okresnímu hejtmanovi v Duchcově bylo ujasněno, že má tento výnos ihned odvolati, i tážeme se pana ministra vnitra, zdali v tomto smyslu postupoval.

V Praze, dne 26. ledna 1932.

Dr Heller, Jarolim,

Polach, Palme, Reyzl, Niessner, Beutel, Just, Stark, Jokl, dr Holitscher.

700/1 (původní znění).

Interpellation

der Senatoren Dr. Heller, Jarolim und Genossen

an den Herrn Minister des Innern

wegen eines Erlasses des Bezirkshauptmannes in Dux.

Der Bezirkshauptmann in Dux hat an die Angestellten der Bezirksbehörde einen Erlass hinausgegeben, in welchem er feststellt, dass die Beamten, welche ihre Angelegenheit vor der Bezirksbehörde verhandeln wollten, den Sekretär der politischen Partei, welcher sie angehören, mitbrachten. Der Bezirkshauptmann ordnete an, dass alle Angestellten gegen Bestätigung verständigt werden, dass sie niemals von ihm empfangen werden, wenn sie ihre Angelegenheiten in Gegenwart von dritten Personen vortragen wollten, weil dies mit ihrer Dienststtellung in Widerspruch stehe.

Dieser Erlass des Bezirkshaupitmannes in Dux widerspricht vollständig den, staatsgrundgesetzlich gewährlesteten Rechten der Staatsangestellten. Es kann und darf keinem Staatangestellteln verwehrt werden, seine Angelegenheiten unter Hinzuziehung eineis Vertrauensmannes seinen Vorgesetzen vorzuutragen. Das Vorgehen des Bezirkshaptmannes in Dux ist aber auch unvereinbar mit den demokratischen Grundsätun, auf welchen dieser Staat nach der Verfassung aufgebaut ist. Wir verlangen mit aller Entschiedenheit, dass Odem Herrn Bezirkshauptmamn in Dux klargemacht wird, er habe diesen Erlauss sofort zurückzuziehen, und fragen den Herrn Innenminister, ob er in diesem Sinne vorgegangen ist.

Prag, am 26. Jänner 1932.

Dr. Heller, Jarolim,

Polach, Palme, Reyzl, Niessner, Beutel, Just, Stark, Jokl, Dr. Holitscher.

Překlad ad 700/2.

Interpelace

senátora Köhlera a soudr.

na pana ministra pošt a telegrafů

stran přestavby hlavního poštovního úřadu v Šumperku.

Nynější poměry u hlavního poštovního úřadu v Šumperku nelze vylíčiti. Tento úřad nalézá se v budově, kterou státní správa před třemi lety zakoupila, jejíž vnitřní místnosti nelze vůbec popsati. Naprosto nedostačující čekárna u pokladenských přepážek a u výdejní přepážky balíkové pošty nevyhovuje od mnoha let nikterak svému určení, stejně jako místnost, ve které úředníci, přepážkami oddělení, musí pracovati. Asi před třemi lety mělo se začíti s přestavbou. K tomuto účelu povolila městská obec Šumperk z vlastních prostředků 100.000 Kč, kterážto částka byla již dávno odevzdána svému určení. Plány, podle kterých má býti přestavba provedena, jsou dávno hotovy, místnosti, které měli najaty obchodníci, jsou vyklizeny a všechno obyvatelstvo očekává, že se konečně začne s přestavbou, která potrvá několik let. Podle vyžádaných zpráv zdá se, že jest úmyslem odsunouti naléhavou přestavbu zase na další rok.

Podepsaní táží se tudíž pana ministra:

Jest ochoten zaříditi, aby se s přestavbou začalo ještě v roce 1932?

Jest ochoten zaříditi, aby na základě vyšetření odstraněny byly zdravotně závadné poměry v této budově?

V Praze, dne 26. ledna 1932.

Köhler,

Böhm, dr Hilgenreiner, Böhr, Richter, dr Jesser, dr Feierfeil, Füssy, Wenzel, Stolberg, Eichhorn.

700/2 (původní znění).

Interpellation

des Senators Köhler und Genossen

an den Herrn Minister für Post- und Telegraphenwesen

in Angelegenheiten des Umbaues des Hauptpostamtes in Mähr. Schönberg.

