Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 701.

Návrh

senátora Nedvěda a soudruhů

na novelisaci zákona čís. 87/1926 o podomním obchodě.

Podepsaní navrhují,

aby se senát N. S. usnesl na tomto zákoně:

Zákon

ze dne....... 1932,

kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona čís. 87/1926 o podomním obchodě.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Odst. 2. §u 3 se ruší.

§ 2.

V §u 26, v odst. c), škrtaji se slova: »nebo osoby, s ní podle ustanovení §u 3, odst. 2, příbuzné nebo sešvakřené«,

§ 3.

V §u 6, odst. 1. škrtají se slova: »příslušnému úřadu« a nahradí se tímto zněním: »četnické stanici nebo obecnímu úřadu«.

§ 4.

V §u 27, odst. 4. škrtají se slova; »úřadům politickým prvé stolice« a nahradí se zněním: »četnickým stanicím nebo obecním úřadům«.

Odůvodnění.

Odst. 2. §u 3 zákona čís. 87/1926 znemožňuje provozování podomního obchodu osobám potřebným tak, že se tím ruší odst. c) §u 2 cit. zákona. Tytéž osoby jsou taktéž postiženy zněním odst. c) v §u 26.

§ 6 zákona čís. 87/1926 předpisuje vidování podomních knížek okresními úřady. Toto opatření ztěžuje podomnímu obchodníkovi práci a způsobuje ztrátu času i peněz návštěvou okresního úřadu a znemožňuje jeho činnost zejména v tom případě, pracuje-li v úsecích dvou až tří politických úřadů, jejichž hranice se sice stýkají, ale sídla okresních úřadů jsou od sebe mnoho kilometrů vzdálena.

Naše návrhy alespoň částečně napravují vady jmenovaného zákona, což je důležité zejména nyní, v době krise, kdy propuštění zaměstnanci různých závodů hledají obživu v podomním obchodě.

V Praze, dne 8. února 1932.

Nedvěd,

Stejskalová, Langer, Hlávka, Kello, Fidlík, Mikulíček, Mezö, Lokota, Pilz, Douda, Kindl.