Die gegenwärtigen Verhältnisse beim Hauptpostamte in Mähr. Schönberg lassen sich nicht schildern. Dieses Amt befindet sich, in einem von der Staatsverwaltung vor drei Jahren angekauften Gebäude, dessen Innenräume jeder Beschreibung spotten. Der vollkommen unzulängliche Warteraum bei den Kassaschaltern und beim Ausgabeschalter der Paketpost entspricht seit Jahren selner Bestimmung in keiner Weisse, ebensowenig der Raum, in welchem durch Schalter getrennt die Beamten arbeiten müssen. Vor etwa 3 Jahren hätte mit dem Umbau begonnen werden sollen. Für diesen Zweck hat die Stadtgemeinde Mähr. Schönberg aus eigenen Mitteln 100.000,- Kronen bewilligt, welcher Betrag längst seiner Bestimmung zugeführt wurde. Die Pläne, nach welchen der Umbau durchgeführt werden soll, sind längst fertig, Räume, welche vom Geschäftsleuten gemietet waren, sind geräumt und die ganze Bevölkerung erwartet, dass endlich mit dem Umbau, welcher einige Jahre dauern wird, begonnen wird. Nach den eingezogenen Erkundigungen scheint man den dringenden Umbau wieder auf ein weiteres Jahr hinausschieben zu wollen.

Die Gefertigten fragen daher den Herrn Minister:

Ist er bereit zu veranlassen, dass mit dem Umbau noch im Jahre 1932 begonnen wird?

Ist er bereit zu veranlassen, dass durch eine Untersuchung die gesundheitsschädlichen Zustände in diesem Gebäude behoben werden?

Prag, am 26. Jänner 1932.

Köhler,

Böhm, Dr. Hilgenreiner, Böhr, Richter, Dr. Jesser, Dr. Feierfeil, Füssy, Wenzel, Stolberg, Eichhorn.

Překlad ad 700/3.

Interpelace

senátora Stolberga a soudr,

na pana ministra spravedlnosti

stran jmenování přísedících senátů mládeže.

Podle § 31 zákona ze dne 11. března 1931, č. 48 o trestním soudnictví nad mládeží má členy senátů mládeže jmenovati, ministr spravedlnosti, který při jmenování přísedících přihlížeti má k návykům příslušných ústředních organisací pro péči o mládež.

Za ústřední organisace pro péči o mládež dlužno zajisté beze vší pochyby v prvé řadě považovati zemské komise pro ochranu dítek a péči o mládež v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Skutečně také podaly tyto zemské komise, byvše vyzvány, své návrhy. Ale k návrhům německých zemských komisí nebylo při složení senátů mládeže přihlédnuto buď vůbec anebo jen měrou velmi nepatrnou. U krajského soudu v Litoměřicích mělo býti jmenováno 8 přísedících a náhradníků. Zemská komise v Liberci navrhla 12 osob. Ani k jedinému návrhu nebyl vzat zřetel.

Stejně tak nebylo přihlédnuto k návrhům pro krajské soudy v Písku, Klatovech a Hradci Králové.

V Mostě a v České Lípě bylo z 8 jmenovaných přísedících a náhradníků jmenováno jen po 2 na návrh zemské komise.

V Chebu byl z 5 jmenovaných přísedících a náhradníků povolán jen jediný na návrh zemské komise.

V Opavě navrhl zemský úřad pro ochranu dítek a péči o mládež 9 osob, 5 pánů a 4 dámy. Jmenováno bylo 8 přísedících, ale jen jedna dáma z návrhu zemského úřadu.

Musí přirozeně vzbuditi podiv a uraziti, když se dobře promyšlené návrhy, k nimž přihlížeti pan ministr je podle zákona povinen, takto odsunují stranou.

Je také nápadno, že při složení senátů mládeže nebyl vzat zřetel na národnostní složení obyvatelstva v obvodu krajského soudu.

V obvodu krajského soudu v Opavě činí německé obyvatelstvo 67%. Jmenováno bylo 5 českých a 3 němečtí přísedící.

V obvodu krajského soudu v Litoměřicích činí Němci 71% obyvatelstva. Jmenováni byli 4 Češi, 4 Němci.

V obvodu krajského soudu v Liberci činí Němci 78% obyvatelstva, jmenováno bylo 5 Němců a 4 Češi.

V obvodech krajských soudů, ve kterých Němci tvoří menšinu, obdrželi jen zcela nepatrné zastoupení.

Také při jmenování dozorčích rad, které mají dohlížeti na výkon trestu v polepšovnách, bylo k návrhům německé zemské komise pro Čechy přihlédnuto jen nepatrnou měrou Zde ovšem není zákonité povinnosti přihlížeti k návrhům.

Podepsaní senátoři táží se pana ministra spravedlnosti:

1. Přihlíží pan ministr spravedlnosti ve smyslu § 31 zákona o trestním soudnictví nad mládeží při jmenování členů senátů mládeže k návrhům ústředních zemských organisací pro péči o mládež?

2. Které ústřední organisace pro péči o mládež jsou po názoru pana ministra spravedlnosti povolány k tomu aby podávaly návrhy, ke kterým pan ministr spravedlnosti podle § 31 zákona je povinen přihlížeti?

3. Z jakého důvodu nebylo k návrhům německých zemských ústředen pro ochranu dítek a péči o mládež v Čechách a ve Slezsku s části přihlédnuto vůbec, s části jen měrou tak nepatrnou?

V Praze, dne 26. ledna 1932.

Stolberg,

dr Hilgenreiner, Köhler, dr Feirfeil, Böhr, Böhm, Richter, dr Grrosschmid, dr Jesser, Fr. Scholz, dr Medinger.

700/3 (původní znění).

Interpellation

des Senators Stolberg u. Genossen

an den Herrn Justizminister

betreffend die Ernennung der Beisitzer zu den Jugendsenaten.

Laut § 31 des Gesetzes vom 11. März 1931, No. 48 über das Jugendstrafrecht obliegt die Ernennung der Mitglieder der Jugendsenate dem Justizminister, welcher hinsichtlich der Ernennung der Beisitzer die Vorschläge der zuständigen Zentralorganisationen für Jugendfürsorge zu berücksichtigen hat.

Alls Zentralorganisationen für Jugendfürsorge sind wohl zweifellos in erster Linie die in Böhmen, Mähren und Schlesien bestehenden Landeskomimissionen für Kinderschutz und Jugendfürsorge anzusehen.

Tatsächlich haben auch diese Landeskommissionen über Aufforderung ihre Vorschläge erstattet. Aber die Vorschläge der deutschen Landeskomimissionen wurden bei der Zusammensetzung der Jugendsenate entweder garnicht, oder nur in sehr geringem Masse berücksichtigt.

Beim Kreisgerichte in Leitmeritz waren 8 Beisitzer und Ersatzmänner zu ernennen. Die Landeskommission in Reichenberg hat 12 Personen in Vorschlag gebracht. Kein einziger Vorschlag wurde berücksichtigt.

Ebensowenig wurden die Vorschläge für die Kreisgerichte in Písek, Klattau und Königgrätz berücksichtigt.

In Brüx und Böhm. Leipa sind von je 8 ernannten Beisitzern und Ersatzmännern nur je 2 über Vorschlag der Landeskommission ernant.

In Eger wurde von 5 ernannten Bleisitzern und Ersatzmännern nur einer über Vorschlag der Landeskommission berufen.

In Troppau hat die Deutsche Landesstelle für Kinderchutz und Jugendfürsorge 9 Personen, 5 Herren und 4 Damen in Vorschlag gebracht. Ernannt wurden 8 Beisitzer, aber nur eine Dame aus dem Vorschläge der Landesstelle.

Es muss naturgemäss befremden und verletzen, wenn wohlenwogene Vorschläge, zu deren Berücksichtigung der Herr Minister gesetzlich verppflichtet sit – derart bei Seite geschoben werden.

Es ist auch auffallend, dass bei Zusammensetzung der Jugendsenabe nicht auf die nationale Zusammensetzung der Bevölkerung im Bereiche des Kreisgerichtssprengels Rücksicht genommen wurde.

Im Kreisgerichtssprengel Troppau bildet die deutsche Bevölkerung 67%. Ernannt wurden 5 čechische und 3 deutsche Beisitzer.

Im Leitmeritzer Kreisgerichtssprengel bilden die Deutschen 71% der Bevölkerung. Es wurden ernannt 4 Čechen, 4 Deutsche.

Im Reichenberger Gerichtssprengel bilden die Deutschen 78% der Bevölkerung, es wurden 5 Deutschen und 4 Čechen ernannt.

In den Kreisgerichtssprengeln, in welchen die Deutschen die Minderheit bilden, erbielten sie nur eine ganz geringe Vertretung.

Auch bei der Ernennung der Aufsichtsräte, welche den Vollzug der Strafen in den Besserungsanstalten zu überwachen haben haben die Vorschläge der deutschen Landeskommission für Böhmen nur geringe Beachtung gefunden. Hier allerdings liegt eine gesetzliche Verpflichtung zur Berücksichtigung der Vorschläge nicht vor.

Die gefertigten Senatoren stellen an den Herrn Justizminister die Anfrage:

1. Berücksichitgt der Herr Justizminister im Sinne des § 31 des Jugendstrafgesetzes bei Ernennung der Beisitzer für die Jugendsenate die Vorschläge der zentralen Landesorganisationen für Jugendfürsorge?

2. Welsche zentralen Jugendorganisiationen sind nach Auffassung des Herrn Justizministers berufen, die Vorschläge zu enstatten, welche der Herr Justizminister gemäss § 31 des Gesetzes zu berücksichtigen werpflichtet ist?

3. Aus welchem Grunde wurden die Vorschläge der deutschen Landeszentralen für Kinderschutz und Jugendfürsorge in Böhmen und Schlesien zum Teile garnicht, zum Teile nur in so geringem Masse berücksichtigt?

Prag, am 26. Jänner 1932.

Stolberg,

Dr. Hilgenreiner, Köhler, Dr. Feierfeil, Böhr, Böhm, Richter, Dr, Grosschmid, Dr. Jesser, Fr. Schollz, Dr. Medinger.

Překlad ad 700/4.

Interpelace

senátora Teschnera a soudruhů

na pana ministra vnitra

stran zabavení čísla 48 časopisu »Elbogner Zeitung« ze dne 28. listopadu 1931.

Vylíčení věci: Číslo 48 ze dne 28. listopadu 1931 časopisu »Elbogner Zeitung, unabhängiges Heimatblatt für den Bezirk Elbogen«, vycházejícího v Lokti jednou týdně, bylo zabaveno z následujících důvodů, čímž nakladateli panu R. Zimmerovi v Lokti vznikla značná škoda 800 Kč:

1. Otištění zprávy z časopisu »Budweiser Zeitung« pod nápisem »Také němčina«, kterážto zpráva v Budějovicích, skoro úplně českých, vyšla bez závady.

2. Trojí vyskytnutí slova »Sudetendeutsch« v těchto kontextech:

... původní příspěvky pocházejí z pera vedoucích sudetskoněmeckých politiků....

.... svědčí zároveň o působení sudetskoněmeckého ducha.....

3. Goethův pomník:...... s hlavním výborem pro oslavu Goethovu 1932 sudetských Němců v Praze pracuje se společně......

Tážeme se pana ministra:

1. Kterým zákonitým opatřením zakázáno bylo označení »Sudetendeutsch« resp. vyhlášeno bylo za státu nebezpečné nebo za protistátní?

2. Jak se srovnává se zásadou objektivnosti censurního úřadu jednostranné zabavení v časopisu »Elbogner Zeitung«?

3. Je pan ministr ochoten naříditi censurnímu úřadu, aby se v případech jinak nezávadného uveřejnění v jiných časopisech zachoval objektivně, a nahraditi škodu časopisu »Elbogner Zeitung«?

V Praze, dne 10. prosince 1931.

Teschner,

dr Hilgenreiner, dr Jesser, Wenzel, Köhler, Böhr, dr Feierfeil, Richter, dr Grosschmid, Böhm, Eichhorn.

700/4 (původní znění).

Interpellation

des Senators Teschner und Genossen

an den Herrn Innenminister

in Angelegenheit der Beschlagnahme der »Elbogner Zeitung«, Folge 48 vom 28. November 1931.

Sachverhalt: Die in Elbogen wöchentlich einmal erscheinende »Elbogner Zeitung«, unabhängiges Heimatblatt für den Bezirk Elbogen«, wurde in der Folge 48 vom 28. 11. 1931 aus folgenden Gründen beschlagnahmt, wodurch dem Verleger Herrn R. Zimmer in Elbogen der namhafte Schade von Kč 800,- erwuchs:

1. Nachdruck einer Notiz aus der »Budweiser Zeitung« unter »Auch ein Deutsch«, welche Notiz im fast ganz čechischen Budweis ohne Beanständung erschien.

2. Dreimaliges Vorkommen des Wortes »Sudetendeutsch« in folgenden Zusammenhängen:

..... Originalbeiträge stammen aus der Feder führender sudetendeutscher Politiker.....

..... kündet zugleich vom sudetendeutschem geistigen Wirken....

3. Goethe Denkmal:.... mit dem Hauptaussichuss für die Goethefeier 1932 der Sudetendeutschen in Prag wird zusammen gearbeitet.....

Wir fragen den Herrn Minister.

1. Durch welche gesetzliche Massnahme die Bezeichnung »Sudetendeutsch« verboten bezw. als staatsgefährlich oder staatszerstönend festgelegt wurde?

2. Wie verhält sich mit dem Grundsatz der objektiven Haltung der Zensurbehörde die einseitige Beschlagnahme in der »Elbogner Zeitung«?

3. Ist der Herr Minister bereit, die Zensurbehörde bei sonstigen unbehinderten Veröffentlichungen in anderen Zeitungen zu objektivem Verhalten zu verweisen und den Schaden der »Elbogner Zeitung« zu ersetzen?

Prag, am 10. Dezember 1931.

Teschner,

Dr. Hilgenreiner, Dr. Feierfeil, Wenzel, Köhler, Dr. Jesser, Böhr, Dr. Grosschmid, Richter, Böhm, Eichhorn.